Verksamhetsbidrag/SDF-bidrag

Sidan uppdaterades: 29 april 2024

Specialdistriktsförbund (SDF) med säte i Västerbotten kan söka bidrag från RF-SISU Västerbotten. Bidragen ger specialdistriktsförbunden ett grundbidrag för verksamheten som stimulerar till aktivitet men även till utvecklingen av föreningslivet. Verksamhetsanslaget baseras på antal föreningar, grundbidrag, lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) och antal SISU-timmar.

Redovisning av SDF-kurser

SDF som bedriver kurser enligt RF-SISU Västerbottens regler kan få bidrag. Redovisning av SDF-kurserna ska ske senast den 28 februari efterföljande år.

Regler för redovisning av SDF-kurser Pdf, 11 kB.

Ladda ner redovisningsblankett här Excel, 18 kB.

Redovisning av SDF-bidrag

Följande regeler gäller för nuvarande SDF-bidrag:

1. Belopp att fördela

Beloppet som finns att fördela fastställs i RF-SISU Västerbottens ekonomiska plan, vilken beslutas om på RF-SISU Västerbottens årsmöte. Läs mer om årsmötet.

2. Berättigade till bidrag

Verksamhetsbidrag fördelas endast till specialdistriktsförbund (SDF) med säte i Västerbotten. Huruvida ett förbund har säte i Västerbotten avgörs genom att ett av nedanstående kriterier uppfylls:
1. Förbundet har säte i Västerbotten registrerat hos Skatteverket.
2. Förbundet har kansli med adress i Västerbotten. Uppgiften hämtas från IdrottOnline.
3. Förbundet har ordförande boendes i Västerbotten enligt skatteverket. Uppgiften om vem som är ordförande hämtas från IdrottOnline.

3. Grundbidrag

Grundbidraget fördelas med 6 000 per idrott som inte är distriktsövergripande och med 3 000 till idrott som omfattar två eller flera distrikt.

4. Verksamhetsbaserat bidrag

Övriga medel, efter att grundbidraget räknats av, fördelas baserat på följande kriterier:

  • Antal föreningar 12 % – utgår från röstlängden för Västerbottens idrottsförbund för det aktuella året.
  • Kommunspridning 10 % – utgår från IdrottOnline register.
  • Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 30 % – utgår från siffrorna i verksamhetsberättelsen för RF-SISU Västerbotten, som i sin tur utgår från godkända aktiviteter genomförda med ett halvårs fördröjning (för 2018 beräknas LOK-stöden för hösten 2016 och våren 2017 och så vidare).
  • SDF-kurser, dagar 24 % – enligt separata bestämmelser, se bilaga 1.
  • Utbildningstimmar SISU 24 % - Utgår från SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse som i sin tur utgår från aktiviteter rapporterade i utbildningsmodulen i IdrottOnline.

5. Utbetalning

Förskott på verksamhetsbidraget, motsvarande halva föregående års bidrag, utbetalas senast 15 dagar efter RF-SISU Västerbottens årsmöte. Slutbetalning av verksamhetsbidraget sker senast sista augusti under förutsättning att verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse har lämnats in för verksamhetsåret.

6. Närvaro vid obligatoriska mötesplatser

För att erhålla hela bidraget förutsätts att idrotten varit representerad vid såväl RF-SISU Västerbottens årsmöte som vid SDF-konferens (eller motsvarande forum) under det aktuella året. Frånvaro från någon av dessa mötesplatser innebär en avräkning på en tredjedel per mötesplats av det totala bidraget. Medel som av denna anledning inte betalas ut förs till ej rekvirerade medel (se punkt 8).

7. Rekvirering

För att rekvirera bidraget behöver SDF:et skicka in sina handlingar (verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse) samt en redovisning över genomförda kurser. Handlingarna ska kommit in till kansliet senast sex månader efter SDF-verksamhetsårets utgång. Efter detta reduceras bidraget med 10 procent. Har handlingarna inte inkommit inom tolv månader från SDF-verksamhetsårets utgång dras bidraget in i sin helhet. Kurserna ska ha redovisats senast 31 januari för föregående år (se bilaga 1).

8. Ej rekvirerade medel

Medel som ej rekvireras ska med två års fördröjning tillföras ordinarie verksamhetsbidrag. Mindre del (max 10%) av ej rekvirerade medel kan läggas på stimulansåtgärder för förbund som till exempel inte rekvirerat medel eller som nystartat verksamhet.

Kontakt

Har du frågor kring SDF-bidrag, kontakta ekonomichef Carina Holmström.

Sidan publicerades: 31 oktober 2022