Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Så jobbar RF-SISU Jämtland-Härjedalen i coronatider

FAQ - Så jobbar RF-SISU Jämtland-Härjedalen i coronatider


Nedan listar vi vanliga frågor och svar om hur idrotten bör tolka råden. 
Vi rekommenderar också starkt att du följer Riksidrottsförbundets information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. Varje specialidrottsförbund har idrottspecifika riktlinjer och rekommendationer så vänd dig dit för idrottsspecifika frågor. 

Vad innebär pandemilagen för idrotten?

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. Regeringen har beslutat om förändringar från den 1 juli i förordningen kopplad till pandemilagen och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas.

Här följer de delar av pandemilagen som har med idrotten att göra:

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Enligt pandemilagens förordning tillåts olika maxantal vid olika typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställning, såsom idrottsevenemang.

Vid idrottstävlingar inomhus där publik tillåts får antalet deltagare högst uppgå till 300 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats. Max 50 deltagare tillåts för publik utan anvisad sittplats. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Vid idrottstävlingar utomhus på en avgränsad arena och där publik tillåts får antalet deltagare högst uppgå till 3000 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats. Max 600 deltagare tillåts för publik utan anvisad sittplats. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare.

Vid större arenor tillåts sektionering, om anordnaren kan säkerställa att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till idrottstävlingen. Vid sektionering beräknas maxantalet deltagare per sektion och inte för arenan i sin helhet. Även vid sektionering ska sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Vid sektionering ska varje sektion ha in- och utgångar som är separerade från andra sektioner. Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter och sektionerna kan skiljas åt med till exempel staket och personal. Om det finns hygienutrymmen (såsom toaletter) eller serveringsställen ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra. För att undvika trängsel i till exempel kollektivtrafik till och från tillställningen samt vid in- och utpassage kan anordnaren exempelvis ha olika tider för in- och utsläpp för olika sektioner.

Vid motionslopp utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Detsamma gäller för andra idrottstävlingar utomhus där allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg. En arrangör av ett motionslopp eller liknande ska dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider, tydligt avgränsa start- och målområde. Arrangören ska också säkerställa att enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.

Publik och idrottsutövare utanför start- och målområdet vid en sådan idrottstävling omfattas inte av begränsningen på 900, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Mer info om offentliga tillställningar inom idrott

Särskilda villkor för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska också

 • informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus

 • I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten.

Den första frågan att ställa sig är om pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) gäller för föreningens verksamhet?

Pandemilagen utgår från lokalen eller anläggningen och om lokalen eller anläggningen normalt är öppen för allmänheten.

Om lokalen eller anläggningen används för idrottsverksamhet är det en plats som omfattas av lagen. Om föreningen i dessa lokaler eller anläggningar erbjuder verksamhet för sina medlemmar, om än uppdelade i fasta träningsgrupper, är lokalen eller anläggningen att anse som öppen för allmänheten. Det gäller oavsett om lokalen eller anläggningen är offentligt ägd eller privatägd. Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten omfattas av pandemilagen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Om pandemilagen gäller för föreningens verksamhet – vem är då ansvarig?

I pandemilagen och i förordningen anges att ansvaret enligt pandemilagen vilar på den som bedriver verksamhet på gym- och sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet öppna för allmänheten.

Idrottsföreningar som varaktigt och på heltid äger eller hyr en lokal eller sportanläggning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med pandemilagen, dess förordning och föreskrifter.

Idrottsföreningar som hyr en lokal, en sportanläggning eller en del av en sportanläggning för en mycket avgränsad tid, till exempel någon eller några timmar per vecka, bär som utgångspunkt inte ansvaret. Detta ansvar vilar istället på den som äger sportanläggningen. Föreningen ska i sin verksamhet följa de regler som anläggningsägaren meddelar för lokalen eller anläggningen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Beräkning av max antal besökare inomhus

 • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme inomhus ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Verksamheter vars totala maxantal överstiger 500 besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

Verksamheterna som träffas av pandemilagen ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet)
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids
 • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande besökare.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Trängsel bland besökare kan undvikas genom att

 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som till exempel staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder besökarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i till exempel en foajé och liknande utrymmen
 • anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig
 • vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid
 • enbart ge tillträde till besökare som på förhand har reserverat plats eller köpt biljett, till exempel via telefon eller annat bokningssystem
 • vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår
 • personal på plats vägleder besökare.

Tillsyn av pandemilagen

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) kan straffas med böter.

