Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd barn- och ungdomsidrott 2020

Projektstöd barn- och ungdomsidrott 2020

Från 2020 ingår bland annat Projektstöd barn- och ungdomsidrott för föreningar i de pengar som Riksidrottsförbundet får för Idrottslyftet. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för Östergötlands idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. 

För att nå målet har tre övergripande områden prioriterats:

  • Idrottssvaga områden
  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  • Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsförening

Under 2020 beslutades att ett fjärde prioriterat område ska finnas:

  • Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona. Till exempel utrustning för att anpassa aktiviteter eller digitala hjälpmedel.

Idrottssvaga områden

År 2025 vill vi att alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen men där är vi inte riktigt än. Föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla och socioekonomiska, demografiska och geografiska faktorer påverkar till exempel barn och ungdomars möjligheter att idrotta.

Målgrupp: Barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Idrottsföreningar i Östergötland kan söka stöd för att stärka och utveckla verksamheten för barn och ungdomar i idrottssvaga områden. Föreningen kan vilja göra en insats i området eller vara verksam där.

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening men vi ser samtidigt att många idrotter har en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. Anledningen till att ungdomar slutar med idrott kan vara att andra intressen tar över, men också faktorer som hur vi tränar och tävlar och hur föreningskulturen är kan påverka om ungdomar stannar kvar inom idrotten eller inte.

Målgrupp: Ungdomar 13-20 år.

Idrottsföreningar i Östergötland kan söka stöd för att utveckla föreningsmiljön så den upplevs som välkomnande, trygg och inkluderande för målgruppen.

Stöd kan också beviljas till satsningar för målgruppen som involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott.

Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsförening

Näst efter föräldrarna är aktivitetsledaren den vuxna som står ungdomar närmast. Därför är ledaren en nyckelperson för att skapa en plats där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas. De flesta ledare är ideella och det är viktigt att de får tillgång till utbildningar för att få ökad kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Målgrupp: Aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Stöd kan sökas för idrottsövergripande utbildningar för ledare oavsett idrott. Grundutbildning för tränare och Åldersanpassad fysisk träning är två exempel på sådana utbildningar. I RF-SISU Östergötlands utbildningskatalog kan ni läsa mer om vilka utbildningar vi kan erbjuda.

Att söka projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet är inte krångligt.

  • Föreningen kontaktar sin idrottskonsulent för att berätta om vilka behov som finns – inget ansökningsformulär eller någon deadline finns.
  • Beslut meddelas inom tre veckor.
  • Återrapporteringen sker i IdrottOnline senast den 30/1 2021.

Idrottsföreningar kan också söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund

RF-SISU Östergötland fördelar projektstöd i SF:s ställe till de 14 minsta specialidrottsförbunden. Övriga förbund fördelar projektstöd till Idrottsföreningar inom följande områden. 

  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  • Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsförening

Specialdistriktsförbunden har samma prioriterade områden som distriktsförbunden, men med skilda riktlinjer. Kontakta er idrottskonsulent eller specialidrottsförbund för att få veta mer.

Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemin

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om ett nytt område inom Projektstöd IF Barn och ungdom som innebär att föreningar kan söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert.

Syftet med detta stöd är att i största möjliga mån, med respekt för de rekommendationer som finns och rådande omständigheter, anpassa och fortsätta den dagliga idrottsverksamheten i största möjligaste mån.

Målgruppen är barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av coronarestriktionerna.

Idrottsföreningar i Östergötland kan söka stöd för att i mesta möjliga mån kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kopplade till coronapandemin, som berör idrottsrörelsen eller som påverkar idrottsrörelsen, gäller.

Stöd kan beviljas till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden.