Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / FAQ- Så jobbar RF-SISU Jämtland-Härjedalen i coronatider

FAQ - Så jobbar RF-SISU Jämtland-Härjedalen i coronatider


Nedan listar vi vanliga frågor och svar om hur idrotten bör tolka råden. 
Vi rekommenderar också starkt att du följer Riksidrottsförbundets information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. Varje specialidrottsförbund har idrottspecifika riktlinjer och rekommendationer så vänd dig dit för idrottsspecifika frågor. 

Vad gäller för vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar?

Anordnare av en offentlig tillställning med fler än 100 deltagare inomhus, exempelvis idrottstävling, kan genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare (åskådare) fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att behöva vidta särskilda smittskyddsåtgärder.

Anordnaren ska vid inpassage kontrollera att deltagare över 18 år är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Deltagare ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Undantag från detta krav gäller för personer under 18 år och för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. Det behöver man då kunna verifiera med giltigt läkarintyg.

Vaccinationsbevisen visar att man är vaccinerad mot covid-19. Gå till E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se för att hämta ditt vaccinationsbevis via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis. Där beskrivs bland annat hur du som inte har e-legitimation kan beställa vaccinationsbevis.

Kontroll av vaccinationsbevis

Vid ett arrangemang med vaccinationsbevis ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och laddas ner via Google play, sök på "Vaccinationsbevis Verifiering". Inom kort ska också en app för iPhone finnas tillgänglig. På DIGG:s webbplats hittar du den senaste informationen om digital verifiering av vaccinbevis.

När anordnaren skannar vaccinationsbeviset syns det om vaccinationsbeviset är giltigt, och om personen är fullvaccinerad. Anordnaren får också veta vem personen är och ska stämma av detta med personens legitimation. Varje anordnare måste själv bestämma hur upplägget kring kontrollen ska se ut.

Visa svar

Vad innebär pandemilagen för idrotten?

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. Regeringen har beslutat om förändringar från den 1 juli i förordningen kopplad till pandemilagen och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas.

Här följer de delar av pandemilagen som har med idrotten att göra:

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den 29 september 2021 tas maxantalet bort. Därmed kommer inga begränsningar finnas kvar vad gäller antal åskådare eller utövare. Till dess gäller följande:

 • Enligt pandemilagens förordning tillåts olika maxantal vid olika typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställning, såsom idrottsevenemang.

Vid idrottstävlingar inomhus där publik tillåts får antalet deltagare högst uppgå till 300 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats. Max 50 deltagare tillåts för publik utan anvisad sittplats. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta personer.

Vid idrottstävlingar utomhus på en avgränsad arena och där publik tillåts får antalet deltagare högst uppgå till 3000 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats. Max 600 deltagare tillåts för publik utan anvisad sittplats. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta personer.

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare.

Vid större arenor tillåts sektionering, om anordnaren kan säkerställa att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till idrottstävlingen. Vid sektionering beräknas maxantalet deltagare per sektion och inte för arenan i sin helhet. Även vid sektionering ska sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i samma sällskap får uppgå till högst åtta personer.

Vid sektionering ska varje sektion ha in- och utgångar som är separerade från andra sektioner. Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter och sektionerna kan skiljas åt med till exempel staket och personal. Om det finns hygienutrymmen (såsom toaletter) eller serveringsställen ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra. För att undvika trängsel i till exempel kollektivtrafik till och från tillställningen samt vid in- och utpassage kan anordnaren exempelvis ha olika tider för in- och utsläpp för olika sektioner.

Vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Detsamma gäller för andra idrottstävlingar utomhus där allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg. En arrangör av ett motionslopp eller liknande ska dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider, tydligt avgränsa start- och målområde. Arrangören ska också säkerställa att enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.

Publik och idrottsutövare utanför start- och målområdet vid en sådan idrottstävling omfattas inte av begränsningen på 900, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Mer info om offentliga tillställningar inom idrott

Tabell med max antal deltagare vid olika typer arrangemang

Särskilda villkor för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska också

 • informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus

Från och med den 15 juli 2021 måste inte den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet beräkna ett maxantal besökare utifrån tillgänglig yta.

Istället gäller att den som bedriver sådan verksamhet ska

 • informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit
 • följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder
 • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

För fritids- och kulturverksamhet gäller även fortsatt att skapa förutsättningar för att trängsel undviks.

Undvik trängsel genom att:

 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 • anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 • anvisa i vilken riktning som kunder eller besökare bör förflytta sig,
 • informera kunder eller besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.
 • åtgärder vidtas för att sprida ut besökares ankomsttid,
 • enbart ge tillträde till besökare som på förhand har reserverat plats eller köpt biljett, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem, och
 • åtgärder vidtas för att förhindra att spontana folksamlingar.

Tillsyn av pandemilagen

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) kan straffas med böter.

Läs mer i Länsstyrelsens informationsblad ”Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten”

Visa svar

Är en idrottstävling alltid en offentlig tillställning?

