Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF (fd Idrottslyftet)

Projektstöd IF

Under 2020 och 2021 kan idrottsföreningar söka projektstöd (fd Idrottslyftet) för sin verksamhet. Ansökan skickas till RF-SISU Örebro län via föreningens IdrottOnline-sida och gärna i samråd med föreningens idrottskonsulent.

Syftet med våra olika former av projektstöd är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma vision; Strategi 2025. Projekten ska också följa barnkonventionen, vilket innebär att barnens tankar och åsikter ska tas i beaktande. För att nå målen i Strategi 2025 arbetar vi utifrån fem prioriterade utvecklingsresor:

 • Den moderna föreningen engagerar
 • Inkluderande idrott för alla
 • En ny syn på träning och tävling
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
 • Ett stärkt ledarskap

Fyra typer av projektstöd

Anläggningsstöd

Det kommer fortsatt vara möjligt för idrottsföreningar att, via sitt distriktsförbund, ansöka om stöd för idrottsanläggningar. Läs mer om projektstöd för anläggningar.

Projektstöd med inriktning mot inkludering av nyanlända

Idrottsföreningar kommer även framåt ha möjlighet att söka projektstöd för att inkludera nyanlända i sin föreningsverksamhet. Läs mer om projektstöd med inriktning mot idrott för nyanlända.

Projektstöd med inriktning mot barn- och ungdomsidrott

Projektstödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Detta stöd går att söka med fokus på följande tre områden:

 • Utveckling av barn- och ungdomsidrott med fokus på målgruppen 13 till 20 år
 • Utbildning av barn- och ungdomsledare
 • Stärka och utveckla föreningar i idrottssvaga områden

Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemin

På grund av den rådande coronapandemin lever vi i osäkra tider där hela vårt samhälle påverkas och självklart också idrottsrörelsen. Idrotten, liksom flera andra sektorer, behöver ställa om utifrån rådande läge och finna innovativa lösningar för att hålla verksamheten igång. Som ett led i detta utvidgas nu möjligheten för idrottsföreningar att söka projektstöd.

I stort sett dagligen kommer nya beslut och rekommendationer från myndigheter och beslutsfattare som påverkar idrotten och försvårar möjligheten att bedriva idrottslig verksamhet. Syftet med detta stöd är att i största möjliga mån, men med respekt för de rekommendationer som finns, fortsätta bedriva den dagliga idrottsverksamheten.

Med andra ord: anpassa idrottsverksamheten till rådande omständigheter.

Målgrupp
Barn, unga och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av coronarestriktionerna.

Inriktning
Projektstödet ska användas så att idrottsföreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket av sin verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten (kopplade till coronapandemin) berör idrottsrörelsen.

Observera att RF-SISU Örebro län endast kan bevilja stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden. Inte som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

Både Specialdistriktsförbund och RF-SISU Örebro län kan bevilja stöd för dessa typer av insatser.

Läs mer om projektstödet.

Få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten

Målgrupp
Ungdomar i åldern 13 till 20 år.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU Örebro län

 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande
 • Möjliggöra för idrottsföreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter, såsom idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen
Exempel:
 • Aktivutbildning för målgruppen (ex. teambuilding, mental träning, kostutbildning)
 • Idrottsskolor, spontanidrott, lovverksamhet (max 5 000 kronor)
 • Samverkansprojekt med andra föreningar

Inriktningar som beviljas av Specialidrottsförbund

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Utbildning av barn och ungdomsledare

Målgrupp
Aktivitetsledare för barn och ungdomar inom idrottsrörelsen

Definition av aktivitetsledare
En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar

Inriktning
Aktivitetsledaren är den som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och påverkar både individernas utveckling och upplevelse av idrotten. För att idrottsrörelsen ska kunna erbjuda barn och ungdomar en verksamhet där de mår bra, har roligt och utvecklas är aktivitetsledaren en nyckelperson. Projektstödet ska användas till att arbeta för all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU Örebro län:

 • Ledarutveckling: kunskapshöjande insatser för barn- och ungdomsledare
 • Processarbeten med fokus på aktivitetsledare som leds av idrottskonsulent från RF-SISU Örebro län

Inriktningar som beviljas av Specialidrottsförbund:

 • Idrottsspecifika utbildningar inom ramen för förbundens egen utbildningsstruktur
 • Specialförbundsspecifika arrangemang såsåm exempelvis ledarsymposium

Stärka och utveckla föreningar i idrottssvaga områden

Målgrupp
Barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år som bor i områden med låg andel deltagare i idrottsföreningar eller i områden där det finns få idrottsföreningar.

Definition av idrottssvagt område
Ett idrottssagt område är en kommun eller ett område i en kommun där idrottsrörelsen är svag eller saknas helt.

Inriktning
Stöd beviljas till satsningar som syftar till att utveckla och stärka idrottsföreningar att bedriva verksamhet för målgruppen. Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent och bolla idéer kring utformningen av ert projekt.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU Örebro län:

 • Ledararvoden (så länge det är en aktivitet som inte ingår i den ordinarie verskamheten (ex. prova på-aktiviteter)
 • Idrottsövergripande utbildningar
 • Material till uppstart av verksamhet för nya målgrupper (mindre inköp)
 • Idrottsövergripande idrottsskolor och/eller organiserad spontanidrott i samverkan med andra idrotter
 • Processarbeten med idrottskonsulent
 • Försnack/snackisar
 • Läger i syfte att rekrytera nya medlemmar

Exempel på kostnader RF-SISU Örebro län inte beviljar:

 • Läger (för ordinarie verksamhet)
 • Material/utrustning
 • Medlems- och träningsavgift
 • Idrottsspecifika utbildningar inom ramen för förbundens egen utbildningsstruktur