Inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 6 mars 2024

Syftet är att ge en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor såsom omklädningsrummet, styrelserummet, åskådarplatsen m fl.

Utbildningen utgår från webbportalen Trygg och inkluderande idrott och behandlar samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Upplägg
3 timmar

Målgrupp
Styrelse, ledare, utövare - de som vill utveckla sig själva och sin förening till att bli mer inkluderande.

Webbportalen Trygg och inkluderande idrott

Sidan publicerades: 7 december 2022