Om idrottens inkludering

Sidan uppdaterades: 23 oktober 2023

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder. Alla ska ha samma möjlighet att vara med och forma sin förening och sitt deltagande i idrottsrörelsen oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning.

RF-SISU Västernorrland uppdrag som stödorganisation är att skapa förutsättningar för jämställd och inkluderande idrott. Vi stöttar föreningar och förbund att utveckla verksamheter som välkomnar alla. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer öppen rekrytering och organisation.

Våra idrottskonsulenter finns alltid tillgängliga som stöd och bollplank i utvecklingsfrågor och kan även guida er genom de sökbara medel som finns.

Inkludering i din förening

Idag står många grupper utanför idrotten och idrottsföreningen. För att uppnå inkludering behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer.

  • Hur ser det ut i vår idrott och förening?
  • Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara inkluderande hos oss?
  • Speglar föreningens medlemmar befolkningen i upptagningsområdet?

Verktyg och stöd för en inkluderande och jämställd idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. Alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen säger att barn inte är små vuxna och de får extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 blir barnkonventionen även svensk lag.

Läs mer om RF-SISU Västernorrlands arbete med Barn- och ungdomsidrott.

Sidan publicerades: 7 december 2022

Kontakt

Håkan Melker

Idrottskonsulent

0104764903

Kontaktperson för anläggnings- och inkluderingsfrågor