Hem / Bidrag och stöd / SDF-stöd

Bidrag till specialdistriktsförbund

Specialdistriktsförbund med föreningar i Gävleborg kan ansöka om verksamhetsstöd för utveckla verksamheten. Stödet består av ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag.

Grundbidrag

Grundbidraget fördelas som bidrag till SDF som omfattar minst 8 föreningar inom distrikt RF-SISU Gävleborg. Bidraget är 125 kronor per förening.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget fördelas som projektstöd och söks av SDF. Verksamhetsbidrag kan sökas för utvecklingsinsatser i respektive SDF:s föreningar i Gävleborg. För 2022 kan verksamhetsbidrag sökas för insatser inom något/några av nedanstående insatsområden. Aktuella och sökbara områden är direkt hämtade ur den verksamhetsinriktning 2018–2025 som beslutades av specialförbunden på Riksidrottsförbundets stämma 2017.

a) Idrott i förening
Stärka föreningsdemokratin genom insatser för föreningsutveckling och föreningskunskap.

b) Livslångt idrottande
Få fler idrottsföreningar att prova/införa nya verksamhetsformer med ökad flexibilitet.

c) Idrottens värdegrund är vår styrka
Få fler idrottsföreningar att genomföra ett värdegrundsarbete.

Att söka SDF-bidrag

Verksamhetsbidraget för 2022 ska sökas senast 30 januari 2022,

Länk till ansökan om verksamhetsbidrag 2022.

Beslut om verksamhetsstöd fattas av styrgrupp utsedd av RF-SISU Gävleborg. Beslut om verksamhetsstöd lämnas senast under februari det år som ansökan avser.

Utbetalning av verksamhetsstöd kan göras tidigast 31 mars under förutsättning att inget oförutsett händer med RF-SISU:s regionala bidrag.

För att utbetalning av grundbidrag och verksamhetsbidrag ska göras krävs att SDF skickar in:

  • Den senaste verksamhetsberättelsen
  • Ekonomisk redovisning
  • Revisionsberättelse

Slutrapport ska lämnas till RF-SISU Gävleborg senast 13 månader efter startdatum av projektet. SDF blir återbetalningsskyldig av tilldelat verksamhetsstöd om verksamheten inte genomförts.

Välkommen att höra av dig till SDF:ets kontaktperson på RF-SISU Gävleborg om du har några frågor.

Länk till Kontakta oss