Äldre

Sverige har en åldrande befolkning där 1/4 av befolkningen år 2050 beräknas vara 65 år eller äldre samtidigt som antalet i befolkningen som är 10 år eller yngre kommer att ha halverats. Detta skapar ett behov av att arbeta för att den äldre befolkningen ska få bibehålla och främja sin hälsa. Därför är äldre en av målgrupperna för RF-SISU Örebro läns folkhälsoarbete.

Utbud och aktiviteter

Kartlägging idrott för äldre
RF-SISU Örebro län genomförde i mars 2020 en enkätundersökning med syfte att kartlägga i vilken mån föreningar i Örebro län erbjuder idrott för äldre. Enkäten skickades ut till 561 föreningar i Örebro län och vi mottog 216 fullständiga svar, vilket innebär en svarsfrekvens på 39%. Resultatet visar att 169 föreningar i Örebro län erbjuder aktiviteter för äldre (65+). Det är framförallt de mindre idrotterna och de individuella idrotterna som erbjuder eller planerar att erbjuda aktiviteter för äldre.

Kartläggningen kan användas som diskussionsunderlag kring utvecklandet av hälsofrämjande aktiviteter för äldre inom kommuner, landsting, föreningsliv, kyrkan, pensionärsorganisationer, intresseorganisationer och andra aktörer med syfte att öka den fysiska aktiviteten hos äldre.

Läs kartläggningen.

Lyssna på vårt poddavsnitt om ny träning för äldre.

Seniorkraft
Seniorkraft startade som ett pilotprojekt i Laxå hösten 2014 och var ett samarbete mellan Laxå kommun, Laxå vårdcentral, RF-SISU Örebro län, Sydnärke Folkhälsoteam och med bidrag från Adolf Lindgrens stiftelse. Seniorkraft har sedan spridits till grannkommunerna och startades under våren 2016 upp i Askersund, i Kumla under våren 2019 och i Hallsberg under hösten 2020.

Syftet med Seniorkraft är att stärka samverkan kring äldres hälsa samt tillvarata befintliga resurser inom kommunen, primärvården och civilsamhället för att erbjuda äldre personer stöd enligt de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande (goda matvanor, fysisk aktivitet, social samvaro och stöd samt meningsfull tillvaro).

Seniorkrafts långsiktiga mål är en ökad andel äldre som:

> Har god självuppskattad hälsa
> Upplever meningsfullhet och delaktighet
> Upplever socialt stöd och gemenskap
> Har hälsosamma matvanor
> Är fysiskt aktiva enligt rekommendation

På grund av eknomiska skäl har Seniorkraft för närvarande pausats i Laxå och Askersund.

Läs utvärderingsrapporten eller dess sammanfattning.