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning. Vid en idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer.

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Här räknas idrottsutövarna in i antalet deltagare. Men för dessa tävlingar finns sedan den 1 juni en särreglering, se faq-frågan om pandemilagen.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är generellt inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på antal deltagare. Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du, istället för att ansöka om tillstånd, göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Mer info på polismyndighetens webbplats.

Polisen ändrar i länet – tillstånd behöver ej sökas för barn och unga samt lägre seniornivåer.
1 juni 2021 kom besked om att man återigen får tävla och spela matcher har resulterat i stora mängder ansökningar om offentliga tillställningar. Det gör att polisen i region Nord nu ändrar reglerna för vilka som behöver söka tillstånd. Läs mer om vad som gäller

Vid arenor kan det finnas bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om antal deltagare.

Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor, This is a mailto link.

Visa svar

Vad är det för skillnad med den nya lagen före och efter 9 januari 2021?

 

 • Den som ansvar för lokaler har nu en skyldighet att begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus. Enligt pandemilagen
 • Den som ansvar har en skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd
 • Den som ansvar har en skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in- och utpassage
 • För inomhusaktiviteter måste man följa 9-punktslista föreskrifter från folkhälsomyndigheten (inomhus)
   
 • För utomhusaktiviteter måste man följa 6-punktslista från Folkhälsomyndigheten

 

Visa svar

Vi äger vår anläggning, vad ska vi tänka på i med Coronalagen?

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att lagen följs. De har tagit fram två informationsblad som ska göra det lättare för er att göra rätt.

Informationsblad-covid-19-lag-sport.pdf

Informationsblad-covid-19-lag-sport-lättare-svenska.pdf

Läs mer på deras hemsida , på direktlänken om den tillfälliga Covid -19 lagen eller maila dina frågor till This is a mailto link

Visa svar

Vad gäller i min kommuns anläggningar?

För att få veta mer specifikt vad som gäller i din kommun hänvisar vi till respektive kommuns informationssida.

Bergs kommun

Bräcke kommun

Härjedalens kommun

Krokom kommun

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Åre kommun

Östersunds kommun

Visa svar

Hjälp, vi har fått smitta i laget, vad gör vi?

Rekommenderade riktlinjer vid bekräftad smitta i förening

 • Informera laget om att ni fått bekräftad smitta i laget
 • Övriga i laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.
 • Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen/laget/personen använder och vistas i.
 • Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad via 1177.se

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av regionen under en begränsad tid.


Frågor kan ni ställa till:

✔️Era respektive förbund med idrottsspecifika frågor.

✔️Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

✔️Allmänna frågor om Covid -19 och idrott kan ni ställa till This is a mailto link

✔️Om ni önskar bolla eller sortera era frågor kan ni kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen

✔️ Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar här.

Visa svar

Vad är yrkesmässig idrott?

Förtydligande yrkesmässig idrott:

Idrott för sådana utövare där idrottsutövning är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen.

Båda villkoren måste vara uppfyllda.

Det handlar inte om hur många kronor man tjänar eller hur många procent man arbetar eller studerar. Definitionen ska vara den huvudsakliga sysselsättningen.

Träffar inte:
Utövare som lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning
Utövare som har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå för seniorer
Juniorer eller motsvarande (junior elitnivå träffas inte) Här har FHM varit väldigt tydliga!

Bedömning av lag:
Om en majoritet av utövarna i ett lag bedriver yrkesmässig idrott träffas hela laget av undantaget.
Om majoriteten av lagen i en serie bedriver yrkesmässig idrott träffas hela serien av undantaget.
Enskilda utövare eller lag behöver inte utestängas på den grunden att de, som av minoritet, inte klassas som yrkesmässig.

Bedömning av utövare i Individuell idrott (fast träningsgrupp)
Om en majoritet av utövarna i en träningsgrupp bedriver yrkesmässig idrott kan gruppen fortsätta träna tillsammans, annars inte.

Viktigt att komma ihåg!
Det är inte förbjudet att idrotta i Sverige men man får följa restriktionerna, anpassa sig, träna individuellt och inte i grupp

 

Visa svar

Vad gäller för min idrott?

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Jämtlands Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Visa svar

Vad händer med årsstämmorna?

Funderar du på om ni kan genomföra ert årsmöte eller vad som krävs för att genomföra det digitalt. Generellt sett ser vi att man kan skjuta på årsstämman men det kan också finnas digitala lösningar. Kontakta din idrottskonsulent för att få stöd och råd.

Visa svar

Vad gäller för läger och cuper?

Folkhälsomyndigheten gav klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni 2021.

Sedan den 29 september 2021 omfattas läger och cuper inte av några särskilda föreskrifter eller råd, men Folkhälsomyndigheten uppmanar läger- och cuparrangörer att ta lärdom av goda rutiner som skapats under pandemin.

Mer info från Folkhälsomyndigheten

Visa svar

Vad gäller i just min kommun? 