Läs mer i Länsstyrelsens informationsblad ”Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten”

Visa svar

Är en idrottstävling alltid en offentlig tillställning?

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning. Vid en idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer.

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Här räknas idrottsutövarna in i antalet deltagare. Men för dessa tävlingar finns sedan den 1 juni en särreglering, se faq-frågan om pandemilagen.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är generellt inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på antal deltagare. Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du, istället för att ansöka om tillstånd, göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Mer info på polismyndighetens webbplats.

Polisen ändrar i länet – tillstånd behöver ej sökas för barn och unga samt lägre seniornivåer.
1 juni 2021 kom besked om att man återigen får tävla och spela matcher har resulterat i stora mängder ansökningar om offentliga tillställningar. Det gör att polisen i region Nord nu ändrar reglerna för vilka som behöver söka tillstånd. Läs mer om vad som gäller

Vid arenor kan det finnas bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om antal deltagare.

Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor, This is a mailto link.

Visa svar

Från 1 juni blir det lättnader för idrotten, Vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. Oavsett ålder är det från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper. Detta gäller från den 1 juni

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Enligt pandemilagens förordning tillåts olika maxantal vid olika typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställning, såsom idrottsevenemang.

Vid idrottstävlingar inomhus där publik tillåts får antalet deltagare högst uppgå till 300 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats. Max 50 deltagare tillåts för publik utan anvisad sittplats. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Vid idrottstävlingar utomhus på en avgränsad arena och där publik tillåts får antalet deltagare högst uppgå till 3000 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats. Max 600 deltagare tillåts för publik utan anvisad sittplats. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare.

Vid större arenor tillåts sektionering, om anordnaren kan säkerställa att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till idrottstävlingen. Vid sektionering beräknas maxantalet deltagare per sektion och inte för arenan i sin helhet. Även vid sektionering ska sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Vid sektionering ska varje sektion ha in- och utgångar som är separerade från andra sektioner. Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter och sektionerna kan skiljas åt med till exempel staket och personal. Om det finns hygienutrymmen (såsom toaletter) eller serveringsställen ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra. För att undvika trängsel i till exempel kollektivtrafik till och från tillställningen samt vid in- och utpassage kan anordnaren exempelvis ha olika tider för in- och utsläpp för olika sektioner.

Vid motionslopp utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Detsamma gäller för andra idrottstävlingar utomhus där allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg. En arrangör av ett motionslopp eller liknande ska dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider, tydligt avgränsa start- och målområde. Arrangören ska också säkerställa att enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.

Publik och idrottsutövare utanför start- och målområdet vid en sådan idrottstävling omfattas inte av begränsningen på 900, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Mer info om offentliga tillställningar inom idrott

Särskilda villkor för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska också

 • informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus

 • I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten.

Den första frågan att ställa sig är om pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) gäller för föreningens verksamhet?

Pandemilagen utgår från lokalen eller anläggningen och om lokalen eller anläggningen normalt är öppen för allmänheten.

Om lokalen eller anläggningen används för idrottsverksamhet är det en plats som omfattas av lagen. Om föreningen i dessa lokaler eller anläggningar erbjuder verksamhet för sina medlemmar, om än uppdelade i fasta träningsgrupper, är lokalen eller anläggningen att anse som öppen för allmänheten. Det gäller oavsett om lokalen eller anläggningen är offentligt ägd eller privatägd. Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten omfattas av pandemilagen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Om pandemilagen gäller för föreningens verksamhet – vem är då ansvarig?

I pandemilagen och i förordningen anges att ansvaret enligt pandemilagen vilar på den som bedriver verksamhet på gym- och sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet öppna för allmänheten.

Idrottsföreningar som varaktigt och på heltid äger eller hyr en lokal eller sportanläggning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med pandemilagen, dess förordning och föreskrifter.

Idrottsföreningar som hyr en lokal, en sportanläggning eller en del av en sportanläggning för en mycket avgränsad tid, till exempel någon eller några timmar per vecka, bär som utgångspunkt inte ansvaret. Detta ansvar vilar istället på den som äger sportanläggningen. Föreningen ska i sin verksamhet följa de regler som anläggningsägaren meddelar för lokalen eller anläggningen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Beräkning av max antal besökare inomhus

 • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme inomhus ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Verksamheter vars totala maxantal överstiger 500 besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

Verksamheterna som träffas av pandemilagen ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet)
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids
 • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande besökare.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Trängsel bland besökare kan undvikas genom att

 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som till exempel staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder besökarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i till exempel en foajé och liknande utrymmen
 • anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig
 • vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid
 • enbart ge tillträde till besökare som på förhand har reserverat plats eller köpt biljett, till exempel via telefon eller annat bokningssystem
 • vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår
 • personal på plats vägleder besökare.

