Bild: Kajsa Engdahl

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Sidan uppdaterades: 10 februari 2023

Projektstödet ger din förening ekonomiska förutsättningar att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i enlighet med utvecklingsresorna En ny syn på träning och tävling samt Ett stärkt ledarskap.

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för:

 • Ungdomsdelaktighet
 • Prova på fler idrotter
 • Jämställd och jämlik förening
 • Hållbar idrottsförening
 • Ledarstödjare
 • Trygghetsperson i förening
 • Världens bästa idrottsförening

Ungdomsdelaktighet

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för ungdomar 13-20 år. Föreningen kan få ett stöd på 5 000 kronor för att ungdomarna ska genomföra en workshop tillsammans med en idrottskonsulent från RF-SISU Uppland. Workshopen ger ungdomarna möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Ungdomarnas idéer och förslag ska presenteras för föreningens styrelse. Därefter finns möjlighet att söka ytterligare ekonomiskt stöd för det ungdomarna vill genomföra.

Prova på en annan idrott

Föreningar kan söka stöd för att, i samverkan med andra föreningar/sektioner, möjliggöra för en träningsgrupp med ungdomar 13-20 år att prova på en annan idrott. Aktiviteten ska genomföras vid minst tre tillfällen. Varje förening/sektion gör en egen ansökan och kan få ett stöd på 3 000 kronor vardera.

Jämställd och jämlik förening

Föreningar kan söka stöd för att utveckla sin verksamhet till att bli mer jämställd och jämlik. Jämlikhet omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Föreningen kan få ett stöd på 20 000 kronor för att genomföra satsningen som består av fyra steg:

 • Öka kunskapen genom föreläsningar och processer.
 • Fördjupa kunskapen genom arbete i lärgrupper.
 • Identifiera nuläget med en nulägesanalys.
 • Blicka framåt genom att sätta mål och skapa planer.

Läs mer om Jämställd och jämlik förening här

Hållbar idrottsförening

Föreningar kan söka stöd för att utveckla sin verksamhet till att bli mer hållbar. För idrottsrörelsen handlar hållbarhet om att vi ska ta ansvar för miljöpåverkan och bidra till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi. Föreningen kan få ett stöd på 20 000 kronor för att genomföra satsningen som består av fyra steg:

 • Öka kunskapen genom utbildningar/föreläsningar med efterföljande samtal.
 • Identifiera nuläget genom en nulägesanalys/självskattning, val av utvecklingsområde att fördjupa sig inom.
 • Fördjupa kunskapen genom arbete i lärgrupper.
 • Skapa en hållbarhetsplan.

Läs mer om Hållbar idrottsförening här

Ledarstödjare

Föreningar kan söka stöd för att utse två eller flera mentorer, så kallade ledarstödjare, som får till uppgift att stötta de andra ledarna i föreningen. Föreningen kan få ett ekonomiskt stöd på 20 000 kronor för att genomföra satsningen där ledarstödjarnas uppdrag är:

 • Besöka alla barn- och ungdomsledares träningar minst en gång per säsong.
 • Lära känna ledarna, till exempel arrangera gemensamma aktiviteter en till två gånger per säsong.
 • Bidra med stöd till ledaren för att skapa trygghet i ledaruppdraget och fånga upp eventuella utvecklings- och utbildningsbehov.
 • Delta på två-fyra träffar som arrangeras av RF-SISU Uppland.

Ledarstödjarna får gärna vara två eller flera personer som idag inte har ett mer omfattande ledaruppdrag i föreningen. Detta för att tänka nytt, möjliggöra för fler personer att engagera sig och för att ha en hållbar föreningsverksamhet som inte är beroende av ett fåtal personer.

Trygghetsperson i förening

Föreningar kan söka stöd för att utse två personer med rollen trygghetsperson. Stödets storlek är 20 000 kronor för att genomföra satsningen där trygghetspersonernas uppgifter är:

 • Skapa rutiner och ta fram styrdokument för föreningens proaktiva och reaktiva arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer.
 • Delta på två-fyra träffar som arrangeras av RF-SISU Uppland.

Med en trygg idrottsmiljö är förhoppningen att fler barn och ungdomar stannar kvar inom den organiserade idrotten.

Världens bästa idrottsförening

Föreningar kan söka stöd för att förebygga avhopp och få fler aktiva att stanna kvar inom idrotten. Föreningen kan få ett stöd på 35 000 kronor för att genomföra satsningen i fem steg:

 • Inhämta kunskap och skapa policy
 • Skapa förutsättningar för framgång
 • Folkbilda och utbilda
 • Praktisk föreningsutveckling
 • Utvärdering och handlingsplan

Föreningen kan få ett stöd på 5 000 kronor för att genomföra satsningen i ett steg:

 • Inhämta kunskap och skapa policy

Sidan publicerades: 14 november 2022

Kontakt

Stephen Odur

Projektledare Inkluderande idrott

0766967360