Vi arbetar för idrottens bästa

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) arbetar vi på RF-SISU Sörmland för att idrottsföreningar och förbund ska ha bra förutsättningar att bedriva idrott. En av våra viktigaste uppgifter är att företräda idrottsrörelsen i gemensamma frågor som rör idrottens förutsättningar och utveckling.

Det intressepolitiska påverkansarbetet är sammankopplat med Strategi 2025, idrottsrörelsens förändringsresa. Målet är ett livslångt idrottade i förening - idrott för alla hela livet. Det ställer krav på att idrottsföreningarna ska klara av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott för alla åldrar, oavsett ambitionsnivå. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige och ett starkare Sörmland. För att klara målet behöver vi stöd från samhället.

Exempel på intressepolitiska frågor som vi på RF-SISU Sörmland jobbar med:

 • Vision Sörmland – Sveriges friskaste region 2025.
  Region Sörmland och kommunerna i samarbete med andra aktörer, däribland RF-SISU Sörmland, har en vision om att Sörmland ska bli landets friskaste region. Höga ohälsotal bland vuxen befolkning, låga utbildningsnivåer och relativt hög alkoholkonsumtion är några av de utmaningar som finns i regionen. I de kommuner där utmaningarna är som störst ser vi också att barn- och ungdomar idrottar minst. Inom ramen för vision Sörmland bedriver vi påverkansarbete gentemot politiker och tjänstepersoner i syfte att påverka den regionala politiken så att en regional idrottspolitisk plan tas fram.
 • Idrottspolitiska program
  Vi har som mål att alla våra elva kommuner i distriktet ska ha ett idrottspolitiskt program och en idrottsstrategisk grupp. Idag har över hälften av kommunerna ett idrottspolitiskt program och tre av kommunerna en idrottsstrategisk grupp. Den idrottsstrategiska gruppen ska bestå av politiker, tjänstepersoner samt representanter från SRF-SISU Sörmland och eventuell samorganisation eller liknande. Gruppens uppgift är att träffas regelbundet för att lyfta aktuella strategiska frågor som rör idrotten i kommunen.
 • Anläggningsfrågan
  Anläggningsfrågan prioriteras i vårt intressepolitiska arbete. Det råder stora behov av upprustning av befintliga idrottsanläggningar i alla distriktets kommuner samt att det finns stora behov av att få med idrotten i planeringsprocesserna inför uppförandet av nya anläggningar.
 • Stödet till idrotten
  Stödet till idrotten prioriteras under perioden. Kommunerna står inför stora utmaningar vad gäller lagstadgade verksamheter som rör skola och omsorg. Vi måste hela tiden säkerställa att stödet till idrotten står sig starkt och att subventionerna av idrottsytor och hallar är höga samtidigt som kontantstödet till föreningarna hålls på en hög nivå.

Läs mer på Riksidrottsförbundets webb

RF-SISU Sörmlands intressepolitiska arbete utgår vi från Riksidrottsförbundets intressepolitiska program och gör lokala anpassningar till den sörmländska verkligheten.

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du fördjupad läsning om de intressepolitiska frågor som vi driver tillsammans med RF, gemensamt för hela den svenska och sörmländska idrottsrörelsen.

Till intressepolitik på rf.se

Sidan publicerades: 21 oktober 2022