Hem / Bidrag och stöd / SDF-stöd

Bidrag till specialdistriktsförbund

Specialdistriktsförbund med föreningar i Gävleborg kan ansöka om verksamhetsstöd för utveckla verksamheten. Stödet består av ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag.

Grundbidrag

Grundbidraget fördelas som bidrag till SDF som omfattar minst 8 föreningar inom distrikt RF-SISU Gävleborg. Bidraget är 125 kronor per förening.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget fördelas som projektstöd och söks av SDF. Verksamhetsbidrag kan sökas för utvecklingsinsatser i respektive SDF:s föreningar i Gävleborg. För 2021 kan verksamhetsbidrag sökas för insatser inom något/några av nedanstående insatsområden. Aktuella och sökbara områden är direkt hämtade ur den verksamhetsinriktning 2018–2025 som beslutades av specialförbunden på Riksidrottsförbundets stämma 2017.

 • Livslångt idrottande
  Få fler idrottsföreningar att prova/ införa nya verksamhetsformer med ökad flexibilitet.
 • Idrott i förening
  Stärka föreningsdemokratin genom insatser för föreningsutveckling och föreningskunskap.
 • Idrottens värdegrund är vår styrka
  Få fler idrottsföreningar att genomföra ett värdegrundsarbete.

Att söka SDF-bidrag

Verksamhetsbidraget för 2021 ska sökas senast 24 januari 2021,

Länk till ansökan om verksamhetsbidrag 2021.

Beslut om verksamhetsstöd fattas av styrgrupp utsedd av RF-SISU Gävleborgs styrelse. Beslut om verksamhetsstöd lämnas senast under februari det år som ansökan avser.

Utbetalning av verksamhetsstöd kan göras tidigast 31 mars under förutsättning att inget oförutsett händer med RF-SISU:s regionala bidrag.

För att utbetalning av grundbidrag och verksamhetsbidrag ska göras krävs att SDF skickar in:

 • Den senaste verksamhetsberättelsen
 • Ekonomisk redovisningen
 • Revisionsberättelse

Slutrapport ska lämnas till RF-SISU Gävleborg senast 13 månader efter startdatum av projektet. SDF blir återbetalningsskyldig av tilldelat verksamhetsstöd om inte verksamheten genomförts.