Bild på en bänk med skyltning om att hålla avstånd, vid en fotbollsplan

Återstartsstöd för föreningar

Sidan uppdaterades: 7 mars 2023

Syftet med "Projektstöd IF Återstart 2022-2023" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Stödet ska framför allt tillgängliggöras för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Tre huvudområden för föreningar att söka stöd från

  • Stöd till folkbildning och utbildning
  • Stöd till föreningsdemokrati
  • Stöd till IF i idrottssvaga områden
  • Stöd till att rekrytera, återrekrytera och behålla

Därutöver kan visst stöd nyttjas i relation till det övergripande syftet med stödet. Exempelvis för att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Stöd till folkbildning och utbildning

Projektstödet ska användas till att möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati. Folkbildning och utbildning som bidrar till att öka mångfalden bland ledare ska särskilt premieras.

Stöd till föreningsdemokrati

Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet i årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

Stöd till IF i idrottssvaga områden

Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar.

Stöd till rekrytering

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Så här ansöker ni

Ta kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Västerbotten för en inledande dialog där ni tillsammans resonerar om hur er satsning ska utformas. En överenskommelse görs om vilka insatser ni ska genomföra och därefter lämnas en formell ansökan in via IdrottOnline.

Sidan publicerades: 22 november 2022