LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av din förening om ni bedriver idrottsverksamhet för barn mellan 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Ansökan gör du i IdrottOnline och den ska göras senast den 25 augusti respektive 25 februari varje år. Vilket datum som gäller för Er kommun se "Relaterade sidor".

Kommunala bidrag

Det statliga LOK-stödet är inte samma sak som det bidrag du kan få för liknande verksamhet från din kommun. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontakta din kommun. (Se länkarna till höger)

Mer om kommunernas ansökningstider och bidragsregler (kortfattad)

Idrottens finansiering

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).Läs mer (RF)

LOK- stöd regler och blanketter (RF)

Ansökan sker via föreningens IdrottOnline sida.  
Se film om hur att skicka in LOK-stödsansökan

Se mer om LOK-stödsrapportering i IdrottOnline

Digital närvaroregistrering

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen (RS) blir det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020.

Beslutet innebär att förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Mer om vad som gäller på RF

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 25 augusti.
Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 25 februari.

Ny närvaroregistrerings app; LOK

Lagom till vårens aktiviteter kommer nu nya appen för digital närvarorapportering. Ännu enklare för ledare att registrera närvaron.

Den nya appens syfte är att ledare av LOK-aktiviteter kan registrera närvaro digitalt. Till skillnad mot den tidigare IdrottOnline-appen har den nya appen ingen utbildningsdel, utan fokuserar enbart på LOK-närvaroregistrering. Målet är att den nya appen ska vara enkel och tydlig. Den hittas där appar finns och heter LOK.

Lokstödet förändras 1 januari 2022

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar av bidrag till idrottsföreningar, det så kallade LOK-stödet. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2022 och förhoppningen är att det ska leda till en mer jämlik fördelning och till att idrottsrörelsen når målen i Strategi 2025.
LOK-stöd fördelas idag per individ per aktivitet. Från den 1 januari 2022 införs ett maxantal aktiviteter per vecka en enskild individ kan vara berättigad bidrag för.För barn 7–9 år kommer taket för bidragsberättigade aktiviteter vara tre per vecka. För åldersgruppen 10–25 år är taket fem aktiviteter. Ersättningsnivån är högst för de första två aktiviteterna per individ och vecka, efter det blir nivån lägre.

Inför beslut har provberäkningar gjorts med data från över 250 föreningar.