Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Så jobbar RF-SISU Jämtland-Härjedalen i coronatider

FAQ - Så jobbar RF-SISU Jämtland-Härjedalen i coronatider


Nedan listar vi vanliga frågor och svar om hur idrotten bör tolka råden. 
Vi rekommenderar också starkt att du följer Riksidrottsförbundets information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. Varje specialidrottsförbund har idrottspecifika riktlinjer och rekommendationer så vänd dig dit för idrottsspecifika frågor. 

Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas. Här följer de delar av pandemilagen som har med idrotten att göra:

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

    Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik (samma maxgräns som gällde fram till 10 januari)

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. Vid idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, räknas även idrottsutövarna som deltagare.

   Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts, om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det. I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta.

 

Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus

 • I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten.

Den första frågan att ställa sig är om pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) gäller för föreningens verksamhet?

Idrottsföreningars verksamhet vid sportanläggningar som är av drop-in-karaktär träffas av lagstiftningen. Det kan handla om öppen verksamhet där alla medlemmar är välkomna att träna när som helst under anläggningens öppettider, till exempel vid gym. Men också om sådan gruppverksamhet där potentiellt alla medlemmar utan särskild föranmälan är välkomna, till exempel vid allmän gruppbreddträning.

RF bedömer däremot att idrottsföreningars verksamhet vid sportanläggningar som är riktad till enbart en på förhand definierad grupp medlemmar, till exempel spelarna i ett visst lag inom en förening, inte är öppen för allmänheten och därmed inte träffas av pandemilagen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen.

Om pandemilagen gäller för föreningens verksamhet – vem är då ansvarig?

I pandemilagen och i förordningen anges att ansvaret enligt pandemilagen vilar på den som bedriver verksamhet på gym- och sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet öppna för allmänheten.

Idrottsföreningar som varaktigt och på heltid äger eller hyr en sportanläggning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med pandemilagen, dess förordning och föreskrifter.

RF bedömer att idrottsföreningar som hyr en sportanläggning eller en del av en sportanläggning för en mycket avgränsad tid, till exempel någon eller några timmar per vecka, som utgångspunkt inte bär ansvaret. Detta ansvar vilar istället på den som hyr ut sportanläggningen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen.

Beräkning av max antal besökare

 • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

RF bedömer att idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån den av föreningen definierade idrottsytan i lokalen. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

Verksamheterna som träffas av pandemilagen ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
 • tydligt anslå maxantalet,
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids,
 • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd utifrån smittskyddslagen.

Tillsyn av pandemilagen

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) kan straffas med böter.

Läs mer i Länsstyrelsens informationsblad ”Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten”

Observera att regeringen sedan tidigare rekommenderar att all offentlig verksamhet som inte är nödvändig stängs till och med 24 januari 2021.

Visa svar

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som möjliggör för barn och unga födda 2002 eller senare att delta i enstaka matcher eller tävlingar utomhus. Beslutet gäller från den 28 april. Vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta.

För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott bör de:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Råden ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar

För att undvika smittspridning bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar

Undantag för barn födda 2002 eller senare

För barn födda 2002 eller senare gäller från den 28 april 2021 att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. 

Folkhälsomyndighetens definition av enstaka match eller tävling:

 • För lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.
 • För individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Lokala restriktioner kan förekomma beroende på smittspridningsläge.

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd, med ändringen från 28 april

Visa svar

Enligt pandemilagen tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vad innebär det för idrotten?

Det innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare är förbjudna enligt lag – det är alltså inte enbart ett allmänt råd att de bör undvikas.

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning och får därmed inte samla fler än åtta deltagare. Vid en idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer. Här gäller alltså max åtta åskådare.

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Här räknas idrottsutövarna in i antalet deltagare.

RF har i dialog med Polisen fått klargjort att antalet deltagare ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet.

 • För idrotter som vid tävling har gemensam start innebär det att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för åtta deltagare samma dag eller helg – så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp med deltagare kommer dit.
 • För idrotter som vid tävling har individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt åtta deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än åtta startande över en dag eller en helg.

Idrottsträning för föreningens medlemmar är inte en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och omfattas därför inte av lagen. Träningar kan däremot helt eller delvis begränsas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nationella eller lokala.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är inte heller en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på åtta deltagare. Däremot måste tävlingen genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala.

