Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd IF För nyanlända

Projektstöd IF Idrott för nyanlända

Har du idéer om hur din förening kan nå nya målgrupper och utveckla er verksamhet för att inkludera fler? Då kan du bolla med oss och till din förening söka medel från Projektstöd IF För nyanlända.

Projektstöd IF För nyanlända är ett föreningsstöd som riktar sig primärt till målgruppen nyanlända och sekundärt till idrottsföreningsmedlemmar i allmänhet. Det är en stöd som syftar till att inkludera fler nyanlända och asylsökande i våra idrottsföreningar, för att kunna lyckas med det arbetet behöver vi mötas, samverka och erbjuda verksamhet som är öppen för alla.

För att underlätta och förenkla för idrottsföreningarna i Gävleborg så kan ni få hjälp med utbildning, bildning, rådgivning och ekonomiskt stöd för att inkludera fler i er förening. 

Tänka nytt – vi är ert bollplank

Ibland behöver vi utmana oss själva för att nå våra mål. Vi behöver tänka nytt och inte alltid göra som vi alltid har gjort. RF-SISU Gävleborg har samlat erfarenhet kring olika initiativ som gjorts och kan fungera som bollplank om ni vill gå vidare med en ansökan. Ansökningsförfarandet är enkelt och ni kan söka när som helst på året. Kontakta din förenings idrottskonsulent om du behöver hjälp och stöd med ansökan.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Kriterier för ansökan

Din idrottsförening kan söka stödet Projektstöd IF För nyanlända utifrån följande fyra kvalitetskriterier:

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter
  • Projektet riktar sig till blandade (heterogena , med avseende på de sju diskrimeringsgrunderna) deltagargrupper
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet

Sänka synliga och osynliga trösklar

Er idé kan handla om att sänka synliga och osynliga trösklar med syftet att förenkla för fler att kunna delta i idrottens aktiviteter och att engagera sig i föreningslivet. Det kan t ex handla om att i egen regi, i samverkan med skolan eller andra aktörer skapa och erbjuda nya verksamhetsformer som är öppna för alla. Eller att erbjuda utbildnings- och folkbildningsinsatser som syftar till att öka kunskapen om idrottsrörelsen, dess värdegrund och möjligheter hos målgruppen. Det kan också handla om processtöd kring föreningsutveckling för styrelser och ledare, att tänka nytt och förändra strukturerar i syfte att vara en mer inkluderande förening.

Närproducerad idrott

Närproducerad idrott för att erbjuda nya verksamhets- och alternativa träningsformer på befintliga ytor i närområdet där barn och ungdomar bor och går i skolan. Det finns mängder av gräs- och grusytor liksom små gymnastikhallar, vatten, skog och mark som kan nyttjas till att få fler att vara fysiskt aktiva genom idrottsutövande. Det handlar om att testa nya sätt och nya platser för att kunna nå fler. Många familjer har inte råd eller möjlighet att skjutsa barnen till träningar, vad kan vi som förening göra? Kan vi flytta verksamheten till närområdet för att kunna öppna för fler? Våga tänka utanför boxen och testa nya koncept!

Fria inkluderingssatsningar

Fria inkluderingssatsningar för att fånga upp idrottsföreningens egna idéer. Syftet ska vara att utveckla nya eller befintliga verksamheter  till att bli mer inkluderande och erbjuda fler möjlighet att vara en del av ett sammanhang, att känna tillhörighet och få delta på sina villkor. 

Vi ser särskilt positivt på ansökningar som planeras så att genomförandet ger hållbara och långsiktiga effekter samt ansökningar som sker i samverkan med flera aktörer.

Avgränsningar och förtydliganden

Projektstödet ska används till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Följande avgränsningar gäller:

  • Läger: Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
  • Material: Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
  • Individuella kostnader: Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.
  • SF-specifika kostnader såsom domaravgifter, serie- och anmälningsavgifter, cuper mm – det ligger på respektive SF att se över sina kostnader och strukturer eller att bevilja eventuellt stöd för de SF-specifika kostnaderna
  • SF-specifika utbildningar t ex tränar/stegutbildningar – det ligger på respektive SF att se över sina kostnader, möjligheter via sina egna Projektstöd etc.
  • Personalkostnader

Vi är restriktiva med att bevilja transportkostnader

Ansökan görs via er IdrottOnline-sida.

Kontakta gärna er idrottskonsulent för att diskutera frågor och bolla idéer.

Länk till Kontakta idrottskonsulent