Demokratisk styrning

Sidan uppdaterades: 21 mars 2024

Idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat om RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer, som RF-SISU Småland, sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna idrottsförbund och idrottsföreningar. Koden tillämpas av RF-SISU Småland, och övriga distriktsförbund, från och med 2023, och kan även tillämpas av såväl specialidrottsdistriktsförbund (SDF) som idrottsföreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda. Större idrottsföreningar med många medlemmar samt Idrotts-AB förväntas följa koden. Mindre idrottsföreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Koden är ett komplement till RF-SISU Småland stadgar, reglementen och övriga regler samt idrottsförbundens och idrottsföreningarnas motsvarigheter. Den anger en norm för god styrning.

Koden för demokratisk styrning arbetas om

Riksidrottsmötet 2023 beslutades om ett omtag på RF:s kod för demokratisk styrning. En arbetsgrupp med representanter från SF och RF-SISU distrikt är tillsatt. Det material som arbetas fram ska presenteras och diskuteras på Riksidrottsforum 2024 samt presenteras för Riksidrottsmötet 2025 för beslut.

Sidan publicerades: 23 november 2022

Kontakt

AnnaLena Aronsson

Verksamhetschef – Kronobergs län

036-34 54 07

Ansvarsområde: Rörelsesatsning i skolan, antidoping, IdrottOnline

RF-SISU Smålands styrelse består av ordförande och åtta ledamöter.

Via det här formuläret kan du skicka frågor och idéer till styrelsen, och även föreslå kandidater till styrelse och valberedning inför årsmötet. Du kan givetvis även kontakta styrelsens eller valberedningens ledamöter direkt.