Distriktsstämma 2024

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

RF-SISU Västra Götaland har hållit sitt årsmöte, distriktsstämman, som är idrottsrörelsens högsta beslutande organ på regional nivå. Nya styrelseledamöter valdes in och de röstberättigade ombuden från olika idrotter beslutade bland annat om längre tid mellan stämmorna.

Det var närmast fullsatt i lokalen med över 90 personer närvarande (inräknat både de 52 utsedda ombuden och åhörare) när årets distriktsstämma hölls i Alingsås tisdagen den 23 april.

Christer Östholm går nu in på sitt sjunde år som styrelsens ordförande efter att på nytt ha blivit omvald. Hans anförande i början av kvällen var en betraktelse över föreningsidrottens roll i samhället.
– Allt det som görs i idrottsföreningar och förbund genererar stor samhällsnytta ur ett brett perspektiv. Det handlar inte bara om hälsa och folkhälsa, vilket idag nästan ses som självklart hos de vi möter. Idrotten bidrar med så mycket mer både för individer och till det gemensamma.

Östholm gladdes också åt den positiva trend som kan skönjas efter de tuffa pandemiåren.
– Som helhet ser det bättre ut nu än före Covid-19. Det är fler barn och ungdomar som håller på med idrott och det pågår väldigt mycket utvecklingsarbete i föreningarna.

Medlemmarna bestämmer
RF-SISU Västra Götaland är en samlad stödorganisation för idrottsrörelsen i distriktet. Som Riksidrottsförbundets och studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas förlängda arm har man till uppgift att företräda, samordna och stödja samt – genom folkbildningens metoder – utbilda och utveckla föreningsidrotten på lokal och regional nivå.

Medlemmarna består av ett 90-tal specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som företräder sina respektive idrotter och föreningar. Därtill finns ytterligare några medlemsorganisationer (MO). Hela röstlängden finns här Pdf, 140 kB..

Inför distriktsstämman utser medlemmarna sina ombud som då får rösträtt och kan vara med och besluta om frågor som rör stadgar, motioner, styrelsens sammansättning och ansvarsfrihet med mera. Kort sagt pekar de ut riktningen i för idrotten gemensamma frågor.

Beslut enligt styrelsens förslag
Under själva årsmötesförhandlingarna i Alingsås följde ombuden styrelsens linje i de frågor som stod på föredragningslistan*. Förslaget att länga intervallet mellan distriktsstämmorna från ett till två år föregicks av en diskussion där Västkustens seglarförbund yrkade avslag. Beslutet, som också krävde flera ändringar i stadgarna, togs dock med klar majoritet för ja-sidan.

Likaså personvalen till styrelse och andra förtroendeuppdrag blev enligt förslag.

Trotjänare prisades
Kristina Engberg, som tills nu varit vice ordförande och aktiv i styrelsen i många år, uppmärksammades med en särskild avtackning och tal från ordföranden.

Under kvällen tillkännagavs också mottagarna av distriktets finaste utmärkelse, RF-SISU Västra Götalands förtjänsttecken: Roy Olausson, Trollhättan (Västra Roddistriktsförbundet/Trollhättans Roddsällskap) och Mikael Eriksson, Falköping (Grolanda IF). Förtjänsttecknet kan ges till personer som ”i framträdande funktion aktivt arbetat inom förbund eller förening i minst 25 år i distriktet”.

Motion avslogs – men stämman gjorde uttalande för fred
En motion hade inkommit till stämman. Det var föreningen Proletären FF som – mot bakgrund av kriget i Gaza och den humanitära situationen i området – yrkade på idrottsbojkott av Israel och stopp för idrottsligt utbyte med landet. (Läs motionen i sin helhet här)
Styrelsens förslag till svar skulle innebära avslag för motionen, med hänvisning till att frågan är av sådan karaktär att distriktet bör följa rekommendationer som utfärdas av Riksidrottsförbundet. (Läs styrelsens svar här) Pdf, 159 kB.
Stämman beslutade att avslå motionen, men ombuden valde också att ställa sig bakom och anta det uttalande som föreslogs av motionären. Uttalandet löd enligt följande:

”Omedelbart eldupphör och varaktig vapenvila i Gaza.

Att den palestinska befolkningen får tillgång till mat, vatten, el och sjukvård.”

Mötesordförande var Jan Andersson och sekreterare Anders Manheden.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet:

Christer Östholm, ordförande
Per Ekberg, ledamot (Skaraborg)
Annette Svensson, ledamot (Skaraborg)
Göran Nyberg, ledamot (Sjuhärad)
Sara Eriksson, ledamot (Sjuhärad)
Patricia Daoud, ledamot (Fyrbodal)
Björn Sjöberg, ledamot (Fyrbodal) NYVAL
Lars Sundling, ledamot (Göteborgsregionen)
Bert Andersson, ledamot (Göteborgsregionen)
Helga Valdimarsdottir, ledamot (Göteborgsregionen)
Kerstin Holmberg, ledamot (Göteborgsregionen) NYVAL

Stadgarna reglerar att styrelsen ska bestå av ordförande samt tio ledamöter som rekryteras utifrån delregionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal (en kvinna och en man per delregion) samt Göteborgsregionen (två kvinnor och två män).

Frågor besvaras av:
Christer Östholm, ordförande, tel. 0704-18 38 10
Oskar Wiklund, distriktsidrottschef, tel. 0709-26 58 46


Sidan publicerades: 29 april 2024