SISU Idrottsutbildarnas uppdrag

Sidan uppdaterades: 15 december 2022

SISU Idrottsutbildarna ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Våra 19 RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag på regional och lokal nivå. SISU:s medarbetare arbetar i alla Sveriges kommuner och bidrar till föreningarnas utveckling.

SISU Idrottsutbildarna ska bland annat:

  • Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklingsarbete, strategier och mål.
  • Med folkbildnings- och utbildningsinsatser bidra till idrottens och individers utveckling utifrån behov och förutsättningar.
  • Skapa idrottsövergripande mötesplatser.
  • Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar (Idrottsövergripande utbildning) erbjuds och genomförs.
  • Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildningsmaterial för folkbildnings- och utbildningsverksamhet.
  • Fördela och följa upp statens anslag till idrottsrörelsens studie-, folkbildnings- och utbildningsverksamhet utifrån regeringens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål.

Läs mer om hur uppdraget omsätts till verksamhet och prioriterade områden i idrottsrörelsens strategiska plan 2022-2025 (pdf) Pdf, 3 MB. och verksamhetsinriktning 2022-2023 (pdf) Pdf, 5 MB..

SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrottsfolkhögskola, SISU Förlag och har ett delat förvaltarskap för Riksidrottsmuseum tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Vision, värdegrund och verksamhetsidé

SISU Idrottsutbildarnas arbete grundar sig i idrottsrörelsens värdegrund som beskrivs i idéprogrammet Idrotten Vill och SISU Idrottsutbildarnas egen vision, värdegrund och verksamhetsidé:

Vision

"Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa!"

Värdegrund

Glädje och gemenskap: Människors personliga utveckling och glädjen i att tillhöra ett sammanhang stärker tilliten till varandra och till omvärlden. Aktivt livslångt lärande är folkbildningens kärna.

Demokrati och delaktighet: Folkbildningen erbjuder en arena för att lära av och med varandra. Alla som deltar involveras och tar ansvar för vad och hur de ska lära.

Allas rätt att vara med: Folkbildningen ger möjlighet att tillsammans med andra öka kunskap och bildning. Alla människor i idrottsrörelsen, oavsett förutsättning i övrigt, ska ha möjlighet till folkbildning i förening.

Rent spel: Folkbildningen är ett verktyg i idrottsrörelsens arbete med attityd och beteenden för en optimal föreningsmiljö.

Verksamhetsidé

"Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas."

Så omsätts uppdraget i förening – folkbildning i praktiken

Idrottsrörelsens folkbildningsverksamhet genomförs i idrottsföreningar, i samverkan med något av våra 19 RF-SISU distrikt. Folkbildningen är en resurs för idrottsrörelsens samtliga specialidrottsförbund och medlemsorganisationers föreningar i dess utveckling. I distrikten möter våra idrottskonsulenter varje dag ledare, tränare, aktiva och föräldrar. Lyssnar in deras specifika behov och kombinerar dessa med idrottsrörelsens viktiga och prioriterade frågor och skapa förutsättningar för utveckling och lärande. Idrottskonsulenten hjälper till att planera och lägga upp folkbildningsverksamhet anpassad efter föreningen och deras medlemmars behov av utveckling.

Guider för folkbildning i förening

Här kan du läsa mer detaljerat om föreningsutveckling tillsammans med RF-SISU. Guiderna är skrivna för den som bedriver folkbildnings- och utbildningsverksamhet i en förening. Det kan till exempel vara en ledare, utbildningsansvarig eller lärgruppsledare.

Guide för folkbildning i förening, svensk version (pdf) Pdf, 1001 kB.

Guide för folkbildning i förening, engelsk version (pdf) Pdf, 996 kB.

Folkbildningens verksamhetsformer

SISU Idrottsutbildarnas verksamhet i förening bedrivs genom fyra statsbidragsberättigade så kallade verksamhetsformer. Dessa är:

Lärgrupp

Lärgrupp är den mest använda verksamhetsformen inom SISU Idrottsutbildarna och idrottsrörelsen. En lärgrupp är en mindre grupp människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne som man vill prata om. Lärgruppen bygger på det goda samtalet mellan deltagarna och ska möjliggöra utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och olika upplevelser. Man kan också använda lärgruppen som en del av en kurs eller utbildning.

Kurs

Kurs är det vi kallar den typ av utbildning som har en i förväg fastställd kurs- eller utbildningsplan och ett tydligt utbildningsmål.

Processarbete

Det sker då föreningen kraftsamlar för att inleda ett utvecklingsarbete mot ett bestämt mål. Processarbetet leds av en idrottskonsulent från RF-SISU och är avgränsat i tid. Det inleds med en nulägesanalys och ska leda fram till någon form av dokumentation eller handlings-/utvecklingsplan.

Föreläsning

En föreläsning ska pågå minst en halvtimme och kan också med fördel vara i form av en workshop där upplägget består av föreläsning, diskussion och reflektion.

Kulturarrangemang

Ska ge deltagarna möjlighet till en kulturupplevelse och en möjlighet att få ny kunskap. De bärande inslaget ska vara: teater, sång, musik, film, dans och utställningar. Inom idrottsrörelsen kan det till exempel handla om olika läsprojekt, forumteater med fokus på värdegrundsfrågor och samtal med idrottshistoriska sällskap.

Sidan publicerades: 1 november 2022