Vid arenor kan det finns bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om maximalt åtta deltagare.

Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor, This is a mailto link.

Visa svar

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändringar i de nationella allmänna råden från den 6 februari 2021. Vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Personer födda 2001 eller tidigare bör därför vid sådana aktiviteter:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Förtydligande om träning utomhus

Personer födda 2002 och senare

Råden som nämns ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och ungdomar födda 2002 och senare. Ändringen innebär att det nu är möjligt för ungdomar i gymnasieåldern att återuppta sina träningar i organiserad form, inomhus och utomhus.

Däremot gäller fortfarande det allmänna rådet till idrottsföreningar. Det innebär att idrottsföreningar när det är möjligt bör hålla träningar och andra aktiviteter utomhus och minimera antalet personer som närvarar samtidigt, eller på annat sätt undvika trängsel. Idrottsföreningar bör också avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar – med undantag för yrkesmässig idrott och enstaka tävlingar eller matcher för barn födda 2005 och senare. Ungdomar födda 2002-2004 får alltså träna men inte tävla eller spela match, inte ens enstaka tävlingar eller matcher.

Förtydligande om enstaka matcher eller tävlingar

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar

Visa svar

Regeringen rekommenderar att offentlig verksamhet som inte är nödvändig stängs förlängs till 17 maj– men barn födda 2002 eller senare undantas. Vad innebär det för idrotten?

Rekommendationen innebär att kommuner av smittskyddsskäl kan stänga till exempel simhallar och idrottshallar. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare förtydligat att träning utomhus kan fortsätta, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt.

Regeringen meddelade den 30 mars 2021 att icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda men att aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare undantas. Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att matcher, tävlingar, läger och cuper inte ska genomföras, med undantag för enstaka matcher och tävlingar för barn födda 2005 eller senare.

Visa svar

Vad gäller för idrotter med närkontakt?

Folkhälsomyndigheten gör i sina föreskrifter och allmänna råd ingen skillnad mellan olika idrotter. Det finns därmed inte några specifika föreskrifter eller råd riktade till just idrotter där närkontakt är en del av idrottsutövningen. Folkhälsomyndigheten beskriver på sin webbplats att begreppet "enstaka matcher eller tävlingar" för barn födda 2005 eller senare omfattar alla idrotter: såväl lagidrotter som individuella idrotter, såväl idrotter där närkontakt är en del av idrottsutövning som idrotter utan närkontakt vid idrottsutövningen.

Idrottsföreningar ska i verksamheten för sina medlemmar säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av coronaviruset. Lämpliga åtgärder kan vara olika för olika idrottsverksamheter. Respektive specialidrottsförbund har en möjlighet att vägleda föreningar i lämpliga åtgärder som är specifika för den egna idrotten. Det kan handla om hantering av gemensam utrustning, men också om övning eller träningsupplägg som bör anpassas eller undvikas för att undvika risk för spridning av smitta samtidigt som träningsverksamheten kan fortsätta.

Dölj svar

Visa svar

Vad är det för skillnad med den nya lagen före och efter 9 januari 2021?

 

 • Den som ansvar för lokaler har nu en skyldighet att begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus. Enligt pandemilagen
 • Den som ansvar har en skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd
 • Den som ansvar har en skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in- och utpassage
 • För inomhusaktiviteter måste man följa 9-punktslista föreskrifter från folkhälsomyndigheten (inomhus)
   
 • För utomhusaktiviteter måste man följa 6-punktslista från Folkhälsomyndigheten

 

Visa svar

Vi äger vår anläggning, vad ska vi tänka på i med Coronalagen?

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att lagen följs. De har tagit fram två informationsblad som ska göra det lättare för er att göra rätt.

Informationsblad-covid-19-lag-sport.pdf

Informationsblad-covid-19-lag-sport-lättare-svenska.pdf

Läs mer på deras hemsida , på direktlänken om den tillfälliga Covid -19 lagen eller maila dina frågor till This is a mailto link

Visa svar

Vad gäller från den 14 dec när de nationella restriktionerna införs? 