Tillsyn av pandemilagen

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) kan straffas med böter.

Läs mer i Länsstyrelsens informationsblad ”Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten”

Visa svar

Vad gäller för läger och cuper sommaren 2021?

Folkhälsomyndigheten ger klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni 2021.

Läger kan, från den 1 juni, anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.

Det är bra om läger och cuper riskbedöms utifrån de förebyggande åtgärder som listas här nedan, och planeras för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar. Till exempel om den är inomhus eller utomhus, lokalernas storlek och antal deltagare.

Förebyggande åtgärder

Lägerverksamheter kan genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna minska riskerna för spridning av coronavirus:

 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.
 • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.
 • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.
 • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.

Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.

Visa svar

Finns det några begränsningar för restriktionen om sittande publik?

Från och med tisdag den 1 juli 2021 gäller detta.

Offentlig tillställning med sittande publik:

 • Högst 50 deltagare inomhus
 • Högst 500 deltagare utomhus (går att tänka publik, ska inte räkna in spelare, utövare, domare och andra nödvändiga funktionärer. Det är de som tittar på tävlingen)
 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och,
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer
 • Antalet får inte vara fler än vad som anges i förordningen

 

Offentliga tillställningar med publik som inte anvisas sittplats

 • Högst 8 deltagare inomhus
 • Högst 100 deltagare utomhus
 • Den som anordnar en sådan offentlig tillställning ska:
 • Beräkna maxantalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen eller på det avgränsade utrymmet
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur man gjort beräkningen
 • Tydligen anslå maxantalet, och
 • Säkerställa att maxantalet inte överskrids
 • Beräkningen sker utifrån minst 10 kvm inomhus respektive 5 kvm utomhus av tillgänglig ytan per deltagare
 • Antalet får inte vara fler än vad som anges i förordningen

 

Idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande

(avses de tävlingar där man enligt ordningslagen inkluderar de som tävlar i tävlingen enligt lagen)

 

 • Antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet får sammanlagt uppgå till högt 150.
 • Den som anordnar en sådan offentlig tillställning ska:
 • Dela upp idrottsutövare i mindre startgrupper med olika starttider
 • Start och målområden ska vara tydligt avgränsat
 • Enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start och målområdet
 • Antalet idrottsutövare får inte vara fler än vad som anges i förordningen.

 

För samtliga offentliga tillställningar

Den som anordnar en offentlig tillställning ska utforma lokaler/områden/ytor samt in- och utpassager så att trängsel undviks och att deltagare kan hålla avstånd till varandra

Den som anordnar en offentlig tillställning ska också:

 1. Informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 3. säkerställa att personal eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten vidtagit,
 5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
Visa svar

Vad är det för skillnad med den nya lagen före och efter 9 januari 2021?

 

 • Den som ansvar för lokaler har nu en skyldighet att begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus. Enligt pandemilagen
 • Den som ansvar har en skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd
 • Den som ansvar har en skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in- och utpassage
 • För inomhusaktiviteter måste man följa 9-punktslista föreskrifter från folkhälsomyndigheten (inomhus)
   
 • För utomhusaktiviteter måste man följa 6-punktslista från Folkhälsomyndigheten

 

Visa svar

Vi äger vår anläggning, vad ska vi tänka på i med Coronalagen?

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att lagen följs. De har tagit fram två informationsblad som ska göra det lättare för er att göra rätt.

Informationsblad-covid-19-lag-sport.pdf

Informationsblad-covid-19-lag-sport-lättare-svenska.pdf

Läs mer på deras hemsida , på direktlänken om den tillfälliga Covid -19 lagen eller maila dina frågor till This is a mailto link

Visa svar

Vad gäller i min kommuns anläggningar?

För att få veta mer specifikt vad som gäller i din kommun hänvisar vi till respektive kommuns informationssida.

Bergs kommun

Bräcke kommun

Härjedalens kommun

Krokom kommun

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Åre kommun

Östersunds kommun

Visa svar

Hjälp, vi har fått smitta i laget, vad gör vi?

