Frågor och svar

Sidan uppdaterades: 21 september 2023

Genom att ha koll på grunderna i hur en idrottsförening är uppbyggd och fungerar klara man sig långt. Men ibland dyker det upp frågor som gör en osäker. Här har vi försökt samla svar på några vanliga frågor som ofta kan dyka upp kring bland annat medlemskap, stadgar, årsmöte, styrelse, valberedning och sektioner.

Medlemskap

Vem kan bli medlem i en idrottsförening?

Alla har rätt att bli medlem i en idrottsförening. Styrelsen kan neka om man kan anta att medlemmen kommer att motarbeta föreningen.

Måste alla ledare i föreningen vara medlemmar?

Nej, men det är önskvärt och det ligger i en ideell förenings intresse att alla som deltar i verksamheten även är medlemmar.

Har föreningens medlemmar alltid rätt att läsa styrelsens protokoll?

Nej, det är styrelsen som bestämmer vem som får läsa protokollen. Revisorn har däremot den rätten.

Vem bestämmer i en idrottsförening?

Årsmötet, det vill säga medlemmarna, är föreningens högsta beslutande organ. När årsmötet inte är samlat är det styrelsen bestämmer, men behöver då utgå ifrån de riktlinjer och prioriteringar som årsmötet har fastställt i verksamhetsplanen och de ekonomiska prioriteringarna.

Vem bestämmer om medlemsavgiften?

Det är medlemmarna på årsmötet som bestämmer om medlemsavgiften. Däremot kan styrelsen besluta om avgift för att delta i verksamheten, så kallad tränings- eller terminsavgift.

Kan medlemsavgiften i en idrottsförening vara noll?

Att bli medlem i en förening kräver att du aktivt uttrycker din vilja att bli medlem (för att förstå sina rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskapet). Detta kan en göra, men måste inte, genom att betala in medlemsavgiften som är beslutat på årsmötet. Även andra viljeuttryck att bli medlem kan godtas, t ex ett skriftligt intygande.

Stadgar

Måste en idrottsförening registreras för att vara giltig?

Nej, en förening blir juridisk person genom bildandet. En registrering med organisationsnummer krävs dock om föreningen önskar bli medlem inom Riksidrottsförbundet (RF).

Måste en idrottsförening vara ansluten till Riksidrottsförbundet (RF)?

Nej, men då kan man heller inte ta del av idrottens stöd eller delta i idrottens verksamhet.

Måste en idrottsförening ha en ordförande?

Ja, det får antas att så är fallet. Ordförande kan väljas av årsmötet eller utses inom föreningen beroende på vad som anges i stadgarna.

Kan föreningens ordförande vara politiskt aktiv om det står i föreningens stadgar att föreningen ska vara politiskt obunden?

Ja, ordföranden är inte föreningen.

Om en förening ska vara organiserad i sektioner/kommittéer måste detta då framgå av stadgarna?

Nej, det finns inget krav på det, men det kan vara att rekommendera (se RF:s stadgemall).

Kan en sektion ha ett eget namn/firma?

Nej, inte i formell mening. Alla avtal ska ingås i föreningens namn/firma.

Alla medlemmar lämnar föreningen utom Ada – kan hon driva föreningen vidare?

En förening behöver ha minst tre medlemmar, vilket gör att styrelsen (innan de lämnar föreningen) först bör kalla till årsmöte för att lägga ned föreningen.

Årsmötet

Vem har tolkningsföreträde i frågan om vilka som har rösträtt när årsmötets röstlängd ska fastställas?

Det är styrelsens förslag till röstlängd som röstar på årsmötet om någon medlem ska tillkomma eller strykas. Förslaget till röstlängd bör först kontrolleras mot medlemsmatrikeln.

Har vårdnadshavare rätt att företräda sitt omyndiga barn på föreningens årsmötet?

Ja, om föreningens stadgar medger det och barnet är röstberättigat. Men det bästa är att även vårdnadshavaren är medlem.

Vem bestämmer över föredragningslistan på årsmötet?

Styrelsen lämnar ett förslag till föredragningslista och årsmötet beslutar. I stadgarna finns uppgifter om vilka punkter som ska finnas med.

Vem beslutar om föreningens verksamhetsplan och budget?

Årsmötet beslutar om verksamhetsplan med ekonomiska prioriteringar men inte om detaljerad budget. En budget är en prognos över planerade ekonomiska händelser och är styrelsens verktyg för att ha koll på föreningens ekonomi.

Kan ett årsmöte välja om en styrelseledamot som vid samma möte inte beviljats ansvarsfrihet?

