Hem / Egna nyheter / 2020 / Hela samhället måste kraftsamla för folkhälsa

Hela samhället måste kraftsamla för folkhälsa

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen och med rådande samhällskris är risken stor att stillasittandet ökar ännu mer. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Det är mycket oroande för våra barns framtid och för ett välmående Sverige.  

Därför vill Riksidrottsförbundet  

  • Skolgårdar, skollokaler och andra utemiljöer ska utformas, utrustas och upprustas så att de stimulerar och är tillgängliga för rörelse och idrott.
  • att regeringens positiva initiativ med en nationell samordnare för fysisk aktivitet blir en rörelsesatsning som tydligt innefattar olika samhällsområden och en nationell kraftsamling där fler politikområden inser att ökad folkhälsa är allas ansvar. 

  • att kunskap och erfarenhet från idrottsrörelsen och från pågående rörelsesatsning i skolan tas till vara för att alla skolor ska kunna erbjuda dagliga rörelsepauser och fysisk aktivitet oavsett elevernas ålder vilket i sin tur leder till att vi får fler in i idrottsrörelsen.

Regeringen har valt att möjliggöra så att idrotten kan genomföra aktiviteter för mer rörelse under och i anslutning till skoldagen. Det är bra och på kort tid har idrotten samarbete med många skolor över hela landet. Arbetet ser vi ska resultera i mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse. Rörelseförståelse kommer av engelskans physical literacy och är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Helheten utgörs av fyra delar: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Rörelseförståelse är alltså mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om att utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Vi anser att rörelseförståelse är minst lika viktigt som läs- och skrivförståelse.

Ett särskilt fokus i rörelsearbetet är att nå de idag minst fysiskt aktiva barnen. Det gör vi tillsammans med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst, exempelvis vår satsning i Östra Göinge. I hela landet samverkar vi i dagsläget med cirka 570 skolor i 130 kommuner. I Skåne samverkar vi med drygt 100 skolor i 14 kommuner där pedagoger utbildats och inspirerats i rörelselseförståelse och en mer rörelserik skoldag. Varje skola har utsett en arbetsgrupp som ansvarar för skolans utvecklingsarbete som arbetat/håller på att arbeta fram en handlingsplan för utökad rörelse.

I coronatider blir det ännu viktigare att vi tillsammans hjälps åt att skapa möjligheter för barn och ungdomar utanför skoltid. Alla har ett behov av rörelse, gemenskap och trygga vuxna. Idrottsföreningar ställer upp och ställer om sin verksamhet med ideella insatser och stor kreativitet.

I Helsingborg har idrotten sedan många år samarbetat med Helsingborgs stad kring möjligheter för barn och ungdomar. De strukturer för samverkan som finns med skola, elevhälsa och Fritid Helsingborg skapar bra möjligheter att anpassa sig till förändringar. Nu under coronatider har det här inneburit att vi snabbt och effektivt kan lyssna in både föreningar och skolor, för att hitta arbetssätt som passar alla. Det här har inneburit positiva möjligheter för många barn och ungdomar. 

Genom Riksidrottsförbundets arbete för ökad rörelseförståelse sänker vi trösklarna så att fler tar steget in i idrotten. Föreningsidrotten betyder mycket för att bryta trenden men fler insatser och mer resurser behövs i en viktig samhällsutmaning. Det behövs en kraftsamling där fler samhällsinstanser inser att ökad folkhälsa är allas ansvar. Vi måste agera nu.

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet

Jane Andersson
Ordförande RF SISU Skåne

Mer om Rörelsesatsning i skolan >>

Mer om begreppet Rörelseförståelse/Psysical Litracy >>

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus