Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar/projekt

Aktuella satsningar/projekt

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF har därför med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Om rörelsesatsningen

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. 

Mer om information om rörelseförståelse

Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Idrottens dag ägde rum fredagen den 25/9 2020 blev en succé med fler än 1000 aktiva barn samtidigt runt om regionen. 10 skolor i vårt distrikt stod upp för att alla barn har rätt till ett rörelserikt liv, fylld med hälsa och idrott. Elevledda aktiviteter, dialoger med kommunpolitiker, föreningsnärvaro och främst idrotts- och rörelseaktiviteter bidrog till att elever på skolor i de yngre åldrarna ville, vågade och kunde vara med och röra på sig. Men vad tyckte egentligen eleverna själv? 

Mer om Idrottens dag

Föreningslots

Det finns många barn och ungdomar i dag som saknar ett vuxenstöd som kan ”lotsa” dem till olika aktiviteter på fritiden. Orsakerna till detta kan vara flera tex: kunskapen och informationen om vilket utbud som finns inte når målgruppen eller är bristfällig, föreningsverksamheten och det ideella engagemanget är en obekant verksamhet, aktiviteterna genomförs inte i närområdet och/eller är för dyra samt att de vuxna inte har tid eller möjlighet att följa med av olika anledningar.

Mer om föreningslots

Integration och Etablering genom Idrott

I Jämtland-Härjedalen har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre.

RF-SISU Jämtland-Härjedalen erbjuder även ekonomiskt stöd till idrottsföreningar för insatser riktade mot nyanlända för att öka deras engagemang inom idrottsrörelsen och samhället.

Mer om Integration och Etablering genom Idrotten

Rörelsefaktor

Riksidrottsförbundet har tillsammans med FOJAB arkitekter utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

Rörelsefaktor syftar till att skapa en helhetsbild där alla sorters fysisk aktivitet ingår och samspelar med varandra. Verktyget är framtaget för att synliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar rörelse. Verktyget kan användas som ett underlag i dialogen mellan olika roller i planeringen, såsom olika förvaltningar i en kommun.

Rörelsefaktor hanterar olika typer av rörelse i ett sammanhang och är uppdelade i fyra områden: organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiva transporter.

Mer om Rörelsefaktor

Idrottens Ledarbank

Idrottens Ledarbank är en projektidé skapad av unga för unga. Den konkreta idén kommer ifrån ungdomsrådet i Jämtland-Härjedalen (J-H) och en ung ledare från Parasportförbundet J-H för att skapa bättre förutsättningar för att rekrytera unga ledare. Tanken är att Idrottens Ledarbank ska bli en självklar mötesplats för idrottsföreningar och ungdomar i Jämtland-Härjedalen. Projektet drivs av RF-SISU Jämtland-Härjedalen och Allmänna Arvsfonden.

Här kan du läsa mer om projektet Idrottens Ledarbank