Rekommenderade riktlinjer vid bekräftad smitta i förening

 • Informera laget om att ni fått bekräftad smitta i laget
 • Övriga i laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.
 • Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen/laget/personen använder och vistas i.
 • Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad via 1177.se

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av regionen under en begränsad tid.


Frågor kan ni ställa till:

✔️Era respektive förbund med idrottsspecifika frågor.

✔️Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

✔️Allmänna frågor om Covid -19 och idrott kan ni ställa till This is a mailto link

✔️Om ni önskar bolla eller sortera era frågor kan ni kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen

✔️ Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar här.

Visa svar

Vad gäller från den 14 dec, vilket ansvar har vi som förening?

Föreningar bör

 • Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt 
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

Idrottsföreningar bör

 • När det är möjligt hålla träningar utomhus
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.
 • Undantag för sådan idrott som är yrkesmässig
 • Undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare
Visa svar

Vad gäller från den 14 dec, vilket personligt ansvar har jag?

Begränsa nya nära kontakter

 • undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid
 • med fördel utomhus

Res på ett sätt som minimerar risken för smitta

 • Undvik kollektivtrafik
 • vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet
Visa svar

Vad är yrkesmässig idrott?

Förtydligande yrkesmässig idrott:

Idrott för sådana utövare där idrottsutövning är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen.

Båda villkoren måste vara uppfyllda.

Det handlar inte om hur många kronor man tjänar eller hur många procent man arbetar eller studerar. Definitionen ska vara den huvudsakliga sysselsättningen.

Träffar inte:
Utövare som lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning
Utövare som har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå för seniorer
Juniorer eller motsvarande (junior elitnivå träffas inte) Här har FHM varit väldigt tydliga!

Bedömning av lag:
Om en majoritet av utövarna i ett lag bedriver yrkesmässig idrott träffas hela laget av undantaget.
Om majoriteten av lagen i en serie bedriver yrkesmässig idrott träffas hela serien av undantaget.
Enskilda utövare eller lag behöver inte utestängas på den grunden att de, som av minoritet, inte klassas som yrkesmässig.

Bedömning av utövare i Individuell idrott (fast träningsgrupp)
Om en majoritet av utövarna i en träningsgrupp bedriver yrkesmässig idrott kan gruppen fortsätta träna tillsammans, annars inte.

Viktigt att komma ihåg!
Det är inte förbjudet att idrotta i Sverige men man får följa restriktionerna, anpassa sig, träna individuellt och inte i grupp

 

Visa svar

Vad innebär en allmän sammankomst och offentliga tillställning i idrottssammanhang? 

I lagens mening är inte träningar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, utan där gäller de nationella allmänna råden och de skärpta lokala allmänna råd som införts i landets regioner. 

Detta gäller från 1 juni 2021

Idrottsträning för föreningens medlemmar är inte en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och omfattas därför inte av regeringens beslut. Träningar kan däremot helt eller delvis begränsas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nationella eller lokala.

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning och får därmed inte samla fler än åtta deltagare. Här krävs dock en något längre förklaring för att förstå hela bilden. läs mer här 

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare för dessa tävlingar. Däremot måste tävlingen genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala.

Mer information om offentliga tillställningar och om hur antalet deltagare ska räknas hittar du på Polismyndighetens webbplats. Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor, This is a mailto link.

Visa svar

Vad gäller för min idrott?

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Jämtlands Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Visa svar

Vad händer med årsstämmorna?

Funderar du på om ni kan genomföra ert årsmöte eller vad som krävs för att genomföra det digitalt. Generellt sett ser vi att man kan skjuta på årsstämman men det kan också finnas digitala lösningar. Kontakta din idrottskonsulent för att få stöd och råd.

Visa svar

Vad gäller i just min kommun? 

Varje kommun bestämmer själva vad som gäller för öppettider av hallar och idrottsytor. Hör av dig direkt till din kommun för information. 


Berg 
This is a mailto link eller https://www.berg.se/corona  

Bräcke  This is a mailto link
Samlingssida om kommunens hantering av coronaviruset - Bräcke kommun (bracke.se)

Härjedalen  This is a mailto link
https://www.herjedalen.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-06-29-lagesrapport-coronaviruspandemi-tisdag-29-juni-2021.html

Krokom This is a mailto link
https://www.krokom.se/funktioner/viktig-information/2021-06-29-har-hittar-du-information-om-coronaviruset.html

Ragunda   This is a mailto link
https://www.ragunda.se/kommun-och-politik/sakerhet--kris/coronaviruset-covid-19.html 

