Styrelse och årsmöte

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024

Vår styrelse, som väljs på årsmöterna, är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Småland.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Smålands styrelse och valberedning.

Årsmöte

Årsmötet är RF-SISU Smålands högsta beslutande organ. Mötet hålls vartannat år och består av de ombud som specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) i Småland utser.

Årsmötet hålls jämna år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman.

Stadgar

RF-SISU Småland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Smålands stadgar Pdf, 204 kB.

På den här sidan hittar du andra styrande dokument till vår verksamhet.

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen arbetar målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. RF-SISU Småland arbetar efter Riksidrottsförbundets kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Här kan du läsa mer om Demokratisk styrning

Styrelseprotokoll

Här hittar du RF-SISU Smålands senaste styrelseprotokoll:

 

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

Kontakt

Ann Bergsten

Administratör

036-34 54 03

Ansvarsområde: Personaladministratör, LOK-stöd, Regionalt utvecklingsbidrag

Via det här formuläret kan du skicka frågor och idéer till styrelsen, och även föreslå kandidater till styrelse och valberedning inför årsmötet. Du kan givetvis även kontakta styrelsens eller valberedningens ledamöter direkt.

RF-SISU Smålands styrelse består av ordförande och åtta ledamöter.