Hem / Vi arbetar med / Folkhälsa / Ätstörningar

Ätstörningar

Att förebygga och tidigt upptäcka ätstörningar är en angelägen fråga inom idrotten. Det finns ingen enkel förklaring till varför vissa idrottare drabbas av ett stört ätbeteende. Det handlar om en rad samverkande faktorer, som till exempel kroppsfixering, individuell sårbarhet, prestationskrav med mera. i kombination med utlösande faktorer vid exempelvis stress.

RF-SISU Örebro län har i samverkan med RF-SISU Västmanland och Region Örebro län tagit fram en handlingsplan för att förebygga ätstörningar. Det finns även en handlingsplan med förslag till insatser när idrottsaktiva uppvisar symtom på ätstörning.

Råd och stöd

Riskföreningen mot ätstörningar, Frisk&Fri, erbjuder stöd till personer med ätstörningar och deras anhöriga. De arbetar också med att förebygga ätstörningar. Här finner du även ett webbaserat studiematerial om ätstörningar.

Om du misstänker att en idrottare drabbats av en ätstörning kan du ringa till Region Örebro läns ätstörningsenhet. Där kan du får råd och svar utan att behöva någon remiss.

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) forskar och sprider kunskap om ätstörningar.