Hem / Vi arbetar med / Folkhälsa

Folkhälsa & Samhälle

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Idrotten i Örebro län har lång tradition på att engagera sig i länets folkhälsoarbete för att bidra till en god och jämlik hälsa. Detta regleras i Överenskommelse om en jämlik och jämställd folkhälsa i Örebro län 2018-2023. Överenskommelsen innebär att RF-SISU arbetar i nära samverkan med Region Örebro län, länets kommuner samt Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF). Syftet med vårt engagemang är att stärka det hälsofrämjande arbetet inom föreningarna samt att lyfta idrottsföreningar som en resurs i kommunernas folkhälsoarbete.

Idrottens insatser fokuserar på ökad fysisk aktivitet, goda matvanor, ANDT, social gemenskap, psykisk hälsa, barnkonventionen samt demokrati och folkbildning. Insatserna ligger i linje med länets handlingsplan God, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019-2022 och Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2018-2030. Tillsammans med länets folkhälsostrateger och Region Örebro län följer vi upp folkhälsan och idrottens utveckling utifrån gemensamt satta mål och indikatorer.

RF-SISUs folkhälsoinriktade arbete ligger helt i linje med idrottens egna styrdokument och visioner. Riksidrottsstämman beslutade 2015 om strategiska områden med övergripande mål:

> Livslångt idrottande
> Idrottens värdegrund är vår styrka
> Idrott i förening
> Idrotten gör Sverige starkare

Läs mer om Strategi 2025.