Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 3 juni 2024

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige.

Verksamheten ska utgå ifrån barnets uttalade intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand. Träningen bör vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter, vilket minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna.

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en praktisk guide för barn- och ungdomsidrotten i Sverige. Riktlinjerna stöder den svenska idrottsrörelsens mål att bli den bästa i världen för alla åldrar. De finns till för att skapa en ungdomsverksamhet som respekterar barns rättigheter enligt barnkonventionen och de främjar idrottsrörelsens övergripande mål.

Riktlinjerna har utvecklats i samråd med specialidrottsförbunden (SF) och barnrättsorganisationer. Det är viktigt att komma ihåg att riktlinjerna inte beskriver specifika krav eller hur varje idrott ska bedrivas, eftersom detta varierar mellan olika idrotter.

Riktlinjerna består av fem huvudriktlinjer:

  1. Trygghet: Skapa säkra och välkomnande miljöer.
  2. Delaktighet: Främja deltagande och inflytande.
  3. Glädje: Uppmuntra inre motivation och långsiktig utveckling.
  4. Allsidighet: Främja varierad och lekfull idrott.
  5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid.

 

Utveckling före resultat

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.

Under senare år har en tydlig attitydförändring skett i svensk idrottsrörelse. Allt fler föreningar står bakom principen att tävla på barns villkor. Många av idrottsrörelsens specialidrottsförbund (SF) har sett över sina tävlingssystem och infört förenklingar och anpassningar. Mest omtalat är att ett antal lagidrotter beslutat att ta bort tabeller i serier och cuper med barn under 13 år.

Förändringarna har tillkommit utifrån aktuell forskning om barn och ungdomars utveckling. SF:n vill att fler ska ha roligt, må bra och utvecklas när de idrottar. På så sätt får de både fler aktiva och ökar chanserna att vinna fler framtida medaljer.

Barn är inte små vuxna

En gång i tiden utvecklades idrottsrörelsen av vuxna män för vuxna män. Mycket har hänt på vägen, men mycket av det vi gör idag kan fortfarande spåras till den tiden.

Det är viktigt att inte gissa sig till vad som är bäst i utveckling av barn och ungdomar, när forskning och utbildning finns att luta sig mot.

Artikel 31 i barnkonventionen – om barns rätt till lek, vila och fritid – är central för barn och ungas idrottande. Barnet ska, anpassat till sin ålder, få vara med, leka och utvecklas. Vuxna ska uppmuntra och erbjuda meningsfull fritidsverksamhet.

Barns rättigheter måste alltid respekteras. Det är vår skyldighet och vårt ansvar att alltid värna om barn, att beakta deras intressen och att behandla dem med lika värde och respekt.

Barnidrott eller ungdomsidrott?

Begreppet barnidrott brukar användas om idrottsverksamhet för utövare upp till tonåren. Därefter, upp till 25 års ålder, kallas verksamheten ungdomsidrott. Gränsen är dock inte statisk, eftersom alla människor utvecklas olika. Övergången mellan barnidrott och ungdomsidrott ska ske successivt med hänsyn till olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Därför är det viktigt att ledarna har kunskap om barn och ungdomars utveckling och betydelsen den har i och utanför idrotten.

Kom ihåg att idrott ska bidra till att vi mår bra, utvecklas och har roligt. Fokusera på långsiktig utveckling snarare än kortsiktiga resultat!

Sidan publicerades: 26 september 2022

Kontakt

Jonas Värm

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott samt regionalt idrottsombud

0704525696

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga.