Rörelsesatsningen i Gävle

Rörelsesatsningen i Gävle är en vidareutveckling av Rörelsesatsning i skolan. I Gävlesatsningen samverkar RF-SISU Gävleborg, Rädda Barnen och Gävle kommun för att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för en hälsofrämjande, tryggare och mer inkluderande skola och fritid.

Tillsammans planerar och leder vi insatser med skolor, med idrottsföreningar och med andra samhällsorganisationer som tangerar våra arbetsområden.

Målen för Rörelsesatsningen i Gävle är att:

 • Få fler inaktiva barn i rörelse i skolan och på fritiden.
 • Fler viktiga vuxna har kompetens i rörelseförståelse och traumamedvetet förhållningssätt.
 • Stärkt samverkan mellan vårdnadshavare, skola och föreningsliv.
 • Ökad kompetens hos idrottsföreningar om hur man bedriver en trygg och inkluderande idrott utifrån ett barnrättsperspektiv.

Länk till informationsfolder om Rörelsesatsningen i Gävle

Vad har vi gjort hittills?

Totalt är det tio skolor som deltar/har deltagit i Rörelsesatsningen i Gävle. Varje skola har bildat ett rörelseteam som ansvarar för att samordna utvecklingsarbetet. I varje rörelseteam ingår rektor/biträdande rektor samt pedagoger från låg- och mellanstadiet samt fritidshem. I några fall ingår även personal från elevhälsoteam samt socialpedagog eller specialpedagog.

Du kan läsa mer om satsningen här nedan – men börja gärna med att titta på vår film:

Rörelsesatsningen i Gävle – det första året:

De skolor som deltar i Rörelsesatsningen i Gävle är för närvarande:

 • Andersbergsskolan
 • Bergby Centralskola
 • Tallboskolan
 • Ulvsäterskolan
 • Staffanskolan
 • Lilla Sätraskolan

Skolor som tidigare ingått i Rörelsesatsningen i Gävle, men som nu är självgående s.k. Nätverksskolor:
Forsbacka skola, Hedesunda skola, Lillhagsskolan och Sjöängsskolan

Under 2021 har särskilt fokus legat på:

 • Gävle kommuns ytterområden – Forsbacka, Hedesunda och Hamrångebygden med bland annat en anställd aktivitetsledare och start av
  Rörelsefritids i samverkan med Forsbacka IK.
 • Direktstödsverksamheten DOIT (delaktighet, organisering, inkludering, trygghet) i stadsdelen Andersberg, för skolelever i åk 4-6, där vi bland annat etablerat kontakt med idrottsföreningar och Kulturskolan.
 • Scriin-mätningar på skolorna i Hedesunda och Bergby. Ett nytt verktyg som testades för att få ett mer tillförlitligt resultat av barnens rörelsevanor under skoldagen samt skillnaden mellan pojkars och flickors dagliga aktivitet.
 • Fortsatt etablering av skolnätverk tillsammans med granndistrikten Uppland och Västernorrland. Här samlas skolpersonal för kunskapshöjande insatser, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Andra insatser i korthet:

 • Grundutbildning i rörelseförståelse för all skolpersonal
 • Upprättade processarbeten att ta fram handlingsplaner som tangerar skolornas systematiska kvalitetsarbete
 • Temadagar med skolelever, med fokus på "En meningsfull fritid"
 • Asfaltsmålningar för ökad inspiration i skolgårdsmiljö
 • Utbildning i traumamedvetet förhållningssätt för skolpersonal
 • Vidareutbildning i rörelsepauser för klassrumsundervisning
 • Rastaktiviteter med hjälp av aktivitetsledare som komplement till skolornas egna rastverksamhet
 • Genomförande av utbildningen High Five–fem steg till en handlingsplan! i närliggande idrottsföreningar med fokus på inkludering och trygga idrottsmiljöer
 • Uppsökande arbete för att bygga broar mellan skola och vårdnadshavare i utvalda områden
 • Deltagande i befintliga stadsområdesnätverk för att föra dialog, samverka och bidra med erfarenheter.

De effekter vi kan urskönja på skolorna som ett resultat av arbetet:

 • Få fler inaktiva barn i rörelse i skolan och på fritiden ​
 • Fler viktiga vuxna har kompetens i rörelseförståelse och traumamedvetet förhållningssätt för att stödja barns återhämtning efter svåra livshändelser​
 • Stärkt samverkan mellan föräldrar och skola och föreningsliv genom relationsfrämjande insatser​
 • Fler idrottsföreningar har kunskap och kompetens om hur man bedriver en trygg och inkluderande idrott med utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv​

Läs mer om Rörelsesatsningen i Gävle – ladda ned slutrapporter för 2021 resp 2020:
Länk till Slutrapport Rörelsesatsningen i Gävle 2021
Länk till Slutrapport Rörelsesatsningen i Gävle 2020 

Kontaktpersoner i Rörelsesatsning i Gävle

 • RF-SISU Gävleborg: Projektsamordnare, Jesper Hall, This is a mailto link
 • Rädda Barnen: Verksamhetsutvecklare, Malin Ahola, This is a mailto link  
 • Gävle kommun: Strateg för Social hållbarhet, Josefine Wennelin, This is a mailto link 

Stödmaterial och länkar kopplat till Rörelsesatsningen i Gävle:

RF-SISU Gävleborg:

Rädda Barnen:

Gävle kommun: