Trygg idrott

Sidan uppdaterades: 28 mars 2023

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

En trygg miljö är en plats där alla har möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, i sin egen takt och efter sina förutsättningar. En trygg miljö är också en inkluderande miljö. En plats där alla får vara, klä sig och uttrycka sig som individen vill så länge det inte innebär att andra kränks eller begränsas.

Trygg idrott är fri från diskriminering. Alla individer, varje förening och varje förbund inom idrotten förväntas uppmärksamma och motverka att någon missgynnas eller behandlas sämre utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är även av största vikt att arbeta för att social bakgrund och ekonomiska förutsättningar inte hindrar deltagande.

En trygg idrott är dessutom fri från osunda träningsmetoder, kränkningar, trakasserier, våld och övergrepp.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF) eller till RF-SISU Västmanland som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF-SISU Västmanland kan du kontakta idrottsombudsmannen.

Läs mer om idrottsombudsmannen och idrottsrörelsens visselblåsartjänst

Om idrottsombudsmannen

Idrottsombudsmannen ska verka för att idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund efterlevs inom idrottsrörelsen. Idrottsombudsmannen kan du vända dig till om du exempelvis känner dig otrygg i din idrottsmiljö eller om du har frågor om idrottsrörelsen.

Idrottsombudsmannens uppgifter är att:

  • ge föreningar och enskilda föreningsmedlemmar vägledning och information i värdegrundsfrågor inom idrottsrörelsen,
  • företräda och tillvarata föreningar eller enskilda föreningsmedlemmars rättigheter enligt RF:s eller specialidrottsförbunds (SF:s) stadgar,
  • Idrottsombudsmannen har i sin verksamhet följande begränsningar: vägledning och information ska avse förhållanden inom idrottsrörelsen.

Kontakta idrottsombudsmannen
Tel: 08-627 40 10
E-post: idrottsombudsmannen@rf.se

Idrottsombudsmannen har telefontid:
Tisdagar och torsdagar mellan 9–12
Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon. Skicka e-post så återkopplar vi till dig.

Om visselblåsartjänsten

I en förening ansvarar medlemmarna och, ytterst, den valda styrelsen för att föreningen följer idrottsrörelsens värdegrund. Därför ska visselblåsartjänsten normalt inte användas för ärenden som handlar om avvikelser från värdegrunden. I första hand kan en medlem som misstänker avvikelser från värdegrunden alltid vända sig till föreningens styrelse.

Det kan dock finnas känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta den normala vägen, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten finns en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i webbformuläret. När du har skickat ditt meddelande får du ett ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen.

Inom tio dagar kan du läsa en eventuell följdfråga eller ett svar från oss.

Du kan rapportera till visselblåsartjänsten genom en krypterad webbsida hos Whistleblowing centre

Krav på registerutdrag

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen av ett begränsat registerutdag genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

På den här sidan har vi listat ett antal frågor och svar om begränsat registerutdrag.

Beställ begränsat registerutdrag här (e-tjänst alternativt blankett)Länk till extern webbplats

Lathund för specialidrottsförbund (SF) om hantering av registerutdrag (pdf)Pdf, 68 kB.Länk till ett dokument

Lathund för idrottsföreningar (IF) om hantering av registerutdrag (pdf)

Kunskapswebb för en trygg och inkluderande idrottsmiljö

För att idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga krävs arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.

Till kunskapswebben Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten.

RF har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar kunskapshöjande och rådgivande insatser. Bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

  • Bris – telefonlinje för barn 116 111
  • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50
  • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Skapa trygga idrottsmiljöer