Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / FAQ- Så jobbar RF-SISU Jämtland-Härjedalen i coronatider

FAQ - Så jobbar RF-SISU Jämtland-Härjedalen i coronatider


Nedan listar vi vanliga frågor och svar om hur idrotten bör tolka råden. 
Vi rekommenderar också starkt att du följer Riksidrottsförbundets information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. Varje specialidrottsförbund har idrottspecifika riktlinjer och rekommendationer så vänd dig dit för idrottsspecifika frågor. 


Om du inom specialidrottsförbund, distrikt eller förening har fler frågor om corona och idrott, kontakta This is a mailto link så hjälper vi dig så fort vi kan.

Vad gäller för läger och cuper?

Folkhälsomyndigheten avråder idrottsföreningar från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller till åtminstone den 31 januari 2022 och kan förlängas ytterligare beroende på aktuellt läge.

Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock fortsatt genomföras. Avrådan gäller inte för yrkesmässig idrott.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga, med rekommendationer om förebyggande smittskyddsåtgärder.

Visa svar

Vad är yrkesmässig idrott?

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd anges att idrottsföreningar från den 23 december 2021 bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras. Dessa allmänna råd gäller dock inte för yrkesmässig idrott.

Yrkesmässig idrott ska tolkas på samma sätt som tidigare under pandemin. Folkhälsomyndigheten har inte närmare definierat vad som avses med yrkesmässig idrott, men i dialog mellan RF och Folkhälsomyndigheten har begreppet definierats som idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Undantaget gäller inte för juniorer eller motsvarande.

Måste alla i ett lag ha idrottsutövning som huvudsaklig sysselsättning för att laget ska omfattas av undantaget?

Folkhälsomyndigheten har inte tydligt svarat på den frågan, men i tidigare dialoger mellan RF och Folkhälsomyndigheten har resonemangen förts om att det avgörande är att den huvudsakliga delen kan betraktas som yrkesmässig. RF:s tolkning är att en majoritet av utövarna i ett lag, eller lagen i en serie, ska ha idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning för att undantaget ska gälla. RF ser inte att en förening måste exkludera de fåtal individer i ett lag som inte har idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning, utan undantaget gäller för laget som helhet. Samma resonemang gäller för förbund i förhållande till deltagande föreningar i en serie.

Vad gäller för yrkesutövande idrottare i en individuell idrott?

Den yrkesutövande idrottaren i en individuell idrott kan delta i flerdagstävlingar samt större läger, cuper och aktiviteter där majoriteten av deltagarna är yrkesutövande idrottare.

 

Visa svar

Vad gäller för offentliga tillställningar och gym-, sport- och badanläggningar?

I regeringens förordning och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som är kopplade till pandemilagen beskrivs de aktuella smittskyddsåtgärder som gäller för anordnare av offentliga tillställningar och för gym-, sport- eller badanläggningar.

Den som anordnar en offentlig tillställning (tävling, match, uppvisning) ska utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Anordnaren ska även se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Smittskyddsåtgärder inomhus

Den som anordnar en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus som anordnaren disponerar ska även

 1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller
  erbjuda handdesinfektion
 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har
  vidtagit
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra
  smitta
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Uppdatering 10 januari: Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade att nya restriktioner kommer att införas, varav några träder i kraft den 12 januari. De kommande restriktionerna beskrivs här nedan.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare gäller från den 12 januari:

 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 50 deltagare gäller från den 12 januari:

 • Vaccinationsbevis ska användas.
 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

Inom kort kommer även en maxgräns på 500 deltagare att införas för alla offentliga tillställningar inomhus, även med vaccinationsbevis. Datum för införande är inte klart då regeringen ännu inte beslutat i frågan.

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

***

Nuvarande regler för offentliga tillställningar inomhus, som trädde i kraft den 23 december 2021, beskrivs här nedan.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 500 deltagare gäller:

 • Vaccinationsbevis ska användas.
 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

Offentliga tillställningar med 500 deltagare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.

Anordnare av offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare kan välja att använda vaccinationsbevis eller inte.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare med vaccinationsbevis gäller:

 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare utan vaccinationsbevis gäller:

 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

För offentliga tillställningar utan vaccinationsbevis finns också allmänna råd. Anordnaren kan för att undvika trängsel

 1. vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid
 2. informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa
 3. anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar
 4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 5. anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det
  avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid
  köer, till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 6. anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig
 7. förhindra folksamlingar i till exempel en foajé och liknande utrymmen genom att
  personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för anordnare av evenemang

***

Särskilda smittskyddsåtgärder för gym-, sport- eller badanläggning

Från den 23 december 2021 gäller att den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym-, sport- eller badanläggning ska

 1. beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i
  verksamhetens lokaler inomhus och som inte utgörs av handelsplatser eller
  serveringsställen (maxantalet)
 2. beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område
  inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan
 3. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen av maxantalet har gjorts
 4. tydligt anslå maxantalet
 5. säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Åtgärderna 1–5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig.

Undantag: Åtgärderna 1–5 gäller inte under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Folkhälsomyndighetens information till kultur-, fritids- och sportverksamheter

Visa svar

Är det lagligt att en anordnare kan kräva vaccinationsbevis av åskådare?

Enligt regeringens förordning ska anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 500 deltagare kräva uppvisat vaccinationsbevis. Syftet är på ett smittsäkert sätt möjliggöra för anordnare att kunna välkomna så många deltagare som möjligt till bland annat idrottstävlingar eller uppvisningar.

Möjligheten att använda vaccinationsbevis på det sätt som regeringen nu beslutat har i fråga om smittskyddsmässig relevans behandlats av Folkhälsomyndigheten. Inför att förordningen beslutades sändes förslaget om krav på vaccinationsbevis på remiss till en lång rad organisationer med olika expertkompetenser, i syfte att bland annat säkerställa att viktiga perspektiv inte förbisågs. RF noterar att bland andra Justitiekanslern, Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Svea Hovrätt utgjorde remissinstans. 

DO har i sitt remissvar lämnat några synpunkter på förslaget men anger att man delar bedömningen att åtgärden fyller ett berättigat syfte och att åtgärden överlag framstår som lämplig och nödvändig i förhållande till detta syfte och därmed förenlig med diskrimineringslagen. Även om det rör sig om ett i faktisk bemärkelse betydande ingrepp i ovaccinerades möjligheter att delta i samhället, får de motstående intressena i form av andra personers rätt till liv och hälsa här anses väga tyngre. Här är DO:s remissvar i sin helhet

En förening eller ett förbund som anordnar en tävling eller uppvisning i idrott, eller en annan offentlig tillställning eller allmän sammankomst, ska kunna känna tilltro till att ett efterföljande av den förordning som regeringen beslutat om inte innebär att föreningen/förbundet eller en enskild funktionär begår lagbrott. Den som menar att kravet på vaccinationsbevis är oförenligt med gällande lagstiftning får framföra det till de tillsynsmyndigheter som har att pröva sådana frågor. En enskild förening som följer gällande förordning kan inte avkrävas en fullständig rättslig analys.

Visa svar

Vad menas med anvisad sittplats?

Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats en vägledning för hur pandemilagen med dess förordning, föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas. Där skriver myndigheten följande om begreppet anvisad sittplats:

Det huvudsakliga syftet med anvisad sittplats är att ge förutsättningar för avstånd mellan deltagarna och att avståndet ska kunna hållas under arrangemanget. Vid krav om anvisning av sittplatser är det den som är ansvarig för verksamheten som behöver ha rådighet över vilka sittplatser som deltagarna ska använda.

Verksamheten kan säkerställa att deltagare anvisas en sittplats på olika sätt. Det kan exempelvis ske genom motsvarande numrering på plats och biljett eller att verksamhetens personal anvisar deltagaren en plats vid ankomst, exempelvis genom att följa hen till aktuell plats. Det ska vara en plats där deltagaren kan sitta, dock inte nödvändigtvis på en stol. Exempelvis kan en ring på marken fungera som anvisad sittplats, så länge personen på något sätt sitter i ringen. Kravet på anvisad sittplats innebär inget krav på bokningssystem eller liknande eller att en plats måste vara anvisad en viss tid i förväg.

För att minimera risker i form av att besökare sätter sig på fel plats och därmed inte håller avstånd från varandra, bör anvisningen av sittplatser vara tydlig för besökaren. Verksamheten bör därför vara uppmärksam på att systemet med anvisning av sittplatser fungerar och vid behov göra förändringar.

