Hem / Aktuellt / Östergötlands Ridsportförbund tar ansvar för att skapa trygga ridsportmiljöer

Östergötlands Ridsportförbund tar ansvar för att skapa trygga ridsportmiljöer

Alla barn, ungdomar och vuxna har rätt till en idrott fri från mobbing, trakasserier, hot våld och övergrepp. Alla ska känna sig välkomna och delaktiga och få delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi utgå från idrottens värdegrund och se till att verksamheten utgår från barnkonventionen. Det jobbar Östergötlands Ridsportförbund hårt med.

Det finns flera stöd och regelverk för att trygga barnens idrott. Föreningsledare från 15 år med direkt och regelbunden kontakt med barn ska visa upp ett begränsat registeruppdrag i sin förening och idrottsrörelsen samverkar med andra barnrättsorganisationer så som exempelvis BRIS, Friends och Unicef. RF-SISU Östergötland har de senaste åren utbildat över 100 idrottsföreningar i stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer. Utbildningen ska förebygga kränkningar och övergrepp men också vara en beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar.

Ett av de specialdistriktsförbund som tagit ansvar i trygghetsarbetet är Östergötlands Ridsportförbund som beslutat att alla deras medlemsföreningar ska genomföra Skapa trygga idrottsmiljöer tillsammans med RF-SISU Östergötland.

Arbetet startade 2019 och syftet var att arbeta för en trygg miljö hos sina föreningar/ridskolor där barn och ungdomar ska känna sig välkomna och sedda och mötas av utbildade ledare som utgår från barnens bästa. Man ville ge föreningarna verktyg för att motverka mobbning, trakasserier, diskriminering och övergrepp i föreningen. Målgruppen var förtroendevalda, ledare, ridlärare och tränare.

Första jobbet som gjordes var en utbildning i Trygg idrott med Lollo Blad, sakkunnig i barn- och ungdomsfrågor hos RF-SISU Östergötland och Novahuset föreläste om ungas vanor på nätet.

Efteråt kunde föreningarna välja att arbete med att skapa en egen policy/handlingsplan med stöd av Skapa trygga idrottsmiljöer och idrottskonsulent från RF-SISU.

I slutet av året hade man en återträff med ett antal föreningar för erfarenhetsutbyte och utbyte av policyarbetet i respektive förening, det ledde till att distriktsstyrelsen tog beslut att göra det till ett prioriterat område som i sin tur ledde till att man under 2020 genomförde fyra utbildningar tillsammans med RF-SISU Östergötland.  Då togs också beslutet om att de föreningar som arbetat fram en policy/handlingsplan för trygghetsarbetet skulle få Trygghetsbannern ”Vår förening – en del av Trygg idrott”

Jobbet slutar inte här utan även under 2021 är detta ett prioriterat område i verksamhetsplanen och målet är att 20 % av sina 53 föreningar har kommit så långt de också fått Trygghetsbannern ”Vår förening - en del av trygg idrott”.

Tre föreningar har hittills fått Trygghetsbannern:

Parallellt med detta arbetar DUS- Distriktsungdomssektionen med att ha träffar med föreningarnas US – Ungdomssektioner där de rent praktiskt arbetar med verktygslådan Trygg i stallet från Svenska Ridsportförbundet. Ett fantastiskt bra material som CUS – Centrala Ungdomssektionen tagit fram och som vi varmt kan rekommendera.

Ungdomsstyrelsen_redigerad.png

"Heda Ridklubb vill att alla ska känna sig trygga och välkomna när de kommer till oss. Vi har en ungdomsstyrelse som arbetat aktivt och föredömligt med dessa frågor under en lång tid, och vi i huvudstyrelsen tycker att frågan är viktig och ville arbeta mer med den och få med alla på tåget. Vi vill att alla i vår förening ska sträva mot samma mål.

Styrelse, ungdomssektion och personal har tillsammans med RF-SISU och ÖRF m.fl. har regelbundet arbetat med frågor om trygg idrott, värdegrund, verksamhetsidé och vision. Vi har flera idéer om hur vi kan jobba vidare med dessa viktiga frågor så att alla ska känna sig trygga och glada hos oss på Heda Ridklubb."

Hanna Nordel ordf styrelsen_redigerad.jpg
-
Hanna Nordell, ordförande

Bra länkar till arbetsmaterial

Trygg Idrott, RF-SISU Östergötland 

Barnens spelregler 

Skapa trygga idrottsmiljöer 

Barnkonventionen och föreningsidrotten 

Handbok för barns delaktighet och inflytande