Stärkt föreningsstöd – för återstart, återhämtning och utveckling

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Hjälp idrotten hantera följdverkningarna av corona

När coronapandemin drabbade Sverige blev i stort sett hela samhället påverkat under ett par års tid. Inom idrottsrörelsen ledde det till en kris både vad gäller föreningsekonomi, engagemanget hos ideella krafter och aktivitetsnivåerna bland barn och unga som gick kraftigt nedåt. Även om pandemins mest akuta fas verkar förbi, kvarstår problem som inte kommer försvinna över en natt. Faktum är att den samlade idrotten hade stora utmaningar redan före corona (ekonomi, administration och rekrytering). Rusande energipriser och ökade kostnader på grund av inflationen försvårar situationen ytterligare.

Om idrottsrörelsen inte får hjälp med återstart, återhämtning och utveckling finns risk för påtagligt negativa effekter i föreningarna – och i förlängningen även på folkhälsan.

RF-SISU Västra Götaland anser:
Staten, tillsammans med regioner och kommuner, har gett värdefullt stöd åt idrotten under pandemin. De offentliga aktörerna behöver under flera år framöver anslå extra resurser för att hjälpa föreningarna att ta sig ur de svårigheter som annars kan bli långvariga.

Lämpliga stödåtgärder kan till exempel vara; riktat ekonomiskt stöd för att hjälpa drabbade föreningar, stimulanspaket för att behålla ledare samt särskilda satsningar för att få aktiva att fortsätta idrotta, för att locka tillbaka de som slutat, eller för att få nya att börja.

Sidan publicerades: 22 november 2022