Deltagarna måste givetvis kunna ta sig till och från sina sittplatser samt ha möjlighet att exempelvis besöka toaletten eller inhandla dryck eller förtäring om det finns möjlighet till det på arrangemanget. Vid sådan rörelse ska arrangören se till att risk för trängsel undviks. Arrangören ska även se till att deltagarna inte flyttar på sina anvisade sittplatser eller mellan olika anvisade sittplatser.

Visa svar

Vad gäller för omklädningsrum och andra utrymmen vid träning, tävling och match?

RF har vid dialog med Folkhälsomyndigheten lyft denna fråga. Myndigheten menar att en och samma lokal, till exempel en sporthall med omklädningsrum och läktare, omfattas av olika regler beroende på vilken verksamhet som för tillfället bedrivs där. 

Träningsverksamhet

Om det är träningsverksamhet som bedrivs i hallen gäller föreskrifter och allmänna råd för platser för sportverksamhet. Det innebär bland annat att ett maxantal besökare för varje utrymme ska bestämmas och detta antal får sedan inte överskridas för respektive utrymme. Varje besökare ska inom varje avgränsat område inomhus kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet gäller därmed även för omklädningsrum.

Undantag gäller för verksamhet för personer födda 2002 och senare, för yrkesmässig idrott samt för skolverksamhet.

Tävling med publik

Om det är tävlingsverksamhet där publik är välkommen som bedrivs i hallen gäller istället förordning, föreskrifter och allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär begränsningar och/eller krav på deltagare (i ordningslagens mening: publiken) men dessa krav gäller som utgångspunkt inte för idrottsutövarna. Publiken begränsas utifrån antalet anvisade sittplatser som kan erbjudas med avstånd, och inte utifrån antalet kvadratmeter. För idrottsutövarna gäller, vid en offentlig tillställning, istället de mer allmänna försiktighetsåtgärderna om allas ansvar. Där uttrycks att var och än bör hålla avstånd till andra, till exempel i omklädningsrum

Tävling utan publik

Om det är tävlingsverksamhet där publik inte är välkommen som bedrivs i hallen gäller inte förordning, föreskrifter och allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Helt enkelt för att det inte är en offentlig tillställning. Då gäller istället föreskrifter och allmänna råd för platser för sportverksamhet (samma som vid träning, se ovan). 

De olika delarna ska som utgångspunkt inte blandas samman, utan en aktivitet är antingen det ena eller det andra. Men en och samma sporthall kan vid olika klockslag samma dag komma att behöva förhålla sig till de olika delarna och därmed olika maxantal etcetera.

Visa svar

Hur ska en anordnare agera vid synpunkter eller hot kopplade till vaccinationsbevis?

En anordnare av en offentlig tillställning och allmän sammankomst har att följa gällande förordningar och krav som regeringen och andra myndigheter beslutar om.

Att utsättas för hot, trakasserier eller andra typer av angrepp för att man försöker möta de krav som ställs är oacceptabelt. RF uppmanar därför, i samråd med polismyndigheten, att samla eventuell bevisning i form e-postmeddelanden, sms, hotfulla samtal med mera, och upprätta en polisanmälan.

Vidare bör man som anordnare, vid behov, se över sin bemanning vid entréerna för att understödja de värdar som ska kontrollera inpassering.

Om en hotfull stämning uppstår bör man backa, stänga entréerna och tillkalla polis.

Visa svar

Vad gäller för vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar?

Sedan den 23 december 2021 måste anordnare av offentliga tillställningar (tävling, match, uppvisning) inomhus med fler än 500 deltagare kräva vaccinationsbevis. Från den 12 januari 2022 gäller kravet vid fler än 50 deltagare. Mer om regleringen av offentliga tillställningar.

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

Anordnarens ansvar vid användning av vaccinationsbevis

Anordnaren ska vid inpassage kontrollera att deltagare som är 18 år eller äldre är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Deltagaren ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Undantag från detta krav gäller för personer under 18 år och för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. Det behöver man då kunna verifiera med giltigt läkarintyg.

Vid ett arrangemang med vaccinationsbevis ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. På DIGG:s webbplats hittar du den senaste informationen om digital verifiering av vaccinbevis.

När anordnaren skannar vaccinationsbeviset syns det om vaccinationsbeviset är giltigt, och om personen är fullvaccinerad. Anordnaren får också veta vem personen är och ska stämma av detta med personens legitimation. Varje anordnare måste själv bestämma hur upplägget kring kontrollen ska se ut.