Varje kommun bestämmer själva vad som gäller för öppettider av hallar och idrottsytor. Hör av dig direkt till din kommun för information. 


Berg 
This is a mailto link eller https://www.berg.se/corona  

Bräcke  This is a mailto link
Samlingssida om kommunens hantering av coronaviruset - Bräcke kommun (bracke.se)

Härjedalen  This is a mailto link
https://www.herjedalen.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-06-29-lagesrapport-coronaviruspandemi-tisdag-29-juni-2021.html

Krokom This is a mailto link
https://www.krokom.se/funktioner/viktig-information/2021-06-29-har-hittar-du-information-om-coronaviruset.html

Ragunda   This is a mailto link
https://www.ragunda.se/kommun-och-politik/sakerhet--kris/coronaviruset-covid-19.html 

Strömsund
Magdalena Sannemo Ungdoms-och fritidskonsulent This is a mailto link
Lars-Eric Bergman Kultur-och fritidschef This is a mailto link eller se hemsidan: https://www.stromsund.se/1801.html

Åre
Anette Lundin Grip på This is a mailto link eller se på  https://are.se/corona 

Östersund
Idrottsanläggningar inomhus är fortsatt öppna för föreningar. Ni föreningar har fortsatt tillgång till idrottsanläggningarna under förutsättning att ni kan arrangera verksamhet på ett tryggt sätt utifrån rådande rekommendationer.
This is a mailto link
https://www.ostersund.se/information-om-coronavirus/fritidsaktiviteter-i-coronatider.html
https://ostersund.se/information-om-coronavirus/vanliga-fragor-och-svar-om-corona.html

Visa svar

Finns det något stöd att söka för kostnader som uppstår när föreningen anpassar träningar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Ja, det finns stöd att söka från Riksidrottsförbundet för 2021 Läs mer här 

Visa svar

Vår förening har verksamhet för asylsökande och nyanlända. För att kunna fortsätta träna under coronakrisen behöver vi ändra vårt sätt att träna. Finns det medel att söka för de extrakostnader som uppstår i samband med det?

Ja, inom ramen för stödet kan man till exempel köpa in material för att ställa om träningar som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Stödet avser verksamhet för alla åldrar. För att ta del av stödet ska du kontakta RF-SISU Jämtland-Härjedalen idrottskonsulenter.

Visa svar

Vad kan vi få hjälp med av RF-SISU Jämtland-Härjedalens idrottskonsulenter i dessa tider?

Våra idrottskonsulenter arbetar på som vanligt. Vi erbjuder samma stöd och hjälp som alltid, men i anpassad form.  

Det finns stora möjligheter att genomföra föreningsbesök digitalt, där vi till exempel pratar utbildnings- och utvecklingsfrågor eller informerar om vilka ekonomiska stöd som finns att söka. Vid digitala möten kan deltagarna medverka i mötet, hemifrån vid sin egen dator, platta eller telefon. Vi genomför en del möten fysiskt i mindre skala. Ha en dialog med föreningens idrottskonsulent och kom gemensamt fram till vilket sätt som passar er bäst och följ riktlinjerna som Folkhälsomyndigheten ger. 

Visa svar

Har ni tips på hur vi kan genomföra digitala möten och utbildningar i föreningen?

I kristider är det kanske viktigare än någonsin att hålla en tät och nära kontakt med föreningens medlemmar, även om mötet inte kan ske fysiskt. Föreningen vinner på att hålla ihop verksamheten, informera om läget och förbereda för den verksamhet som ska igång när krisen är över. I osäkra tider kan idrottsföreningen vara en fast och trygg punkt för många. 

Med digitala hjälpmedel finns det goda möjligheter att genomföra interna föreningsträffar. Det kan vara styrelsemöten, föräldraträffar, utbildningar och träffar med klubbens aktiva barn och unga. Ta chansen att prata om kost, hur man är en bra kompis eller låt barnen få vara med att påverka hur de kommande träningarna ska se ut. 

Våga ta steget och testa digitala möten i föreningens verksamhet. Se det som en möjlighet att hitta nya och moderna arbetssätt som kan innebära ett ”lyft”, inte bara nu under krisen utan även framöver. 


Hör med 
våra idrottskonsulenter om du och din förening behöver stöd för att komma igång med digitala möten eller utbildningar.

Visa svar

Är RF-SISU Jämtland-Härjedalen kontor öppet?

Nej, tills vidare hänvisar vi till digitala möten och via telefon. Idrottens Hus är helt stängt för externa besökare. Inga möten eller besök oavsett tid på dygnet tillsvidare. 

Kontoret i Östersund 
är öppet för leveranser. Merparten av våra medarbetare arbetar hemifrån och fortsättningsvis sker stora delar av våra möten och utbildningar med föreningar och förbund digitalt.

Vi finns såklart alltid tillgängliga via e-post och telefon. Tveka inte att höra av dig till oss.  

Visa svar