Hem / Vi arbetar med / Särskilda satsningar / #skippaattityden

#skippaattityden

Med stöd från Länsförsäkringars Samhällsfond genomför vi utbildningssatsningen ”Skippa attityden” – ett koncept som ska bidra till att skapa ett tillåtande klimat och en god idrottsmiljö för idrottande barn och unga i Gävleborg.

Vi arbetar över hela länet och har utbildat unga ambassadörer som möter barn och unga på deras hemmaplan. Syftet är att arbeta långsiktigt och konkret med normer och attitydfrågor ute i distriktets barn- och ungdomsföreningar. Målet är att barn och unga inte ska hindras i sitt idrottsutövande på grund av exkluderande och negativa attityder samt att öka medvetenheten bland barn och unga kring hur attityder påverkar dem och deras träningskompisar.

Dialogträffar där barnen tar ställning

Ambassadörerna leder samtalen och lyfter viktiga frågor om exkluderande attityder och vem som känner sig hemma i en grupp och inte. Under samtalen väcker vi frågor hos barn och unga om hur de själva kan ta ställning för ett positivt klimat och hur de vill bidra till att forma klimatet i sin träningsgrupp. Varje grupp och förening får stöd och verktyg för att kunna jobba vidare efter dialogträffarna.

Dialogträffarna genomförs vid fyra tillfällen per träningsgrupp eller lag och varje tillfälle är ca 30 minuter. Eftersom tidsåtgången inte är så stor lämpar sig konceptet bra att köra i anslutning till ordinarie träningstillfällen.

Barnens röster i centrum

I #skippaattityden är det barnens röster som står i centrum. Vår ambassadör som leder diskussionerna ser till att alla får komma till tals. En #skippaattityden-dialog är ett utmärkt sätt att värna barns rättigheter att själva få tycka till – precis i enlighet med vad som står i Barnkonventionen.

Som avslutning tar gruppen tillsammans tar fram en handlingsplan med förhållningssätt som ska hjälpa dem att gå från ord till handling. Handlingsplanen görs i form av en plansch som gruppen kan sätta upp i sitt omklädningsrum/klubblokal som en påminnelse om hur de vill vara mot och med varandra. 

Kontakta oss om du vill använda konceptet #skippaattityden i din förening.

Länk till mer information om #skippaattityden