Så hämtar du vaccinationsbevis

Vaccinationsbevisen visar att man är vaccinerad mot covid-19. Gå till E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se för att hämta ditt vaccinationsbevis via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis. Där beskrivs bland annat hur du som inte har e-legitimation kan beställa vaccinationsbevis.

Visa svar

Kan idrottsrörelsen ställa krav på vaccination på andra sätt än vid tävling?

Anordnare av en offentlig tillställning (match, tävling, uppvisning) för mer än 500 deltagare inomhus ska ställa krav på att deltagare (åskådare) som är 18 år eller äldre uppvisar vaccinationsbevis. Från den 12 januari 2022 gäller kravet vid fler än 50 deltagare.

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

För idrottsverksamhet i övrigt finns en frivillig möjlighet för föreningar och förbund att besluta om särskilda villkor. Vi har samlat frågor och svar om det här nedan:

Kan en anordnare av en idrottstävling kräva att publiken ska vara vaccinerad mot covid-19, även om tävlingen genomförs utomhus?

Ja, det kan anordnaren göra men då efter ett frivilligt beslut i det enskilda fallet. Ett sådant villkor bör enbart omfatta personer över 18 år samt undanta personer som av medicinska skäl avråds från vaccination.

Kan en anordnare av en idrottstävling kräva att utövarna, till exempel spelarna, ska vara vaccinerade mot covid-19?

Ja, det kan anordnaren göra men då efter ett frivilligt beslut i det enskilda fallet. Ett sådant villkor bör enbart omfatta personer över 18 år samt undanta personer som av medicinska skäl avråds från vaccination.

Kan en förening ställa krav på medlemmar som vill delta i träningen att de ska vara vaccinerade mot covid-19?

En förening kan ställa upp olika villkor för att få delta i den idrottsliga verksamheten eller viss del av verksamheten. Det kan förutom villkor om betalning vara villkor om ålder, kön, förkunskaper, vikt, tillgång till viss utrustning med mera. Villkoren beror på förutsättningarna i den enskilda idrotten, föreningen och kanske också den enskilda träningsgruppen.

Om det är idrottsligt relevant är det inte omöjligt för en förening att ställa som villkor att deltagarna i verksamhet ska vara vaccinerade mot covid-19. Ett sådant villkor bör som utgångspunkt gälla lika för alla medlemmar i föreningen eller gruppen, se 8 kap. 8 § RF:s stadgar

Notera att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är samma för alla, oavsett om de är vaccinerade eller inte. Därmed ska vaccinerade precis som ovaccinerade inte träna vid symptom.

Kan en förening ställa krav på att ledare i föreningen ska vara vaccinerade mot covid-19?

Med undantag för anställda ledare, som omfattas av den arbetsrättsliga lagstiftningen, är ett ledaruppdrag inom idrotten ett förtroendeuppdrag. I en förening eller ett förbunds prövning av förtroende för en ledare läggs många olika parametrar in – idrottslig kunskap, erfarenhet, personlig lämplighet, tid med mera. Vaccination kan också vara en parameter att ta hänsyn till samtidigt som föreningen bör göra bedömningen utifrån hur den praktiska träningen genomförs i det enskilda fallet. En ovaccinerad ledare i en idrott där träningen bedrivs inomhus och hög grad av fysisk kontakt är kanske mer olämpligt än en ovaccinerad ledare i en idrott där träningen bedrivs utomhus med stora fysiska avstånd mellan ledare och utövare.

Visa svar

Vad innebär pandemilagen för idrotten?

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021 till och med den 31 januari 2022. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om förändringar från den 1 december i förordningen och föreskrifterna kopplade till pandemilagen.

Här följer de delar av pandemilagen som har med idrotten att göra:

Krav på deltagarbegränsning

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Anordnaren ska

 1. utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 2. se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Särskilda villkor vid arrangemang inomhus

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus som anordnaren disponerar ska också

 1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Ytterligare villkor vid arrangemang inomhus för fler än 100 deltagare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus för fler än 100 deltagare ska dessutom antingen

Rekommendation om avstånd från 8 december

Från och med den 8 december 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Denna rekommendation ska dock inte hindra friska personer från att delta i träning, tävling eller uppvisning i idrott. Folkhälsomyndigheten framhåller särskilt vikten av fritidsaktiviteter för barn och unga och att dessa kan genomföras smittsäkert med stöd av samma föreskrifter och allmänna råd som gäller för offentliga tillställningar.

