Demokratisk styrning

Sidan uppdaterades: 13 maj 2024

Idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat om RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer, som RF-SISU Stockholm, sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna idrottsförbund och idrottsföreningar. Koden tillämpas av RF-SISU Stockholm och övriga distriktsförbund, från och med 2023, och kan även tillämpas av såväl specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som idrottsföreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda. Större idrottsföreningar med många medlemmar samt Idrotts-AB förväntas följa koden. Mindre idrottsföreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Koden är ett komplement till RF-SISU Stockholms stadgar, reglementen och övriga regler samt idrottsförbundens och idrottsföreningarnas motsvarigheter. Den anger en norm för god styrning.

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar (PDF)Länk till extern webbplatsLänk till ett dokument

RF's code for democratic governance, in English (pdf)Länk till extern webbplatsLänk till ett dokument

Information om vår styrning

En del i arbetet med koden är att tillhandahålla samlad information om organisationens styrning. Här nedan hittar du information om RF-SISU Stockholms styrning.

Distriktsidrottschef för RF-SISU Stockholm är Cinnika Beiming som leder arbetet på kansliet. Styrelsen för RF-SISU Stockholm har inga arvoden.

 

Sidan publicerades: 6 december 2022