Bild_ung_ledare_hockey

Grundutbildning för föreningsledare - Tema valberedningsarbete

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för föreningens fortsatta utveckling och långsiktiga arbete. Valberedningen har en central roll i en ideell förening.

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda (ledamöter till styrelsen och till revisorer). Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Läsa protokoll från styrelsemöten och kanske delta på styrelsemötena är två lämpliga metoder. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete.

Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Det underlättar valberedningens arbete om det finns riktlinjer för hur de ska verka i föreningen. De som väljs av årsmötet till att sitta i valberedningen måste ha kännedom om vad det innebär. Uppdrag för valberedningen kan också vara att komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, som ledare för olika utskott eller representanter till olika samarbetsgrupper.

Innehåll

  • Valberedningsarbete och jämställdhet
  • 5 viktiga områden för ett bra valberedningsarbete
  • Valberedningens uppdrag
  • Årsplanering - Hur jobbar vi strategiskt och effektivt i vår valberedning?
  • Hur attraherar vi människor? - Hur hittar vi de som passar bäst i just vår föreningsstyrelse?
  • Rekrytering
  • Framgångsnycklar
  • Ta tempen på valberedningsarbetet
  • Tips på diskussionsfrågor för valberedningen
  • Tips på diskussionsfrågor för styrelsen

Upplägg
Kvällsutbildning ca 2 ½ tim.

Målgrupp
Föreningens valberedning men även styrelsen bör få en inblick i valberedningens arbete.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Förberedelse
Läs igenom föreningens stadgar.

Relaterade studiematerial

Sidan publicerades: 22 november 2022