Särskilda villkor för sport- och badanläggningar

Den som bedriver verksamhet i en sportanläggning eller badanläggning som är öppen för allmänheten ska

 • begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 • se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har inte närmare angivit vad som är ett lämpligt antal deltagare per yta eller ett minsta avstånd mellan deltagare.

Allmänna råd till fritidsverksamheter

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter finns även allmänna råd som riktar sig till fritids- och kulturverksamheter. För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren

 • vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid
 • informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel
 • uppmuntra besökare att reservera plats eller köpa biljett i förväg, till exempel via
  telefon eller annat bokningssystem
 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig
 • vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, t.ex.
  genom att personal vägleder besökare.

Tillsyn av pandemilagen

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen, med dess förordning, kan straffas med böter.

Länsstyrelsens informationsblad för anordnare av offentliga tillställningar

Länsstyrelsens checklista för anordnare av offentliga tillställningar

Dölj svar

Visa svar

Är en idrottstävling alltid en offentlig tillställning?

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning. Vid en idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer.

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Här räknas idrottsutövarna in i antalet deltagare. Men för dessa tävlingar finns sedan den 1 juni en särreglering, se faq-frågan om pandemilagen.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är generellt inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på antal deltagare. Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du, istället för att ansöka om tillstånd, göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Mer info på polismyndighetens webbplats.

Polisen ändrar i länet – tillstånd behöver ej sökas för barn och unga samt lägre seniornivåer.
1 juni 2021 kom besked om att man återigen får tävla och spela matcher har resulterat i stora mängder ansökningar om offentliga tillställningar. Det gör att polisen i region Nord nu ändrar reglerna för vilka som behöver söka tillstånd. Läs mer om vad som gäller

Vid arenor kan det finnas bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om antal deltagare.

Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor, This is a mailto link.

Visa svar

Vad är det för skillnad med den nya lagen före och efter 9 januari 2021?

 

 • Den som ansvar för lokaler har nu en skyldighet att begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus. Enligt pandemilagen
 • Den som ansvar har en skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd
 • Den som ansvar har en skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in- och utpassage
 • För inomhusaktiviteter måste man följa 9-punktslista föreskrifter från folkhälsomyndigheten (inomhus)
   
 • För utomhusaktiviteter måste man följa 6-punktslista från Folkhälsomyndigheten

 

Visa svar

Vi äger vår anläggning, vad ska vi tänka på i med Coronalagen?

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att lagen följs. De har tagit fram två informationsblad som ska göra det lättare för er att göra rätt.

Informationsblad-covid-19-lag-sport.pdf

Informationsblad-covid-19-lag-sport-lättare-svenska.pdf

Läs mer på deras hemsida , på direktlänken om den tillfälliga Covid -19 lagen eller maila dina frågor till This is a mailto link

Visa svar

Vad gäller i min kommuns anläggningar?

För att få veta mer specifikt vad som gäller i din kommun hänvisar vi till respektive kommuns informationssida.

Bergs kommun

Bräcke kommun

Härjedalens kommun

Krokom kommun

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Åre kommun

Östersunds kommun

Visa svar

Hjälp, vi har fått smitta i laget, vad gör vi?

Rekommenderade riktlinjer vid bekräftad smitta i förening

 • Informera laget om att ni fått bekräftad smitta i laget
 • Övriga i laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.
 • Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen/laget/personen använder och vistas i.
 • Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad via 1177.se

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av regionen under en begränsad tid.


Frågor kan ni ställa till:

✔️Era respektive förbund med idrottsspecifika frågor.

✔️Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

✔️Allmänna frågor om Covid -19 och idrott kan ni ställa till This is a mailto link

✔️Om ni önskar bolla eller sortera era frågor kan ni kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen

✔️ Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar här.

Visa svar

Vad gäller för min idrott?

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Jämtlands Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Visa svar

Vad händer med årsstämmorna?

Funderar du på om ni kan genomföra ert årsmöte eller vad som krävs för att genomföra det digitalt. Generellt sett ser vi att man kan skjuta på årsstämman men det kan också finnas digitala lösningar. Kontakta din idrottskonsulent för att få stöd och råd.

Visa svar

Vad gäller i just min kommun? 

