Projektstöd IF Återstart 2022-2023

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Syftet med "Projektstöd IF Återstart 2022-2023" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. stödet ska säkerställa att idrottsföreningarna ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med strategi 2025.

Stödet ska framförallt tillgängliggöras för föreningar med barn och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Tre huvudområden att bevilja stöd till

  • Stöd till folkbildning och utveckling
  • Stöd till föreningsdemokrati
  • Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

Därutöver kan visst stöd nyttjas i relation till det övergripande syftet.

Projektstöd

Stöd till folkbildning och utveckling. Projektstödet ska användas till att möjliggöra folkbildnings och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati. Folkbildning och utbildning som bidrar till att öka mångfalden bland ledare ska särskilt premieras.

Stöd till föreningsdemokrati. Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet i årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden. Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar.

För mer information kontakta din förenings idrottskonsulent på RF-SISU Västra Götaland.

Återstartsstöd via nationellt idrottsförbund (SF)
Vi vill även informera om att Riksidrottsförbundet (RF) beviljat återstartsstöd till de nationella specialidrottsförbunden (SF) att fördela inom sina organisationsled och till sina medlemsförening.

Läs mer om RF:s stöd på Riksidrottsförbundets webbplats


Sidan publicerades: 12 oktober 2022