Koll på läget

Sidan uppdaterades: 22 september 2023

Har er föreningsstyrelse koll på läget? Här följer några påståenden att samtala om med koppling till grundläggande föreningskunskaper. Kunskaper som bör finnas i varje styrelse för att säkerställa en demokratisk och långsiktigt hållbar verksamhet med delaktiga och engagerade medlemmar.

Avsätt gärna tid gemensamt, t ex i samband med ett styrelsemöte, för att reflektera, ta ställning och samtala om era kunskaper. Det går även bra att sprida ut samtalen på flera tillfällen och genomföra dem som lärgrupp. I de fall ni upptäcker att ni saknar kunskaper kan ni under tiden fram till nästa möte ta reda på mer och samtala vidare när ni ses.

Med hjälp av Åsiktskort ska vi spegla hur bra koll på läget ni har i er styrelse. Åsiktskort är ett verktyg som stimulerar till öppenhet och att bättre ta tillvara alla gruppmedlemmars olika tankar och åsikter.

Genomförande

 1. Öppna de digitala Åsiktskorten i mobilen genom att skanna QR-koden;
  1 = Stämmer inte alls
  2 = Stämmer till viss del
  3 = Stämmer till stor del
  4 = Stämmer helt
 2. Utse en samtalsledare som presenterar ett påstående i taget
 3. Var och en i gruppen funderar enskilt och skrollar fram till sitt valda kort
 4. När alla är klara visar alla sitt valda kort samtidigt
 5. Samtala om utfallet, förklara och motivera ditt val
 6. Notera särskilt eventuella aktionspunkter som kommer fram i samtalen och som ni kan jobba vidare med. Behöver ni vägledning och hjälp kan ni kontakta er konsulent på RF-SISU Stockholm

Påståenden att ta ställning till:


Föreningen

 • Eftersom vår förening är en juridisk person är vi väl insatta i vad det betyder för medlemmarna och för oss som styrelseledamöter.
 • I vår förening får alla medlemmar delta i den idrottsliga verksamheten enligt likhetsprincipen.
 • Våra revisorer är kunniga och följer regelbundet föreningens och styrelsens arbete.
 • Revisorerna för tillgång till föreningens alla handlingar, men de är också medvetna om sin tystnadsplikt.

Styrelsen

 • Vi har en god arbetsfördelning inom styrelsen där varje ledamot har en specifik uppgift.
 • Vi följer en arbetsordning eller ett årshjul där det tydligt framgår vilka frågor som behöver hanteras under året.
 • Vi är medvetna om att vi har ett gemensamt (kollegialt) ansvar för föreningens skötsel.
 • Styrelseledamöterna vet hur de ska agera för att undgå att bli personligt ansvariga.

Stadgar

 • Våra stadgar ses över med jämna mellanrum och anpassas till den verklighet vi lever i.
 • Om vi vill ändra på våra stadgar vet vi hur detta ska hanteras för att det ska ske på rätt sätt.

Årsmöte

 • Genom olika åtgärder gör vi våra årsmöten så attraktiva att de ständigt känns välbesökta.
 • Vi använder vår hemsida för att informera om årsmötet och även tillhandahålla olika årsmöteshandlingar.
 • Våra medlemmar vet var de hittar föreningens årsmöteshandlingar.
 • Vi har inför varje årsmöte koll på röstlängden, det vill säga de medlemmar som betalat sin årsavgift och därmed är röstberättigade.
 • Vi har bra rutiner för hur årsmötesprotokoll såväl görs tillgängligt som arkiveras på ett tillfredställande sätt.

Valberedning

 • Vår valberedning jobbar under hela året och inte bara under en kort period precis innan årsmötet.
 • Vår valberedning brukar vara representativ för våra medlemmar avseende kön, ålder och intresseområden.

Sidan publicerades: 22 juni 2023

QR-kod till digitala Åsiktskort