Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Med rörelsesatsningen i skolan vill vi skapa miljöer som tillåter barnen att använda sin fantasi och som uppmanar till lek och rörelse. Det kan handla om rörelseaktiviteter på skolgården, i skolkorridoren eller varför inte rörelserika skolvägar – allt för att få fler barn fysiskt aktiva och på så sätt göra dem mer välmående och ge dem bättre förutsättningar att prestera både i skolan och på fritiden.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, både för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av killarna och 22 procent av tjejerna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för att skapa mer rörelse i skolan.

Uppdraget – kraftsamla för rörelse

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att Riksidrottsförbundet ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelserikedom under skoldagen.

Daglig rörelse i, till och från skolan

Satsningen innebär en samverkan med skolan där vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Aktiviteterna ska dock inte bedrivas på ordinarie lektionstid.

Några exempel på insatser:

  • Organiserade rastaktiviteter, utformade för att i första hand locka elever som inte är aktiva.
  • Utbildning för skolpersonal i rörelserikedom.
  • Rörelsecoacher som leder aktiviteter i skolor.
  • Samordnare som skapar nätverksträffar med rektorer och elevhälsa.

RF-SISU Västerbotten leder rörelsesatsningen regionalt, i nära samverkan med kommuner och skolor. Vi vill gärna göra det genom eller tillsammans med skolornas egna idrottsföreningar och elevhälsan. Rörelsesatsningen samspelar med skolans uppdrag där det i läroplanen för grundskolan står: "Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen."

Fokus på barn i årskurs F till 6

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn nämligen vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Målet – vara aktiv, må bättre, leva längre

Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva, så att barnen på sikt ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

Läs mer om den nationella rörelsesatsningen.

Fler rörelsesatsningar i Västerbotten

Vid sidan av satsningen i skolan görs även andra insatser i Västerbotten för att främja rörelserikedom. Några exempel är Change the Game och Idrottens dag. Här kan du läsa mer om dessa satsningar.


Sidan publicerades: 15 november 2022

Om din skola behöver utbildning, tips eller inspiration för mer rörelse på er skola, kontakta Robert Lindberg.