Träningsverksamhet för ålderskategorin födda 02 och tidigare samt vuxna får träna på villkoren att det sker smittsäkert:

1. hålla avstånd till varandra,

2. inte dela utrustning med varandra,

3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,

4. undvika gemensamma omklädningsrum,

5. resa till och från aktiviteten individuellt, och

6. utföra aktiviteten i mindre grupper, 

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Visa svar

Vad gäller i min kommuns anläggningar?

För att få veta mer specifikt vad som gäller i din kommun hänvisar vi till respektive kommuns informationssida.

Bergs kommun

Bräcke kommun

Härjedalens kommun

Krokom kommun

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Åre kommun

Östersunds kommun

Visa svar

Enligt de nya nationella råden får barn födda 2005 eller senare delta i enstaka matcher och tävlingar. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten menar att ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras.

Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter.

Folkhälsomyndigheten vill med begreppet enstaka förtydliga att en match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, inte behöver innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt.

Samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Det viktiga ur smittskyddssynpunkt är att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle och att antalet nya kontakter därmed begränsas. För åldersgruppen 2005 och yngre innebär det oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera.

Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstaka begränsas dessutom genom förbudet mot fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Visa svar

Enligt de nya nationella råden kan ungdomar födda 2002 senare, när det är möjligt träna utomhus. Vad innebär det?

Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Eventuella frågor hänvisas till This is a mailto link eller till RFs säkerhetsansvarig Lena Sahlin, se kontaktuppgifter här nedan.

Visa svar

Hjälp, vi har fått smitta i laget, vad gör vi?

Rekommenderade riktlinjer vid bekräftad smitta i förening

 • Informera laget om att ni fått bekräftad smitta i laget
 • Övriga i laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.
 • Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen/laget/personen använder och vistas i.
 • Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad via 1177.se

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av regionen under en begränsad tid.


Frågor kan ni ställa till:

✔️Era respektive förbund med idrottsspecifika frågor.

✔️Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

✔️Allmänna frågor om Covid -19 och idrott kan ni ställa till This is a mailto link

✔️Om ni önskar bolla eller sortera era frågor kan ni kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen

✔️ Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar här.

Visa svar

Ändras åldrarna vid årsskiftet från 04 och 05 till 05 och 06?

Nej, det följer skolåret så detsamma gäller efter årsskiftet.

Visa svar

Vilken är skillnaden i riktlinjer på de som är födda 2004 jämfört med 2005

Födda 2005 eller senare

Träning – ja, Utifrån 2 specifika villkor och de allmänna villkoren

Tävling – ja, enstaka matcher eller tävlingar och de allmänna villkoren

Födda 2004 eller tidigare

Träning – ja, Utifrån 2 specifika villkor samt de allmänna villkoren

Tävling – nej

Undantag yrkesmässig idrott de berörs bara av de allmänna villkoren

Visa svar

Vad gäller från den 14 dec, vilket ansvar har vi som förening?

Föreningar bör

 • Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt 
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

Idrottsföreningar bör

 • När det är möjligt hålla träningar utomhus
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.
 • Undantag för sådan idrott som är yrkesmässig
 • Undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare
Visa svar

Vad gäller från den 14 dec, vilket personligt ansvar har jag?

Begränsa nya nära kontakter

 • undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid
 • med fördel utomhus

Res på ett sätt som minimerar risken för smitta

 • Undvik kollektivtrafik
 • vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet
Visa svar

Vad är yrkesmässig idrott?

Förtydligande yrkesmässig idrott:

Idrott för sådana utövare där idrottsutövning är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen.

Båda villkoren måste vara uppfyllda.

Det handlar inte om hur många kronor man tjänar eller hur många procent man arbetar eller studerar. Definitionen ska vara den huvudsakliga sysselsättningen.

Träffar inte:
Utövare som lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning
Utövare som har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå för seniorer
Juniorer eller motsvarande (junior elitnivå träffas inte) Här har FHM varit väldigt tydliga!

Bedömning av lag:
Om en majoritet av utövarna i ett lag bedriver yrkesmässig idrott träffas hela laget av undantaget.
Om majoriteten av lagen i en serie bedriver yrkesmässig idrott träffas hela serien av undantaget.
Enskilda utövare eller lag behöver inte utestängas på den grunden att de, som av minoritet, inte klassas som yrkesmässig.

