Demokratisk styrning

Sidan uppdaterades: 2 januari 2024

Idrottsrörelsen behöver arbetat målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat om RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna förbund och föreningar. Koden kan tillämpas av såväl förbund som föreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda. Större föreningar med många medlemmar samt IdrottsAB förväntas följa koden. Mindre föreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Koden är ett komplement till RF:s stadgar, reglementen och övriga regler samt förbundens och föreningarnas motsvarigheter. Den anger en norm för god styrning.

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar Pdf, 600 kB.

RF's code for democratic governance (in English) Pdf, 600 kB.

Information om vår styrning

En del i arbetet med koden är att tillhandahålla samlad information om organisationens styrning. Här nedan hittar du information om RF-SISU Västerbottens styrning.

Styrelseledamöter RF-SISU Västerbotten

Länsidrottschef RF-SISU Västerbotten

Redovisning av verksamheten (årsredovisning, revisionsrapport, årsberättelse och verksamhetsinriktning, årsmötesprotokoll).

Stadgar RF-SISU Västerbotten Pdf, 174 kB.

Organisationsskiss RF-SISU Västerbotten (se bild nedan)

Riktlinjer om jäv

Syftet med riktlinjerna om jäv är att garantera objektivitet och saklighet inom RF-SISU Västerbottens verksamhet och därmed bidra till svensk idrotts trovärdighet.

Riktlinjerna avser att tydliggöra hur RF-SISU Västerbotten ska uppfylla de lagstadgade kraven om objektivitet i allmänhet och jävsfrågor i synnerhet. Riktlinjerna riktar sig till alla som deltar i RF-SISU Västerbottens verksamhet. Det vill säga ledamöter i RF-SISU Västerbottens styrelse, chefer och tjänstepersoner, eventuellt externt anlitad personal, med flera.

Här nedan hittar du dokumentet.

Riktlinjer om jäv för RF-SISU Västerbottens verksamhet.pdf

Sidan publicerades: 17 november 2022