Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar/projekt / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

RF har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Rörelsesatsningen riktar sig främst till årskurs F-6 och de som är mindre aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa senare i livet. Om barnen lär sig rörelse och idrott tidigt och relaterar det till något lustfyllt är chansen större att deras intresse för det består. Med rörelsesatsningen i skolan vill vi skapa förutsättningar som tillåter barnen att vara kreativa och som uppmanar till lek, idrott och rörelse. Det kan handla om rörelsebanor på skolgården, i skolkorridoren, organiserade rastaktiviteter och samarbeten med idrottsföreningar. Allt för att få fler barn att vara fysiskt aktiva och på så sätt göra dem mer välmående och ge dem bättre förutsättningar att prestera både i skolan och på fritiden. 

Om uppdraget 

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. Rörelseförståelse är motorn som driver förmågan och viljan att vara fysisk aktiv. Här hittar du mer information om rörelseförståelse 

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, både för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av killarna och 22 procent av tjejerna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för att skapa mer rörelse i anslutning till skoldagen. 

Om ni som kommun eller enskild skola väljer att samarbeta med oss gör vi en överenskommelse för att påbörja arbetet. Under den första tiden tillsätter ni ett nytt eller befintligt team och får stötning av er samordnare för att nå era mål. Rörelsesatsningen samspelar med skolans uppdrag där det i läroplanen för grundskolan står: "Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen." För idrottsföreningar går samarbetet i helt i linje med utvecklingsresorna och utvecklingsmålen inom Strategi 2025. 

Exempel på hur vi kan stödja er: 

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan 
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam 
  • Ge inspiration och material till rörelse 
  • Utbilda personal 
  • Utbilda elever till rörelseledare
  • Skapa samverkan med förening 
  • Starta skolidrottsförening (Skol-IF)
  • Bjuda in till nätverksträffar 

Riktlinjer och mål mot 2025 

Sedan den 1 januari 2021 är satsningen en del av RF:s ordinarie verksamhet. Arbetet pågår i alla 19 idrottsdistrikt där en eller flera samordnare finns tillgängliga. Enligt nya riktlinjer som sträcker sig till 2025 ska satsningen ännu tydligare agera samverkande mellan skolan och idrottsrörelsen. 

För idrottsföreningar innebär det en ökad möjlighet att både inspirera till rörelse/folkhälsa och få nya medlemmar bland barn och ungdomar – primärt de som inte varit föreningsaktiva sedan tidigare. I de nya riktlinjerna finns två mätbara mål för satsningen till och med år 2025: 

  • Nå 50 procent av landets skolor (F–6), där skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde. 
  • 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen. 

Läs mer om den nationella rörelsesatsningen. 

Hör av dig till din idrottskonsulent eller till samordnaren för Rörelsesatsningen i skolan ifall din idrottsförening eller skola vill vara en del av satsningen

Wictor Lundström
Samordnare Rörelsesatsning i skolan
073-508 60 66
This is a mailto link