Hem / Bidrag och stöd / Inkluderingsmedel

Inkluderingsmedel 2020-2021

I Örebro län har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och gemenskap till nyanlända och asylsökande personer. En ökad inkludering leder till att både idrottsrörelsen och samhället utvecklas till det bättre. Din förening kan söka medel hos RF-SISU Örebro län för att arbeta med inkludering.

RF SISU Örebro vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens Strategi 2025 där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla.

Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Idrottsrörelsen är en mötesplats över gränser och därmed en viktig arena för integration. Medan exempelvis pojkar med utländsk bakgrund är med i föreningsidrotten i samma utsträckning som pojkar med svensk bakgrund har vi en utmaning att nå flickor och ledare med utländsk bakgrund. Det finns också stora skillnader mellan idrotter och mellan föreningar.

Inkluderingsmedel under coronakrisen

Under coronakrisen har riktlinjerna för projektstödet reviderats. Detta för att likställa stödet med projektstödet för barn- och ungdomsidrott och möjliggöra för idrottsföreningar att, under restriktionerna, fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet. Beslutet innebär att RF-SISU Örebro län temporärt får göra avsteg från följande vissa avgränsningar. För att ta del av stödet ska du kontakta er förenings idrottskonsulent.

Mer om: stöd för att anpassa träningar under coronakrisen.

RF-SISU Örebro läns prioriteringar

 • Utveckla föreningen - arbeta fram metoder för att öppna upp dörrarna för fler
 • Ny verksamhet - starta upp ny verksamhet i föreningen för att öppna dörrarna för fler

Principer som ligger till grund för bedömning av ansökningar

 • Föreningen har etablerat kontakt med en idrottskonsulent gällande folkbildning
 • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter
 • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper
 • Projektet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv
 • Projektet ska involvera målgruppen i planering och beslut
 • Projektet bör bygga på samverkan med kommun, andra ideella organisationer, flyktinganläggningar eller andra aktörer som kommer i kontakt med målgruppen

Mål och ambitioner

 • Öka folkbildningsinsatserna i föreningen
 • Öka antalet aktiva flickor i tonåren som har utländsk bakgrund
 • Öka antalet kvinnliga ledare
 • Öka antalet personer med utländsk bakgrund inom idrottsrörelsen (aktiva, ledare, tränare och förtroendevalda)

Målgrupp

Nyanlända och asylsökande samt personer med migrationsbakgrund.

Föreningsutveckling

Vi önskar se inslag av bildning och utbildning för att utveckla och stärka föreningens långsiktiga förmåga att inkludera fler.

Sociala aktiviteter

Det kan exempelvis innebära att befintliga föreningsmedlemmar matchas ihop med målgruppen för språkträning, sociala aktiviteter eller idrottsaktiviteter. Syftet är att målgruppen får möjlighet att vara med på sociala aktiviteter som gynnar integrationsprocessen. Dessa aktiviteter måste vara kopplade till idrottsrörelsen och genomföras ihop med föreningen.

Ansökan

I samråd med er idrottskonsulent fyller ni i ansökan via föreningens IdrottOnline-sida. Då ska ni också ha kommit överens om hur ert projekt ska utformas, genomföras och vilka resurser just er förening är i behov av.

Återraportering

Återrapportering sker via föreningens IdrottOnline-sida senast 30 dagar efter avslutat projekt.

Exempel på kostnader RF-SISU Örebro län kan bevilja:

 • Inköp av utlåningsutrustning till nystartad verksamhet
 • Prova på-aktiviteter
 • Projektledning
 • Ledararvode
 • Spontanidrottsaktiviteter
 • Motionsidrottsaktiviteter

Exempel på kostnader RF-SISU Örebro län inte kan bevilja:

 • Lägerverksamhet
 • Medlemsavgifter
 • Ändamål som saknar koppling till syftet

LOK-stöd

Aktiviteter för personer som saknar fullständigt personnummer är beviljat LOK-stöd. Lägg in deltagande personer i ert medlemsregister och sätt en bock i rutan för "utländsk person". Det räcker då med att ange födelsedata.

Försäkring

När ekonomiska bidrag tilldelas föreningen via RF-SISU Örebro län är samtliga deltagare i föreningens aktiviteter olycksfallsförsäkrade via Folksam.

Frågor och funderingar

Har ni frågor och/eller funderingar kan ni kontakta er idrottskonsulent eller Jasmin Benca, integrationskoordinator RF-SISU Örebro län.