Ja, men det kanske inte är lämpligt beroende av anledningen till att ansvarsfrihet inte beviljats.

Vem är det som väljer vem som ska vara ordförande för föreningen?

Enligt RF:s stadgemall är det årsmötet som väljer ordförande, men en förening kan i sina stadgar ange att årsmötet väljer styrelseledamöter, och att styrelsen inom sig utser ordförande och övriga befattningshavare.

Om årsmötet inte kan nominera personer till val av valberedningen, måste man då kalla till ett nytt årsmöte?

Ja, endast ett årsmöte kan välja personer till valberedningen.

Styrelsen

Måste man vara medlem i en förening för att kunna bli vald till ledamot i styrelsen?

Ja, enligt RF:s stadgemall ska man vara röstberättigad medlem för att kunna väljas.

Kan en styrelseledamot avsättas genom styrelsebeslut?

Nej, det kan bara årsmötet göra. Däremot beslutar styrelsen om de olika funktionerna inom styrelsen (t ex sekreterare, kassör, vice ordförande).

Kan medlem som även är styrelseledamot uteslutas ur föreningen genom styrelsebeslut?

Ja, styrelsen har rätt att utesluta medlem. Men, eftersom det är årsmötet som valt styrelseledamoten, är det årsmötet som också kan avsätta hen. Ett sätt att göra det är att styrelsen kallar till extra årsmöte för beslut om att avsätta och förbereda fyllnadsval. Alternativt kan styrelsen först ge ledamoten möjlighet att själv avgå.

Är det styrelsens ansvar att medlemmarna följer föreningens värdegrund?

Nej, det är medlemmens ansvar att följa värdegrunden, men styrelsen ska verka för att den är känd bland medlemmarna.

Kan man som styrelseledamot bli personligen ansvarig för föreningens skulder?

Huvudregeln är att den juridiska personen (föreningen) ansvarar med sina tillgångar för föreningens skulder. Personligt ansvar för betalning av föreningens skulder kan bli aktuellt först om styrelsens ledamöter inte sköter föreningen på ett normalt aktsamt sätt (t ex inte ser till att betala skatter och avgifter).

Kan ledamöter i styrelsen bli skadeståndsansvariga om ett årsmöte inte ger styrelsen ansvarsfrihet?

Ja, men det förutsätter att föreningen (genom ny styrelse) inom ett år väcker en skadeståndstalan.

Valberedningen

Måste föreningen ha en valberedning?

Ja, enligt RF:s stadgemall.

Vem föreslår ledamöter till valberedningen?

Det är medlemmarna på årsmötet som föreslår ledamöter till valberedningen.

Har valberedningen rätt att sitta med på styrelsens möten?

Nej, men man kan delta på inbjudan av styrelsen.

Har valberedningen rätt att läsa styrelsens protokoll?

Nej, någon sådan rätt finns inte. Det är styrelsen som bestämmer om valberedningen ska få läsa protokollen.

Hela styrelsen avgår med omedelbar verkan. Kan valberedningen i samråd med revisorerna sköta föreningen tills ny styrelse väljs?

Nej, styrelsen måste först kalla till ett (extra) årsmöte. Det måste alltid finnas en beslutsmässig styrelse, vilket gör att minst halva styrelsen måste vara kvar tills ny styrelse valts.

Sektioner och lag

Kan en sektion upprätta en egen budget?

Ja, föreningsstyrelsen kan delegera till underorgan (t ex sektion) i föreningen som, inom av styrelsen fastställda ramar, upprättar ”egen” budget. Det är dock föreningens styrelse som ansvarar för föreningens budget och i den ingår sektionens budget.

Äger föreningens ishockeysektion sin plats i serien och hockeylagens tröjor?

Nej, det är föreningen (den juridiska personen) som äger allt.

Tillhör en lagkassa alltid föreningen, även om det är föräldrar i laget som drar in pengarna och administrerar kassan?

Om pengarna i lagkassan dras in i föreningens namn (t ex loppis, artikelförsäljning, lotterier etc.) är det föreningens tillgångar och ska redovisas i föreningens ekonomi. Skötseln av lagkassan bör i sådant fall delegeras av styrelsen till föräldrarna i fråga. Ett lag/grupp eller enskild idrottsutövare, som slutar eller flyttar till annan förening får inte behålla någon del av lagkassa. Man kan således inte heller kräva att nya medlemmar ska behöva köpa in sig för att kunna få ta del av föreningens medel.

Sidan publicerades: 31 mars 2023