Foto: Kajsa Engdahl

Projektstöd IF Återstart

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

För att föreningar ska ha möjighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar efter coronapandemin finns Projektstöd IF Återstart.

Syftet med projektstödet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemin. Det innebär att stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Observera att projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av föreningens verksamhet. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Inriktningar inom återstartsstödet

Det finns fyra olika inrikningar att söka inom återstartsstödet.

Stöd beviljas inte till:

  • Kostnader för läger eller andra ordinarie verksamhetskostnader
  • Inköp av material för ordinarie eller sedan tidigare etablerad verksamhet
  • Individuella medlems- och träningsavgifter

Målgrupp

Huvudsaklig målgrupp är barn och ungdomar i åldern 7-25 år samt personer med funktionsnedsättning.

Ansökan

För att ansöka om Projektstöd IF Återstart ska du alltid börja med att ta kontakt med din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. Projektstödet går att söka till den 31 oktober 2023. 

Förbered ansökan i lärgrupp

Ansökan ska alltid förarbetas i samverkan med en idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. Använd gärna vår lärgruppsplan Projektstöd barn- och ungdomsidrott Pdf, 2 MB. som stöd i planeringsarbetet.

Beslut

RF-SISU Uppland behandlar ansökningar löpande och fattar beslut en gång i månaden. Din förening blir informerad om beslutet via mejl. I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan.

Återrapport

Din förening ska återrapportera till oss enligt överenskommelse.

Projektstöd via SF

Föreningar kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF).

Stöd att söka finns inom följande inriktningar:

Stöd till folkbildning och utbildning

Projektstödet ska användas till att möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati. Folkbildning och utbildning som bidrar till att öka mångfalden bland ledare ska särskilt premieras.

Stöd till föreningsdemokrati

Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet i årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar. Ett område kan i detta sammanhang betraktas som idrottssvagt utifrån graden av idrottsföreningsdeltagande och/eller att det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv. Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

Stöd till idrottsföreningar att rekrytera, återrekrytera eller behålla medlemmar

Utöver de tre ovannämnda inriktningarna kan även stöd beviljas föreningar som gör insatser för att rekrytera, återrekrytera eller behålla medlemmar till verksamheter som påverkats av coronapandemins effekter.

Sidan publicerades: 8 november 2022