Projektstöd IF Återstart 2023-2024

Sidan uppdaterades: 19 januari 2024

Syftet med "Projektstöd IF Återstart 2023-2024" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningarna ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med strategi 2025.

Stödet ska framförallt tillgängliggöras för föreningar med barn och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Tre huvudområden att bevilja stöd till

  • Stöd till folkbildning och utveckling
  • Stöd till föreningsdemokrati
  • Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

Därutöver kan visst stöd nyttjas i relation till det övergripande syftet.

Stöd till folkbildning och utveckling. Projektstödet ska användas till att möjliggöra folkbildnings och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati. Folkbildning och utbildning som bidrar till att öka mångfalden bland ledare ska särskilt premieras.

Stöd till föreningsdemokrati. Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet i årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden. Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar.

Så här ansöker ni

Ta kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Västra Götaland för en inledande dialog där ni tillsammans kommer överens om hur er satsning ska utformas. Ansökan görs sedan av er idrottskonsulent. Sista datum för ansökan är 31 oktober 2024.

Återrapportering

Återrapportering sker via IdrottOnline av föreningen senast en månad efter avslutad satsning. Förening som ej lämnar in återrapport blir återbetalningsskyldig, föreningen kan heller inte söka nytt projektstöd. För att kunna göra återrapporten behöver du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

Läs mer om IdrottOnline


Sidan publicerades: 12 oktober 2022