Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

RF-SISU Östergötland stöttar och utbildar föreningar och förbund till en verksamhet där barn och unga har kul, mår bra och får utvecklas i en trygg föreningsmiljö.

Många barn och unga idrottar i en förening på fritiden. Inom idrottsrörelsen benämner vi barn upp till 12 års ålder och ungdomar från 13 till 25 år. Eftersom alla utvecklas olika tar övergången mellan barn- och ungdomsidrotten också hänsyn till olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.

Sedan idrottsrörelsen startades av män för män har mycket hänt. Aktuell forskning om barns utveckling har lett till att fler föreningar anpassar verksamheten mer efter barnens villkor än tidigare. Tävling är en naturlig del av idrotten men den bör utformas så den stimulerar långsiktig utveckling istället för kortsiktigt resultat.

Barnkonventionen

Den 1/1 2020 blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Alla som är under 18 år räknas som barn. Sedan 2009 står det i RF:s stadgar att idrott för barn ska utgå från barnkonventionen och det är förbund och föreningar skyldiga att följa. Idrottsföreningar som följer RF:s stadgar och övriga styrdokument kan känna sig trygga med att de bedriver en bra barn- och ungdomsidrott.

Barnkonventionen handlar om att barn ska skyddas mot trakasserier och övergrepp men också om att lyssna på deras åsikter och behandla dem med omsorg och respekt. Vi behöver lyfta och samtala om hur föreningar och förbund vill att deras verksamheten ska vara.

Barnkonventionen består av fyra grundprinciper som föreningar och förbund ska känna till och fundera över vad de betyder och hur de kan anpassas i just sin idrott.

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 31 i barnkonventionen handlar om barns rätt till lek, vila och fritid och är central för barns idrottande.

Att följa barnkonventionen behöver inte vara svårt men ibland kan föreningar och förbund behöva tänka nytt och bryta invanda mönster för att förändra och förbättra verksamheten.

Sidan publicerades: 20 oktober 2022

Barn- och ungdomsidrott

Hos SISU Förlag finns böcker och webbplatser som beskriver hur träning för barn och ungdomar ska bedrivas för att skapa de bästa förutsättningarna för deras fysiska, psykiska, sociala och idrottsliga utveckling.