Bedömning av utövare i Individuell idrott (fast träningsgrupp)
Om en majoritet av utövarna i en träningsgrupp bedriver yrkesmässig idrott kan gruppen fortsätta träna tillsammans, annars inte.

Viktigt att komma ihåg!
Det är inte förbjudet att idrotta i Sverige men man får följa restriktionerna, anpassa sig, träna individuellt och inte i grupp

 

Visa svar

Hur länge gäller nationella allmänna råden som träder i kraft 14 dec

Till 30 juni 2021 men lättnader kan ske tidigare

Visa svar

Men hur kan vi egentligen göra under rådande förhållanden?

I ett dystert samhällsläge kan idrottsrörelsen bidra med den glädje, energi och gemenskap vi så väl behöver just nu. Vi benar ut vad som gäller och hittar fokus framåt. Nedan finns en inspelning från en lunchträff om idrotten i länet under corona-restriktionerna på fredag den 27 november.
Panelen från RF-SISU Jämtland-Härjedalen svarar på dina frågor:
• Anna Ottosson Blixth – Distriktsidrottschef RF-SISU Jämtland-Härjedalen
• Thorbjörn Flood – 40 års erfarenhet av föreningskunskap och den lokala idrottsrörelsen
• Wictor Lundström – instruktör i Physical literacy och expert på rörelserikedom

Visa svar

Vad innebär en allmän sammankomst och offentliga tillställning i idrottssammanhang? 

I lagens mening är inte träningar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, utan där gäller de nationella allmänna råden och de skärpta lokala allmänna råd som införts i landets regioner. 

Regeringens beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare är förbjudna enligt lag – det är alltså inte enbart ett allmänt råd att de bör undvikas. Förbudet är en skärpning av den tidigare maxgränsen på 50 deltagare och gäller från den 24 november.

Idrottsträning för föreningens medlemmar är inte en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och omfattas därför inte av regeringens beslut. Träningar kan däremot helt eller delvis begränsas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nationella eller lokala.

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning och får därmed inte samla fler än åtta deltagare. Här krävs dock en något längre förklaring för att förstå hela bilden. läs mer här 

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare för dessa tävlingar. Däremot måste tävlingen genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala.

Mer information om offentliga tillställningar och om hur antalet deltagare ska räknas hittar du på Polismyndighetens webbplats. Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor, This is a mailto link.

Visa svar

Vad gäller för min idrott?

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Jämtlands Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Visa svar

Finns det några begränsningar för restriktionen om sittande publik?

Från och med tisdag den 24 november är det förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare i Jämtlands län. 

Beslutet innebär då att det nationella undantaget för sittande publik upp till 300 personer inte längre gäller i Jämtlands län. Begränsningen om 8 personer gäller även för sittande publik.


Läs mer på länsstyrelsens hemsida 

Visa svar

Vad händer med årsstämmorna?

Funderar du på om ni kan genomföra ert årsmöte eller vad som krävs för att genomföra det digitalt. Generellt sett ser vi att man kan skjuta på årsstämman men det kan också finnas digitala lösningar. Kontakta din idrottskonsulent för att få stöd och råd.

Visa svar

Vad gäller i just min kommun? 

Varje kommun bestämmer själva vad som gäller för öppettider av hallar och idrottsytor. Hör av dig direkt till din kommun för information. 


Berg 
This is a mailto link eller https://www.berg.se/corona  

Bräcke  This is a mailto link
Samlingssida om kommunens hantering av coronaviruset - Bräcke kommun (bracke.se)

Härjedalen  This is a mailto link
https://www.herjedalen.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-11-19-skarpta-coronavirusrad-i-harjedalen.html  

Krokom This is a mailto link
Här hittar du in­formation om Corona­viruset - Krokoms kommun

Ragunda   This is a mailto link
https://www.ragunda.se/kommun-och-politik/sakerhet--kris/coronaviruset-covid-19.html 

Strömsund
Magdalena Sannemo Ungdoms-och fritidskonsulent This is a mailto link
Lars-Eric Bergman Kultur-och fritidschef This is a mailto link eller se hemsidan: https://www.stromsund.se/1801.html

Åre
Anette Lundin Grip på This is a mailto link eller se på  https://are.se/corona 

