Foto: Tobias Sterner

Projektstöd IF Barn och ungdom

Sidan uppdaterades: 13 juni 2024

Projektstödet ger din förening ekonomiska förutsättningar att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i enlighet med strategi 2025. Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Observera att samtliga ekonomiska stöd inom Projektstöd IF Barn och ungdom är så kallade stimulansmedel, det vill säga ekonomiska stöd för att starta och genomföra utvecklingsarbeten.

Målgrupp

Målgrupperna är barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Ansökan

För att ansökan ska behandlas ska den utarbetas i samverkan med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. Ansökan för samtliga projektstöd görs i IdrottOnline. Ansökningar tas emot löpande fram till den 31 oktober 2025.

Beslut

RF-SISU Uppland fattar beslut en gång i månaden och din förening blir informerad om beslutet via mejl. I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan. 75 procent av stödet betalas ut i samband med beslut om ekonomiskt stöd. Resterande 25 procent betalas ut efter godkänd återrapport.

Återrapport

Föreningen ska återrapportera till RF-SISU Uppland inom en månad efter projektets slutdatum. Föreningar som inte har återrapporterat inom en månad kan inte söka och beviljas nya projektstöd. Om återrapporten inte är RF-SISU Uppland tillhanda senast två månader efter projektets slutdatum blir föreningen återbetalningsskyldig. Vad återrapporten ska innehålla beskrivs i beslutet.

Inriktningar inom Projektstöd IF Barn och ungdom

Det finns ått olika stöd som går att söka inom projektstödet:

 • Bilda ny förening
 • Inkluderande förening
 • Ledarstödjare
 • Långsiktig idrottsförening
 • Prova på annan idrott
 • Starta ny sektion
 • Trygghetsperson
 • Ungdomsdelaktighet

Bilda ny förening

Nybildade föreningar kan söka ett stöd på 5 000 kronor för föreningsutveckling. Stödet kan endast sökas en gång och senast två år efter att föreningen bildats.

Inkluderande förening

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd på upp till 10 000 kronor för att utveckla sin verksamhet till att bli mer jämlik. Jämlikhet omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Genomförande

Satsningen består av fyra steg:

 • Öka kunskapen genom föreläsningar och processer.
 • Fördjupa kunskapen genom arbete i lärgrupper.
 • Identifiera nuläget med en nulägesanalys.
 • Blicka framåt genom att sätta mål och skapa planer.

Ledarstödjare

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd på 10 000 kronor för att delta i satsningen Ledarstödjare. Satsningen innebär att föreningen utser två eller flera mentorer, så kallade ledarstödjare, som får till uppgift att stötta de andra ledarna i föreningen. Ledarstödjarna får gärna vara personer som idag inte har ett mer omfattande ledaruppdrag i föreningen.

Med stödet vill RF-SISU Uppland ge föreningar möjlighet att testa nya idéer för att inspirera och motivera fler personer att engagera sig som ledare samt för att få befintliga ledare i föreningen att stanna kvar längre.

Ledarstödjarnas uppdrag

Ledarstödjarna kan stötta inom större områden såsom ledarskap och kommunikation och kring mer praktiska frågor såsom utrustning och lokaler. Mer specifikt ska ledarstödjarna:

 • Lära känna ledarna genom att arrangera gemensamma aktiviteter såsom ledarträffar med olika teman och sociala aktiviteter till exempel teambuilding och korvgrillning.
 • Finnas som stöd för ledarna i att skapa trygghet kring ledaruppdraget och ledarteamet.
 • Fånga upp eventuella utvecklings- och utbildningsbehov.
 • Besöka föreningens barn- och ungdomsträningar.
 • Delta på minst två träffar som arrangeras av RF-SISU Uppland.
  • Kommande träffar är den 3 oktober och den 12 november.
 • I IdrottOnline Utbildning (webb eller app) redovisa de aktiviteter i satsningen som genomförs i lärgrupp (folkbildning).

För ansökan ska behandlas ska namn och mail-adress till ledarstödjarna framgå i ansökan.

Långsiktig idrottsförening

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd på upp till 10 000 kronor för att utveckla sin verksamhet till att bli mer hållbar inom ekonomi, miljö och social utveckling.

För idrottsrörelsen handlar hållbarhet om att vi ska ta ansvar för miljöpåverkan och att vi bidrar till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi. RF-SISU Uppland vill bidra till att idrottsrörelsen i Uppland blir mer hållbar och att:

 • föreningar är medvetna om de globala målen och Agenda 2030
 • föreningar arbetar aktivt för att förbättra de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska.

Genomförande

Satsningen består av fyra steg:

 • Öka kunskapen genom utbildningar/föreläsningar med efterföljande samtal.
 • Identifiera nuläget genom en nulägesanalys/självskattning, val av utvecklingsområde att fördjupa sig inom.
 • Fördjupa kunskapen genom arbete i lärgrupper.
 • Skapa en hållbarhetsplan.

Prova på annan idrott

Föreningar kan söka ett stöd på 2 000 kronor för att ett lag/en träningsgrupp ska prova på en annan idrott som tillhör Riksidrottsförbundet (RF).

Starta ny sektion

Föreningar kan söka ett stöd på 5 000 kronor för att starta en ny sektion.

Trygghetsperson

Föreningar kan söka ett stöd på 10 000 kronor för att delta i satsningen Trygghetsperson. Satsningen innebär att föreningen utser två personer, så kallade trygghetspersoner, som får till uppgift att verka för en trygg och inkluderande idrottsmiljö i föreningen.

Med satsningen vill RF-SISU Uppland ge föreningar extra stöd i arbetet med att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö. Med en idrottsmiljö där alla i föreningen känner sig trygga och inkluderande är förhoppningen att fler barn och ungdomar stannar kvar längre inom den organiserade idrotten.

Trygghetspersonernas uppdrag

Föreningen ska utse två trygghetspersoner med uppgift att:

 • Skapa och utveckla rutiner och ta fram eller gå igenom styrdokument, till exempel policy eller riktlinjer för föreningens proaktiva och reaktiva arbete om trygg idrott.
 • Fånga upp eventuella utvecklings- och utbildningsbehov.
 • Se till att föreningens medlemmar har kännedom om att trygghetspersonerna finns och vara en kontakt för föreningens medlemmar i trygghetsfrågor.
 • Delta på en introduktionsträff samt minst ytterligare en träff som arrangeras av RF-SISU Uppland.
 • I IdrottOnline Utbildning (webb eller app) redovisa de aktiviteter i satsningen som genomförs i lärgrupp (folkbildning).

För ansökan ska behandlas ska namn och mail-adress till ledarstödjarna framgå i ansökan.

Ungdomsdelaktighet

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd på upp till 20 000 kronor för en satsning på ungdomsdelaktighet. Satsningen ska främja ungdomars inflytande och uppmuntra ungt engagemang i föreningen.

Genomförande

Satsningen består av två steg:

 • En styrelseworkshop, med fokus på ungdomsdelaktighet, som leds av en idrottskonsulent från RF-SISU Uppland.
 • Genomförande av ett projekt initierat av föreningens ungdomar med handledning och stöd från en idrottskonsulent. Projektet ska genomföras i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

För att föreningen ska beviljas stöd ska styrelsen vara involverad i processen. Det ekonomiska stödet ska vara öronmärkt för ungdomsprojektet.

Projektstöd via SF

Föreningar kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF).

Sidan publicerades: 28 maj 2024