Utmärkelser

Sidan uppdaterades: 21 april 2023

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom distriktsidrotten samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap/deltagande i idrottens föreningsliv.

Vid bedömning av ledarinsatserna ska beaktas:
- Antalet år som ledare med kvalificerat uppdrag
- Resultatet av ledarinsatserna
- Personens föredöme i ledarrollen
- Uppgifter i över- och sidoordnad idrottsorganisation ska räknas som särskild
merit
- Bestraffning enligt RF:s stadgar lägges till last, dock inte så att det helt omöjliggör
för aktuell person att erhålla utmärkelser.

Förtjänstdiplom

Kriterier: Förtjänstdiplomet får tilldelas person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i distriktsförbundsorganisation under minst 5 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 10 år.

Förtjänstdiplomet får även tilldelas SDF eller förening i samband med 25-årsjubileum. Det får även, med särskild text, tilldelas person, organisation/företag, som gagnat idrotten.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av förbundets chefstjänsteman.
Ansökan skall inlämnas senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag.

Beslut
om tilldelning fattas av det organ eller den person till vilket Distriktsförbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten.
Utdelning Förtjänstdiplomet kan utdelas an förbundsrepresentation.

Förtjänsttecken i silver

Kriterier: Förtjänsttecken i silver får tilldelas person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 10 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 15 år.

Förtjänsttecken i silver tilldelas om den föreslagne har minst 15 respektive 20 års ideellt arbete i förbund eller förening tilldelas utan att förtjänstdiplom erhållits. I sådant fall tilldelas både förtjänstdiplom och förtjänsttecken i silver.

Ansökan, se förtjänstdiplom
Beslut, se förtjänstdiplom
Utdelning ska ske av förbundsrepresentant

Förtjänsttecken i guld

Kriterier: Förtjänsttecken i guld får tilldelas person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och förtjänsttecken i silver och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 20 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 25 år.

Förtjänsttecken i guld tilldelas om den föreslagne har minst 25 respektive 30 års ideellt arbete i förbund eller förening tilldelas utan att tidigare utmärkelse erhållits. I sådant fall tilldelas både förtjänstdiplom, förtjänsttecken i silver och förtjänsttecken i guld.

Förtjänsttecknet i guld är distriktets högsta utmärkelse och ligger till grund för att kunna söka RF:s högsta utmärkelse.

Ansökan, se förtjänstdiplom
Beslut, se förtjänstdiplom
Utdelning ska ske av förbundsrepresentant

Bordsstandaret

Kriterier: Bordsstandaret får tilldelas person, som nedlagt ett mångårigt förtjänstfullt arbete. Standaret tilldelas personen i samband med vederbörandes 50-årsdag.

Till SDF eller förening får bordsstandaret utdelas i samband med 50-årsjubileum.

Om särskilda skäl föreligger får bordsstandaret utdelas vid annat tillfälle samt användas vid extern representation.

Bordsstandaret kan inte sökas!

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen, eller det organ eller den person till vilket Distriktsförbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten.

Utdelning sker av förbundsrepresentant i samband med uppvaktning eller annan representation.

Riksidrottsförbundets högsta förtjänsttecken

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken är den högsta utmärkelse som delas ut inom den svenska idrotttrörelsen. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund eller distriktsförbund och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet. Nästa utdelning sker i maj 2023.

Förtjänsttecknet kan tilldelas:

  • dels den som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.
  • dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i DF, SISU-D eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
  • dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år.
  • dels den som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell, (ej inom norden).
  • dels den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.
  • Endast personer som fått sitt förbunds (SF:s eller DF:s) högsta utmärkelse kan normalt föreslås erhålla RF:s förtjänsttecken.

OBS Sista datum för att skicka in er kandidat till RF:s förtjänsttecken var den 15/9-2022, till oss på RF-SISU Västernorrland via mail till vasternorrland@rfsisu.se. Det var sedan RF-SISU Västernorrland alternativt SF:et som nominerade ledaren till RF förtjänsttecken.

Länk till mer information om Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Sidan publicerades: 15 november 2022