Stagar - medlemsavtalet

Sidan uppdaterades: 2 juni 2023

Föreningens stadgar är medlemmarnas avtal om hur demokratin ska fungera och säkras. Stadgarna syftar också till att ge vad ordet betyder – stadga.

För idrottsföreningar som är medlemmar i specialidrottsförbund finns Riksidrottsförbundets, RF:s, stadgemall för idrottsföreningar.

Varje förening antar de stadgar de vill ha, men om de inte ”rimmar” med RF:s stadgemall finns risken att föreningen inte kan vara medlem i sitt specialidrottsförbund.

Eftersom stadgarna är föreningens viktigaste styrmedel, tillsammans med lagar och förordningar, bör de återkommande ses över. Vill ni ha hjälp med detta kan ni kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Stockholm.

Sammanfattningsvis kan/bör stadgarna innehålla följande moment:

 • Föreningens ändamål (varför finns föreningen, vad är dess syfte?).
 • Föreningens namn och hemvist.
 • Vem som är firmatecknare.
 • Hur stadgarna kan förändras.
 • Hur föreningen kan upplösas.
 • Hur man kan bli medlem i föreningen och vilka rättigheter respektive skyldigheter medlemmen har.
 • Hur en medlem utträder ur föreningen och hur medlemskapet kan upphöra.
 • Hur medlemsavgiften bestäms.
 • Antal revisorer.
 • Hur styrelsen väljs, antal personer i styrelsen och mandattid.
 • Hur styrelsen kan fatta beslut.
 • Föreningens verksamhets- och räkenskapsår.
 • Ärenden på föreningens årsmöten.
 • Vad som ska hända med föreningens tillgångar om föreningen upplöses.

Att fundera över

Hur väl överensstämmer din förenings stadgar med RF:s stadgemall?
När reviderades (ändrades) stadgarna senast?
Vilka i din förening är bäst lämpade att se över stadgarna?

Sidan publicerades: 2 juni 2023