Vår Miljöpolicy

Sidan uppdaterades: 25 oktober 2022

RF-SISU Stockholm eftersträvar en miljömedvetenhet både hos personalen samt distriktets förbund. Vi ska påverka idrotten i distriktet att verka för ett ekologiskt hållbart samhälle och driva utvecklingen på miljöområdet framåt.

Vårt systematiska miljöarbete består av sju delar; miljöutredning, miljöpolicy, miljömål, handlingsplan, verkställa rutiner, uppföljning och revidering.

Systematiskt miljöarbete

RF-SISU Stockholm ska internt och externt verka för att miljön tillvaratas på bästa sätt genom att:

  • Bidra till minskad miljöpåverkan samt ökad miljömedvetenhet hos både personalen och distriktets förbund
  • Vi följer tillämpliga lagar och föreskrifter samt bevakar och deltar i diskussioner på miljöområdet inom idrottsvärlden
  • Väga in miljöhänsyn i alla våra beslut
  • Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt
  • Återanvändning och återvinning ska underlättas
  • Vid val av produkter och leverantörer ska vi aktivt välja de alternativ som är mest miljöanpassade
  • Vid resor och transporter ska miljöaspekten beaktas
  • Vår energiförbrukning ska i allt väsentligt bygga på förnyelsebara energikällor
  • Ständigt och självkritiskt granska, utveckla och förbättra vårt miljöarbete som ska vara förebyggande och öppet med ständig förbättring i fokus
  • Vi ska inspirera vår personal samt olika samarbetspartners att utveckla sitt miljöarbete

Sidan publicerades: 20 oktober 2022