Hem / Vi arbetar med / Folkhälsa

Idrott & Folkhälsa

Idrottsrörelsen i Örebro län har lång tradition på att engagera sig i länets folkhälsoarbete för att bidra till en god och jämlik hälsa. Detta arbete regleras i ett samverkansavtal med Region Örebro län. Syftet är att stärka det hälsofrämjande arbetet inom föreningarna samt att lyfta idrottsföreningar som en resurs i kommunernas folkhälsoarbete.

Insatserna fokuserar på ökad fysisk aktivitet, goda matvanor samt att delta i kampen mot tobak, alkohol och doping. Avtalet bygger på länets folkhälsoplan. Tillsammans med länets folkhälsostrateger och Region Örebro län har RF-SISU Örebro län haft i uppdrag att följa upp de mål och indikatorer som angetts i folkhälsoplanen. Uppföljningen presenteras i "En god och jämlik hälsa i Örebro län - Välfärdsbokslut 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv".

Efter ett beslut på Riksidrottsstämman har en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete tagits fram. Planen utgår från de 11 nationella folkhälsomålen och under varje mål tyddliggörs vad idrotten kan bidra med för en bättre hälsa hos befolkningen. Tanken är att "Idrott hela livet – strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete" ska inspirera till ett ökat hälsoperspektiv inom idrottsrörelsen.