Brist på träningstider hos var fjärde idrottsförening i Västra Götaland

Var fjärde idrottsförening i Västra Götaland upplever ett stort behov av mer tid och nästan lika många tvingas säga nej till nya medlemmar på grund av detta. Problemen är som värst i stora städer.

Sidan uppdaterades: 8 september 2023

Riksidrottsförbundets (RF) anläggningsenkät från 2022 visade att 28 procent av landets idrottsföreningar upplever ett stort behov av mer tid och nästan lika många tvingas säga nej till nya medlemmar på grund av detta. Förhållandet är detsamma i Västra Götalandsregionen som för riket som helhet.

Hård konkurrens i städer – och i kommunala anläggningar
RF har under året gjort en fördjupad analys av statistiken för att synliggöra var problemet är som störst. Tre aspekter är särskilt tydliga vad gäller brist på tider;
1. Var i landet/i vilken kommuntyp du bor,
2. Vem föreningen riktar sig till, och
3. Ägandeförhållanden.

Resultaten visar att föreningar som finns i större städer och storstäder upplever större behov av mer tid och plats för sin verksamhet. Likaså spelar ägandeförhållanden in. De föreningar som hyr platsen de idrottar på (t.ex. kommunägda idrottshallar) upplever överlag större utmaningar att hitta tillräckligt med tider för sin verksamhet.

Christer Östholm är ordförande för RF-SISU Västra Götaland, idrottens företrädarorganisation på regional och lokal nivå.
– Att det behövs fler anläggningar och idrottsmiljöer är något vi vetat om och påpekat länge i våra kontakter med kommunerna. Men det är bra att utmaningarna lyfts fram och tydliggörs ytterligare, säger han.

Oroande när barn och unga drabbas mest
Vanligtvis går det fler barn och ungdomar per byggd idrottsplats i våra större städer. Där märks därmed en särskilt stor konkurrens om den tid som finns tillgänglig.

– Det är bekymmersamt att det är sådan brist på idrottsplatser i städerna. Samtidigt har landsbygden sina problem – inte minst vad gäller renoveringsbehovet som är stort på många håll, säger Östholm.

Ännu mer oroande är att föreningar där en stor andel av medlemmarna är barn och ungdomar, oftare har svårt att hitta tillräckligt med tider. Skillnaden är dessutom stor. I föreningar som främst riktar sig till barn och ungdomar upplever nära hälften (45 procent) att de är i stort behov av fler tider. Det kan jämföras med cirka 15 procent som upplever samma behov bland föreningar som riktar sig till vuxna. Sambandet ser likadant ut i såväl landsbygdskommuner som storstadskommuner.

Karl-Erik Nilsson, ordförande för Riksidrottsförbundet:

– Det är allvarligt och oroväckande att så många barn- och ungdomsföreningar upplever en brist på tider för att bedriva sin verksamhet. Att behöva tacka nej till nya medlemmar är både en förlust för föreningen och samhället, säger han.

Kräver satsningar från stat och kommuner
Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer är helt avgörande för föreningarnas verksamhet och i förlängningen också för folkhälsan i stort. Att tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av platsbrist är en direkt motvikt till detta. På idrottsplatserna pågår inte bara den fysiska ansträngningen. Där sker möten över gränser, folkbildning och läxläsning samtidigt som platsen har möjlighet att bidra till ökad trygghet i vår omgivning med levande stadsdelar och möjlighet till en meningsfull fritid.

– Träningstider är en flaskhals för många barn- och ungdomsföreningar i våra städer. Men kommunen och idrottsföreningarna kan inte bära det här oket själva. Vi ligger 25 år efter Danmark i att samla kunskap och stimulera nybyggnation av idrottsanläggningar för dagens och framtidens behov. Regeringen behöver sätta fart för att komma i kapp och inrätta en nationell anläggningsfond för att hjälpa till att bygga bort bristen på idrottsytor, säger Karl-Erik Nilsson.

Han menar att flera parter måste ta krafttag tillsammans för att komma till bukt med problemen:

  • Föreningslivet behöver vara anpassningsbart och öppet för nya idéer.
  • Kommuner behöver ständigt arbeta med sin anläggningssituation och utvärdera var behoven är som störst.
  • Staten behöver bidra med en nationell anläggningsfond som en katalysator för nya innovativa anläggningar.

Läs mer: Växande renoveringsbehov för idrottsanläggningar i Västra Götaland

Fotnot: Under hösten kommer RF-SISU Västra Götaland arrangera fyra delregionala kommunträffar för politiker och tjänstemän. I fokus står just utmaningar kopplade till anläggningsfrågan på lokal nivå. (28/9 - Göteborgsregionen, 12/10 - Fyrbodal, 18/10 - Sjuhärad, 8/11 - Skaraborg.)

Sidan publicerades: 28 augusti 2023