Varje kommun bestämmer själva vad som gäller för öppettider av hallar och idrottsytor. Hör av dig direkt till din kommun för information. 


Berg 
This is a mailto link ellerBergs kommun

Bräcke  This is a mailto link eller Bräcke kommun

Härjedalen  This is a mailto link eller Härjedalens kommun

Krokom This is a mailto link eller Krokom kommun

Ragunda   This is a mailto link eller Ragunda kommun

Strömsund
Magdalena Sannemo Ungdoms-och fritidskonsulent This is a mailto link
Lars-Eric Bergman Kultur-och fritidschef This is a mailto link
eller Strömsunds kommun

Åre
Anette Lundin Grip på This is a mailto link eller Åre kommun

Östersund
Idrottsanläggningar inomhus är fortsatt öppna för föreningar. Ni föreningar har fortsatt tillgång till idrottsanläggningarna under förutsättning att ni kan arrangera verksamhet på ett tryggt sätt utifrån rådande rekommendationer.
This is a mailto link eller Östersunds kommun

Visa svar

Finns det något stöd att söka för kostnader som uppstår när föreningen anpassar träningar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Ja, det finns stöd att söka från Riksidrottsförbundet för 2021 Läs mer här 

Visa svar

Vår förening har verksamhet för asylsökande och nyanlända. För att kunna fortsätta träna under coronakrisen behöver vi ändra vårt sätt att träna. Finns det medel att söka för de extrakostnader som uppstår i samband med det?

Ja, inom ramen för stödet kan man till exempel köpa in material för att ställa om träningar som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Stödet avser verksamhet för alla åldrar. För att ta del av stödet ska du kontakta RF-SISU Jämtland-Härjedalen idrottskonsulenter.

Visa svar

Vad kan vi få hjälp med av RF-SISU Jämtland-Härjedalens idrottskonsulenter i dessa tider?

Våra idrottskonsulenter arbetar på som vanligt. Vi erbjuder samma stöd och hjälp som alltid, men i anpassad form.  

Det finns stora möjligheter att genomföra föreningsbesök digitalt, där vi till exempel pratar utbildnings- och utvecklingsfrågor eller informerar om vilka ekonomiska stöd som finns att söka. Vid digitala möten kan deltagarna medverka i mötet, hemifrån vid sin egen dator, platta eller telefon. Vi genomför en del möten fysiskt i mindre skala. Ha en dialog med föreningens idrottskonsulent och kom gemensamt fram till vilket sätt som passar er bäst och följ riktlinjerna som Folkhälsomyndigheten ger. 

Visa svar

Har ni tips på hur vi kan genomföra digitala möten och utbildningar i föreningen?

I kristider är det kanske viktigare än någonsin att hålla en tät och nära kontakt med föreningens medlemmar, även om mötet inte kan ske fysiskt. Föreningen vinner på att hålla ihop verksamheten, informera om läget och förbereda för den verksamhet som ska igång när krisen är över. I osäkra tider kan idrottsföreningen vara en fast och trygg punkt för många. 

Med digitala hjälpmedel finns det goda möjligheter att genomföra interna föreningsträffar. Det kan vara styrelsemöten, föräldraträffar, utbildningar och träffar med klubbens aktiva barn och unga. Ta chansen att prata om kost, hur man är en bra kompis eller låt barnen få vara med att påverka hur de kommande träningarna ska se ut. 

Våga ta steget och testa digitala möten i föreningens verksamhet. Se det som en möjlighet att hitta nya och moderna arbetssätt som kan innebära ett ”lyft”, inte bara nu under krisen utan även framöver. 


Hör med 
våra idrottskonsulenter om du och din förening behöver stöd för att komma igång med digitala möten eller utbildningar.

Visa svar

Är RF-SISU Jämtland-Härjedalen kontor öppet?

Nej, tills vidare hänvisar vi till digitala möten och via telefon. Idrottens Hus är helt stängt för externa besökare. Inga möten eller besök oavsett tid på dygnet tillsvidare. 

Kontoret i Östersund 
är öppet för leveranser. Merparten av våra medarbetare arbetar hemifrån och fortsättningsvis sker stora delar av våra möten och utbildningar med föreningar och förbund digitalt.

Vi finns såklart alltid tillgängliga via e-post och telefon. Tveka inte att höra av dig till oss.  

Visa svar