Valberedningen

Sidan uppdaterades: 2 juni 2023

Valberedningens arbete

Valberedningen väljs av medlemmarna på årsmötet och har ett av de viktigaste uppdragen man kan ha i en förening, nämligen att ta fram förslag på lämpliga kandidater till de val som ska göras på årsmötet. Det omfattar även förslag på mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare) samt i förekommande fall förslag till styrelsearvode. Det är viktigt att få ihop ett starkt team med olika kompetenser och som tillsammans kan arbeta för att förvalta och utveckla föreningen utifrån den verksamhetsidé och den värdegrund som medlemmarna kommit överens om.

Föreningens medlemmar kan med fördel på årsmötet besluta om riktlinjer eller instruktioner till valberedningen, med anledning av vad klubben anses behöva de närmaste åren; till exempel styrelseledamöter som förstärker ekonomin, förbättrar kommunikationen, förbättrar jämställdheten, förbättrar speglingen av verksamheten och så vidare. Detta styrmedel revideras sedan löpande under åren som följer. Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till förtroendeuppdrag i föreningen. Valberedningen bör bestå av kvinnor och män samt ha bred förankring i föreningen.

I samband med valberedningsarbetet behöver man vara uppmärksam på eventuella jävsförhållanden (att agera för eller emot personer som man har en särskild relation till, partiskhet) och om och i vilka lägen det kan vara aktuellt med tystnadsplikt.

Beslut som fattas i samband med valberedningsarbetet protokollförs. Sträva efter enighet för förslagen men respektera avvikande uppfattning. Majoritetsbeslut gäller, men den som har avvikande uppfattning kan reservera sig till protokollet.

Valberedningens verksamhetsår

För att göra ett bra valberedningsarbete är det bra att följa en arbetsordning under tiden från det att valberedningen utses i samband med årsmötet år 1 till dess att man slutför sitt uppdrag i samband med årsmötet år 2.

 

Konstituerande möte, planering

I samband med valberedningens inledande möte upprättas detaljerad tidplan för arbetet. Försök sätta er in i föreningens verksamhet genom att delta vid föreningens möten för att lyssna och informera om arbetet. Lägg ut kontaktuppgifter och tidplan på föreningens hemsida.

Kartläggning

Utvärdera styrelsens insats mot uppdraget genom att läsa protokoll och delta vid styrelsemöten (enligt styrelsens beslut) samt bilda en uppfattning om ledamöternas engagemang och delaktighet. Intervjua ledamöter och andra berörda personer i föreningen.

Analysarbete

Första steget i beredningsarbetet blir att komma fram till vilka kompetenser behöver styrelsen ha och ställa frågan till styrelsens avgående ledamöter om de står till förfogande för omval eller inte. Är de lämpliga och vilka nyval behövs?

Inhämta förslag från medlemmarna

Inventera vilka olika kompetenser som finns hos medlemmarna. Informera om ert arbetet och ta in förslag på kandidater.

Träffa de föreslagna kandidaterna

Intervjua kandidater och redogör för uppdragets krav på tid, engagemang och ev. förmåner. Försök att ge en realistisk bild av uppdraget men lika viktigt är det att framhålla hur utvecklande ett förtroendeuppdrag kan vara.

Värdera kandidater utifrån exempelvis:

  • Efterfrågad kompetens
  • Idrottslig erfarenhet
  • Tid, intresse och motiv för uppdraget
  • Erfarenhet från offentlig verksamhet/näringsliv
  • Samarbetsförmåga

Sträva efter en styrelse där ledamöterna har olika bakgrund, yrkeserfarenhet, ålder, etnicitet. Det är även en fördel att styrelsens ledamöter tillsammans har olika kompetenser samt representerar olika delar av föreningen. En jämn könsfördelning mellan kvinnor och män är att föredra.

Informera medlemmarna

Valberedningen bör presentera sitt förslag senast i samband med övriga handlingar inför årsmötet. Kandidaterna kan med fördel presentera sig själva med en kort beskrivning av deras bakgrund, yrke, utbildning, erfarenheter inom idrotten och vad de vill tillföra styrelsen.

Delta på årsmötet

Vid årsmötet ska valberedningen beskriva sitt uppdrag och arbete samt lämna sitt förslag på kandidater (nominera). Respektera att medlemmar givetvis har rätt att nominera andra kandidater.

Sidan publicerades: 13 oktober 2022