Förtjänsttecken och utmärkelser

Sidan uppdaterades: 27 oktober 2023

För att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser hos föreningar och förbund inom distriktet samt för att uppmuntra till fortsatt ledarskap och deltagande i idrottens föreningsliv finns utmärkelser för personer, föreningar och specialidrottsdistriktsförbund att söka hos RF-SISU Uppland.

Fyll i den här blanketten Pdf, 151 kB. för att ansöka om förtjänstdiplom, förtjänstmedalj i silver eller förtjänstmedalj i guld. Skicka därefter din ansökan till RF-SISU Uppland via mejl till uppland@rfsisu.se Observera att du inte kan ansöka om bordsstandar.

Ansökan kan göras av representant för idrottsförening eller specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Ansökan ska vara RF-SISU Uppland tillhanda senast 40 dagar före beräknad utdelningsdag. Observera att inga ansökningar handläggs under perioden juni-augusti.

Beslut om tilldelning fattas av RF-SISU Upplands Distriktsidrottschef.

Förtjänstdiplom

Förtjänstdiplom kan tilldelas en person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbund under minst fem år eller i förening under minst 10 år. Förtjänstdiplom kan även tilldelas SDF eller förening i samband med 25-årsjubileum. Det får även, med särskild text, tilldelas person, organisation/företag, som gagnat idrotten.

Förtjänstmedalj i silver

Förtjänstmedalj i silver kan tilldelas en person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbund under minst 10 år eller i förening under minst 15 år. Förtjänstmedalj i silver får, om den föreslagne har minst 15 respektive 20 års ideellt arbete i förbund eller förening, tilldelas utan att förtjänstdiplom erhållits.

Förtjänstmedalj i guld

Förtjänstmedalj i guld kan tilldelas en person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och förtjänstmedalj/förtjänsttecken i silver och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbund under minst 20 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 25 år. Förtjänstmedalj i guld får, om den föreslagne har minst 25 respektive 30 års ideellt arbete i förbund eller förening, tilldelas utan att tidigare utmärkelse erhållits.

Bordsstandar

Bordsstandar kan tilldelas en person, som nedlagt ett mångårigt förtjänstfullt arbete. Till SDF eller förening får bordsstandaret utdelas i samband med 50-årsjubileum. Det går inte att ansöka om bordsstandar.

Jubileumsdiplom från RF

Föreningar och SDF som firar 50-, 75- och 100-årsjubileum har möjlighet att söka Jubileumsdiplom från Riksidrottsförbundet. Skicka ett mejl till uppland@rfsisu.se med uppgifter om föreningens namn och dess bildande. Skicka detta i god tid senast 40 dagar innan jubileet.

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som:

  • i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i RF-SISU distrikt eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år.
  • utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell styrelse (dock ej nordisk).
  • den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

Endast personer som fått sitt specialidrottförbunds (SF) eller distriktsidrottsförbunds (DF) högsta utmärkelse kan normalt föreslås erhålla Riksidrottsförbundets förtjänsttecken.

Ansökan

Ansökan gör du via den här blanketten och skickar den senast den 1 september via mejl till uppland@rfsisu.se eller via post till RF-SISU Uppland, Råbyvägen 77, 754 60 Uppsala. Nomineringen till RF gör RF-SISU Uppland alternativt det SF som ledaren tillhör.

Sidan publicerades: 8 november 2022

Ansökan

Fyll i den här blanketten för att ansöka om förtjänstdiplom, förtjänstmedalj i silver eller förtjänstmedalj i guld.