Idrottsforum Jönköping

Sidan uppdaterades: 29 augusti 2023

Idrottsforum Jönköping är mötesplatsen för idrottsföreningar och lokala politiker i Jönköpings kommun. Syftet är en dialog kring den lokala idrotten. Den 10 oktober är det dags igen. Anmälan är öppen.

Idrottsforum Jönköping har genomförts fyra gånger sedan 2018. Under rubriken ”Idrotten gör Jönköping starkare" har kommunens föreningar diskuterat den lokala idrotten med företrädare för de politiska partierna.

Det är med en god dialog vi kan utveckla den lokala idrotten. RF-SISU Småland och Jönköpings Idrottsallians, i samverkan med Jönköpings kommun, arrangerar Idrottsforum, där idrottsföreningar kan diskutera sina frågor med kommunala politiker.

2018 och 2019 genomfördes Idrottsforum Jönköping på Kungsporten i Huskvarna, med cirka 90 deltagare. På grund av pandemin tvingades vi ha ett digitalt möte 2021, men i mars 2022 var vi Idrottsforum tillbaka på "riktigt". Denna gång i Huskvarna Folkets Park.

Idrottsforum Jönköping 2023

Den 10 oktober 2023 är det dags för Idrottsforum Jönköping igen. Fokus i år är samtal om revideringen av Jönköpings kommuns styrdokument Plan för idrott. Alltså en utmärkt möjlighet att kunna påverka utvecklingen av den lokala idrotten! Ett annat sätt att tycka till på är att fylla i Jönköpings kommuns enkät härintill.

Fakta

Dag: Tisdagen den 10 oktober 2023

Tid: 18.00–21.00. Mingel och fika från 17.30.

Plats: Munksjöaulan, Jönköping University

Program

Preliminärt program för Idrottsforum Jönköping 2023.

17.30 Mingel och fika

18.00 Inledning – kvällens agenda

18.05 Tillbakablick – Hand i hand Idrottsforum och Plan för idrott 2024–2029

18.20 Programmets betydelse för idrotten och kommunen

18.35 Introduktion gruppdiskussioner

18.50 Gruppdiskussion 1

19.20 Paus

19.40 Gruppdiskussion 2

20.30 Summering och reflektion

20.50 Vad händer nu?

21.00 Avslutning

Diskussionsämnen

Under Idrottsforum Jönköping 2023 sker gruppdiskussioner kring sex olika ämnen – samtliga är tänkta kapitel i nya Plan för idrott 2024–2029. Deltagare väljer vid anmälan två ämnen som man vill samtala kring.

Aktivt Föreningsliv

Ideella föreningar har ett särskilt värde i det demokratiska samhället. Hur prioriteras det ideella föreningslivet i kommunen? Hur ska kommunen uppmuntra och stötta det ideella engagemanget? Hur sker dialog och samverkan mellan förening och kommun? Vilket samhällsansvar tar föreningarna och vilken roll förväntas de ha i ungas demokratiska fostran? Hur skapas ett hållbart föreningsliv i kommunen?

Fysisk aktivitet och idrott för barn och ungdomar

Den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar fortsätter att minska. Alla samhällsaktörer behöver hjälpas åt för att vända trenden. Vilka förutsättningar finns för barn och ungdomar i kommunen att vara fysiskt aktiva och utöva idrott på lika villkor? Hur hittar barn och ungdomar till idrotten och hur får vi dom att stanna kvar hela livet? Vilken värdegrund ska föreningarna arbeta efter för att skapa en trygg miljö och vilka förebilder finns i verksamheten?

Anläggningar och idrottsmiljöer

Kommunen har ett stort ansvar i att tillhandahålla idrottsanläggningar för idrottsföreningar och allmänhet. Vilka anläggningar bör prioriteras och varför? Hur ska anläggningar utformas och var ska de placeras för att skapa jämlikhet och trygghet och samtidigt uppfylla föreningslivets och allmänhetens behov? Hur ska anläggningarna nyttjas och underhållas? Vilket ansvar ligger på kommunen och vilket ansvar har föreningslivet?

Idrottsevenemang

Idrottsevenemang berikar och marknadsför Jönköpings kommun. Vilka evenemang bör prioriteras och varför? Vilka effekter är önskvärda av våra evenemang? Hur får vi fler engagerade till våra evenemang och vilket kommunalt stöd krävs för att en förening ska kunna ta sig an ett evenemang? Hur skapas hållbara evenemang?

Fysisk aktivitet och idrott för vuxna och äldre

Vuxna motionerar i större utsträckning utanför idrottsrörelsen. Hur skapar vi aktiviteter inom föreningslivet som attraherar alla åldrar? Hur ska föreningarnas verksamhet breddas för att engagera fler äldre?

Elitidrott

Elitidrotten skapar känslor, förebilder och attraktivitet. Vilken nytta har kommunen av elitidrotten och vice versa? Hur ska elitidrotten stödjas? Hur kan föreningar få hjälp att skapa en hållbar elitverksamhet organisatoriskt och verksamhetsmässigt? Vilka möjligheter bör finnas i kommunen för aktiva som vill satsa på sin idrott? Förutsättningar finns för att kombinera elitidrott och studier i kommunen? Hur ska elitidrottsfrågan adresseras, vem bör vara ansvarig?

Anmälan

Anmäl dig till Idrottsforum Jönköping 2023 via det här anmälningsformuläret. Sista anmälningsdag är 4 oktober. Vi ser gärna att många idrottsföreningar är representerade på Idrottsforum, ja rent av flera deltagare från varje förening (men inte fler än fyra). Dock har vi alltid extra platser för unga ledare och aktiva. Samtliga anmälda deltagare får ett mejl med information och gruppindelning några dagar innan Idrottsforum Jönköping.

Dokumentation

Diskussionerna på tidigare Idrottsforum har dokumenterats och går att ta del av härintill.

Arrangörer

RF-SISU Småland och Jönköpings Idrottsallians i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun.

Sidan publicerades: 21 juni 2023

Kontakt

Kim Lagerkvist

Idrottskonsulent

036-34 54 15

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Jönköpings kommun samt frågor som rör barn- och ungdomsidrott i Småland.

Tyck till om Plan för idrott 2024–2029!

Plan för idrott ska vara ett styrdokument för kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag och visa på kommunens samlade viljeinriktning, ambitioner och utvecklingsbehov inom idrottsområdet. Detta för att kunna fatta beslut som gör att idrottsrörelsen kan bidra till att Jönköping blir en ännu bättre plats att leva och verka i.

Alla, oavsett roll inom idrottsrörelsen, kan tycka till om idrottens framtida utveckling i Jönköpings kommun. Besvara kommunens enkät – och dela gärna länken till föreningens styrelse och medlemmar. Ju fler svar, desto bättre.

Enkät inför framtagandet av Plan för idrott 2024–2029

Plan för idrott 2018–2023

Jönköpings kommuns ”Plan för idrott 2018–2023” ska vara ett styrdokument för kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Dokumentet ska visa på kommunens samlade viljeinriktning, dess ambitioner, utvecklingsbehov inom idrottsområdet samt några konkreta åtgärder.

Plan för Idrott 2018-2023 (Jönköpings kommuns hemsida)