Foto: Bildbyrån

#allaskaharåd

Sidan uppdaterades: 10 januari 2023

Att delta inom idrotten medför nästan alltid en kostnad. För att alla barn och ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att idrotta kan idrottsföreningar ansöka om ekonomiskt stöd hos RF-SISU Uppland.

Enligt FoU-rapporten Idrottens Pris (2014) Pdf, 2 MB. lägger Svenska folket i genomsnitt cirka 7 600 kronor om året på idrottsrelaterad verksamhet där medlemsavgifter och idrottsresor är de största kostnaderna. Även om kostnaderna för idrott kan hållas nere tack vara ideella ledare och stödet från samhället finns det barn och ungdomar som står helt utanför idrottsrörelsen på grund av de avgifter som idrottandet medför. Läs en sammanfattning av FoU-rapporten Idrottens pris på Centrum för Idrottsforsknings webbplats

Idrott för alla

Idrottsrörelsen vill vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Genom stödet #allaskaharåd vill RF-SISU Uppland göra det möjligt för alla barn och ungdomar att, på lika villkor, delta i idrottslig verksamhet. Idrottsföreningar kan ansöka om stöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Ansökan och riktlinjer

  • Ansökan om ekonomiskt stöd ska göras av idrottsföreningen och inte av den enskilda utövaren. Ansökan ska göras via den här blanketten Pdf, 71 kB. och mejlas till uppland@rfsisu.se eller skickas med post till RF-SISU Uppland.
  • Ansökande förening ska vara medlem i ett specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).
  • Den person som ansökan avser ska vara mellan 7 och 25 år. Utövare med funktionsnedsättning kan vara äldre än 25 år.
  • De medel som söks får endast avse medlems- och/eller träningsavgift. Belopp som kan sökas är avgift för medlemskap samt max 500 kronor för träningsavgift. Maxbelopp som kan sökas är 20 000 kronor per förening per år. Beviljat stöd kan aldrig övergå den faktiska kostnaden.
  • Max en person per ansökan. Den person som föreningen söker stöd för ska EJ namnges i ansökan.

Översyn av deltagaravgifter

I samband med att föreningen ansöker om det ekonomiska stödet #allaskaråd kan RF-SISU Uppland erbjuda hjälp med att göra en översyn av föreningens deltagaravgifter. Kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland för mer information.

Sidan publicerades: 26 september 2022

Kontakt

Jonas Värm

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott samt regionalt idrottsombud

0704525696