Parasport och NPF

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

I RF-SISU Värmlands arbete med parasport bidrar vi med processledning, expertkompetens samt utbildning för föreningar och specialdistriktsförbund. Vi arbetar för att vi tillsammans vill skapa bästa möjliga förutsättningar och tillgänglighet för alla att delta inom idrottsrörelsen. Ta gärna kontakt med oss på RF-SISU Värmland om ditt förbund eller din förening vill starta och utveckla parasport.

Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Till 2025 vill RF-SISU Värmland ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättningar eller andra förutsättningar. En inkluderande idrott för alla, där föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Viktigt är att alltid se människan och utgå från varje individ.

Utgå från varje individ

RF-SISU Värmland vill få fler personer med funktionsnedsättning att börja idrotta. Om idrottsrörelsen kan skapa förutsättningar och möjligheter för inkludering av alla, så kommer fler personer att börja med idrott och därmed få en högre livskvalitet och en bättre hälsa.

Inom idrotten och i allt ledarskap är det alltid viktigt att inte generalisera, utan att alltid utgå från varje enskild individ. Detta oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Vad gör vi inom parasport i distriktet?

Värmlands idrottsföreningar är nyckeln för att vi ska lyckas inkludera fler människor till idrottsrörelsen. Därför fokuserar vårt arbete med parasport på att ge stöd och utbildning till de föreningar som vill etablera parasportverksamhet i Värmland, eller som redan har en etablerad verksamhet i sin förening.

Vi samverkar med Värmlands Parasportförbund och Svenska Parasportförbundet kring kompetensstöd och rekryteringsinsatser för att främja parasporten.

Kontaktperson i parasport

RF-SISU Värmland har en anställd sakkunnig tjänsteperson, Sofie Lindén, för parasport och NPF-diagnoser. Hennes primära uppgift är att stödja, utbilda och bilda idrottsföreningar som har en etablerad parasportverksamhet och/eller verksamhet för aktiva med NPF-diagnoser eller som vill utveckla sig inom dessa områden.

Sofie Lindén fungerar också som ett bollplank i strategiska frågor kring parasport och NPF-verksamhet i kontakt med bland annat föreningar, förbund och kommuner, detta i nära samarbete med Värmlands parasportförbund.

Har du frågor om exempelvis ledarskap och bemötande, utbildningar, funktionshinderlära, NPF-verksamhet, start av parasportverksamhet eller vill komma i kontakt med en förening som redan har en etablerad parasportverksamhet, kontakta Sofie Lindén på sofie.linden@rfsisu.se eller 010-476 47 24.

Stöd till utrustning för parasport

Riksidrottsförbundet har beslutat om ett stöd till utrustning för Parasport som syftar till att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan.

Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare.

Stödet kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 75 procent av den totala investeringskostnaden.

Läs mer om stöd till utrustning för parasport, på rf.se

Hur organiseras parasporten i distriktet?

Parasportförbundet organiserar idrott för personer med olika funktionsnedsättningar. Dessa är personer med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, synnedsättning samt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Merparten av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inte behovet av parasporten, men kan ha behov av ett anpassat ledarskap. Dövsportsförbundet organiserar idrott för personer med hörselnedsättning.

Flera specialidrottsförbund (SF) till exempel ridsportsförbundet, golfförbundet samt curlingförbundet har redan idag parasport inom sitt förbund. Flera SF tar nu över ansvaret för parasporten inom sin idrott. Exempelvis simförbundet, vilket också gör att vi tar steg framåt i vår gemensamma strategi 2025.

Läs mer om parasport på parasport.se

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Kontakt

Sofie Lindén

Idrottskonsulent och kontaktperson parasport/NPF

010-476 47 24

Idrottsansvar: Parasport, Ridsport

ParaMe

ParaMe är en webbplats av Parasport Sverige som informerar personer med funktionsnedsättning om möjligheterna till idrott och träning