Östersund
Idrottsanläggningar inomhus är fortsatt öppna för föreningar. Ni föreningar har fortsatt tillgång till idrottsanläggningarna under förutsättning att ni kan arrangera verksamhet på ett tryggt sätt utifrån rådande rekommendationer.
This is a mailto link
https://www.ostersund.se/information-om-coronavirus/fritidsaktiviteter-i-coronatider.html
https://ostersund.se/information-om-coronavirus/vanliga-fragor-och-svar-om-corona.html

Visa svar

Finns det något stöd att söka för kostnader som uppstår när föreningen anpassar träningar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Ja, det finns stöd att söka från Riksidrottsförbundet för kvartal 4, 2020. Läs mer här 

Visa svar

Vår förening har verksamhet för asylsökande och nyanlända. För att kunna fortsätta träna under coronakrisen behöver vi ändra vårt sätt att träna. Finns det medel att söka för de extrakostnader som uppstår i samband med det?

Ja, inom ramen för stödet kan man till exempel köpa in material för att ställa om träningar som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Stödet avser verksamhet för alla åldrar. För att ta del av stödet ska du kontakta RF-SISU Jämtland-Härjedalen idrottskonsulenter.

Visa svar

Vad kan vi få hjälp med av RF-SISU Jämtland-Härjedalens idrottskonsulenter i dessa tider?

Våra idrottskonsulenter arbetar på som vanligt. Vi erbjuder samma stöd och hjälp som alltid, men i anpassad form.  

Det finns stora möjligheter att genomföra föreningsbesök digitalt, där vi till exempel pratar utbildnings- och utvecklingsfrågor eller informerar om vilka ekonomiska stöd som finns att söka. Vid digitala möten kan deltagarna medverka i mötet, hemifrån vid sin egen dator, platta eller telefon. Vi genomför en del möten fysiskt i mindre skala. Ha en dialog med föreningens idrottskonsulent och kom gemensamt fram till vilket sätt som passar er bäst och följ riktlinjerna som Folkhälsomyndigheten ger. 

Visa svar

Har ni tips på hur vi kan genomföra digitala möten och utbildningar i föreningen?

I kristider är det kanske viktigare än någonsin att hålla en tät och nära kontakt med föreningens medlemmar, även om mötet inte kan ske fysiskt. Föreningen vinner på att hålla ihop verksamheten, informera om läget och förbereda för den verksamhet som ska igång när krisen är över. I osäkra tider kan idrottsföreningen vara en fast och trygg punkt för många. 

Med digitala hjälpmedel finns det goda möjligheter att genomföra interna föreningsträffar. Det kan vara styrelsemöten, föräldraträffar, utbildningar och träffar med klubbens aktiva barn och unga. Ta chansen att prata om kost, hur man är en bra kompis eller låt barnen få vara med att påverka hur de kommande träningarna ska se ut. 

Våga ta steget och testa digitala möten i föreningens verksamhet. Se det som en möjlighet att hitta nya och moderna arbetssätt som kan innebära ett ”lyft”, inte bara nu under krisen utan även framöver. 


Hör med 
våra idrottskonsulenter om du och din förening behöver stöd för att komma igång med digitala möten eller utbildningar.

Visa svar

Hur påverkas RF-SISU Jämtland-Härjedalens utbildningsutbud?

För att minska risken för smittspridning försöker vi så långt det är möjligt att erbjuda utbildningar digitalt. Vi jobbar hårt med internutbildning för att kunna tillgodose behovet ute i våra föreningar och förbund. Vid fysiska träffar gör vi alltid en riskbedömning och säkerställer att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du hittar aktuella utbildningar.

Visa svar

Är RF-SISU Jämtland-Härjedalen kontor öppet?

Nej, tills vidare hänvisar vi till digitala möten och via telefon. Idrottens Hus är helt stängt för externa besökare. Inga möten eller besök oavsett tid på dygnet tillsvidare. 

Kontoret i Östersund 
är öppet för leveranser. Merparten av våra medarbetare arbetar hemifrån och fortsättningsvis sker stora delar av våra möten och utbildningar med föreningar och förbund digitalt.

Vi finns såklart alltid tillgängliga via e-post och telefon. Tveka inte att höra av dig till oss.  

Visa svar