Äldre

Sverige har en åldrande befolkning där 1/4 av befolkningen år 2050 beräknas vara 65 år eller äldre samtidigt som antalet i befolkningen som är 10 år eller yngre kommer att ha halverats. Detta skapar ett behov av att arbeta för att den äldre befolkningen ska få bibehålla och främja sin hälsa. Därför är äldre en av målgrupperna för RF-SISU Örebro läns folkhälsoarbete.

Utbud och aktiviteter

En kartläggning i Örebro län.
RF-SISU Örebro län har gjort en kartläggning kring äldres möjligheter till fysisk aktivitet. Syftet är att synliggöra aktiviteter och miljöer i länet där äldre utövar fysisk aktivitet. Kartläggningen är ett nedslag och ska inte ses som heltäckande för den verksamhet som bedrivs i föreningar, organisationer och studieförbund med flera.

Kartläggningen kan användas som diskussionsunderlag kring utvecklandet av hälsofrämjande aktiviteter för äldre inom kommuner, landsting, föreningsliv, kyrkan, pensionärsorganisationer, intresseorganisationer och andra aktörer med syfte att öka den fysiska aktiviteten hos äldre.

Läs kartläggningen.

Lyssna på vårt poddavsnitt om ny träning för äldre.

Seniorkraft
Seniorkraft startade som ett pilotprojekt hösten 2014 och var ett samarbete mellan Laxå kommun, Laxå vårdcentral, RF-SISU Örebro län, Sydnärke Folkhälsoteam och med bidrag från Adolf Lindgrens stiftelse. Syftet med Pilotprojektet Seniorkraft i Laxå kommun var att stärka samverkan kring äldres hälsa, tillvarata befintliga resurser inom kommun, primärvård och civilsamhället för att erbjuda äldre personer i Laxå stöd enligt de fyra hörnpelarna. Syftet var även att utarbeta en modell som kan fungera över tid och som sedan kan appliceras på flera kommuner.

Seniorkrafts långsiktiga mål var:

Ökad andel äldre som:
·         har god själuppskattad hälsa
·         upplever meningsfullhet och delaktighet
·         upplever socialt stöd och gemenskap
·         har hälsosamma matvanor
·         är fysiskt aktiva enligt rekommendation

Läs utvärderingsrapporten eller dess sammanfattning.