Strömsund
Magdalena Sannemo Ungdoms-och fritidskonsulent This is a mailto link
Lars-Eric Bergman Kultur-och fritidschef This is a mailto link eller se hemsidan: https://www.stromsund.se/1801.html

Åre
Anette Lundin Grip på This is a mailto link eller se på  https://are.se/corona 

Östersund
Idrottsanläggningar inomhus är fortsatt öppna för föreningar. Ni föreningar har fortsatt tillgång till idrottsanläggningarna under förutsättning att ni kan arrangera verksamhet på ett tryggt sätt utifrån rådande rekommendationer.
This is a mailto link
https://www.ostersund.se/information-om-coronavirus/fritidsaktiviteter-i-coronatider.html
https://ostersund.se/information-om-coronavirus/vanliga-fragor-och-svar-om-corona.html

Visa svar

Finns det något stöd att söka för kostnader som uppstår när föreningen anpassar träningar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Ja, det finns stöd att söka från Riksidrottsförbundet för 2021 Läs mer här 

Visa svar

Vår förening har verksamhet för asylsökande och nyanlända. För att kunna fortsätta träna under coronakrisen behöver vi ändra vårt sätt att träna. Finns det medel att söka för de extrakostnader som uppstår i samband med det?

Ja, inom ramen för stödet kan man till exempel köpa in material för att ställa om träningar som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Stödet avser verksamhet för alla åldrar. För att ta del av stödet ska du kontakta RF-SISU Jämtland-Härjedalen idrottskonsulenter.

Visa svar

Vad kan vi få hjälp med av RF-SISU Jämtland-Härjedalens idrottskonsulenter i dessa tider?

Våra idrottskonsulenter arbetar på som vanligt. Vi erbjuder samma stöd och hjälp som alltid, men i anpassad form.  

Det finns stora möjligheter att genomföra föreningsbesök digitalt, där vi till exempel pratar utbildnings- och utvecklingsfrågor eller informerar om vilka ekonomiska stöd som finns att söka. Vid digitala möten kan deltagarna medverka i mötet, hemifrån vid sin egen dator, platta eller telefon. Vi genomför en del möten fysiskt i mindre skala. Ha en dialog med föreningens idrottskonsulent och kom gemensamt fram till vilket sätt som passar er bäst och följ riktlinjerna som Folkhälsomyndigheten ger. 

Visa svar

Har ni tips på hur vi kan genomföra digitala möten och utbildningar i föreningen?

I kristider är det kanske viktigare än någonsin att hålla en tät och nära kontakt med föreningens medlemmar, även om mötet inte kan ske fysiskt. Föreningen vinner på att hålla ihop verksamheten, informera om läget och förbereda för den verksamhet som ska igång när krisen är över. I osäkra tider kan idrottsföreningen vara en fast och trygg punkt för många. 

Med digitala hjälpmedel finns det goda möjligheter att genomföra interna föreningsträffar. Det kan vara styrelsemöten, föräldraträffar, utbildningar och träffar med klubbens aktiva barn och unga. Ta chansen att prata om kost, hur man är en bra kompis eller låt barnen få vara med att påverka hur de kommande träningarna ska se ut. 

Våga ta steget och testa digitala möten i föreningens verksamhet. Se det som en möjlighet att hitta nya och moderna arbetssätt som kan innebära ett ”lyft”, inte bara nu under krisen utan även framöver. 


Hör med 
våra idrottskonsulenter om du och din förening behöver stöd för att komma igång med digitala möten eller utbildningar.

Visa svar

Hur påverkas RF-SISU Jämtland-Härjedalens utbildningsutbud?

För att minska risken för smittspridning försöker vi så långt det är möjligt att erbjuda utbildningar digitalt. Vi jobbar hårt med internutbildning för att kunna tillgodose behovet ute i våra föreningar och förbund. Vid fysiska träffar gör vi alltid en riskbedömning och säkerställer att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du hittar aktuella utbildningar.

Visa svar

Är RF-SISU Jämtland-Härjedalen kontor öppet?

Nej, tills vidare hänvisar vi till digitala möten och via telefon. Idrottens Hus är helt stängt för externa besökare. Inga möten eller besök oavsett tid på dygnet tillsvidare. 

Kontoret i Östersund 
är öppet för leveranser. Merparten av våra medarbetare arbetar hemifrån och fortsättningsvis sker stora delar av våra möten och utbildningar med föreningar och förbund digitalt.

Vi finns såklart alltid tillgängliga via e-post och telefon. Tveka inte att höra av dig till oss.  

Visa svar